Lub Cim “Ntawm Tus Tswv Hnub” – 12/7/2024

513

 

 

2TheXalaunikes 2:1-5

Nqe cim:

 “Rau qhov thaum tseem tsis tau txog hnub uas tus Tswv Yexus rov qab los, yuav muaj neeg sau nthwv tuaj tawmtsam Vajtswv zaum kawg, thiab sawvdaws yuav pom tus uas ua phem ntawd los. Tus ntawd yog tus uas yuav raug kev puastsuaj. Nws yuav tawmtsam txhua yam uas neeg pe, thiab tej uas neeg hu ua vajtswv. Nws yuav khav hais tias nws yog tus uas muaj hwjchim loj dua ntais tej ntawd huv tibsi. Tsis yog li ntawd xwb, nws tseem yuav mus nyob hauv lub Tuamtsev, thiab qhia sawvdaws hais tias nws yog vajtswv ntag.”(2 Thexalaunikes 2:3-4)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tim thawj Paulus rov hais txog 2 yam xwmtxheej tseemcceb twg kom zeem paub “Lub Cim “Ntawm Tus Tswv Hnub”?

–       Tej cim ntawd taw txog yam dabtsi?

–       Peb yuav tsum ua dabtsi kom zeem paub tej cim qhia hnub tus Tswv rov los?

Hauv phau 1 Thexalaunikes, timtawj Paulus twb hais txog qee yam cim uas yuav tshwm muaj ua ntej hnub tus Tswv rov los. Tom qab uas Paulus ceebtoom cov ntseeg Thexalaunikes yuavtsum ceevfaj txog cov cev lus cuav, cov xibhwb cuav tej lus qhia uas ntse ntsuav nraim nkoos txog tus Tswv rov los tas, Nws hais meej txog 2 yam xwmtxheej tseemceeb uas yuav tshwm los kom cov ntseeg zeem paub “ze hnub tus Tswv rov los”. Ob yam ntawd yog “muaj neeg tso kev ntseeg tseg”, thiab “muaj kev ua phem heev thaum tus ua phem kawg nkaus tshwm los” (nqe 3)

“Tso kev ntseeg tseg” ntawm nqe 3 tsis yog taw txog cov neeg uas tsis ntseeg tas siab uas tso Vajtswv tseg, tiamsis yog hais txog cov uas tawmtsam sab ntsujplig, tawmtsam kev ntseeg, tsis kam lees yuav Vajtswv. “tus ua phem, thiab tus uas raug kev puastsuaj” taw txog tus uas tawmtsam txoj kevcai. Txhais hais tias tus ntawd yog tus cawmseej cuav (tus uas tawmtsam Yexus Khetos), nws yog tus uas “tawmtsam txhua yam uas neeg pe”  thiab cim civ “khav hais tias nws yog tus uas muaj hwjchim loj dua ntais” “nws mus nyob hauv lub Tuamtsev” thiab hais tias“nws yog vajtswv ntag” (nqe 4). Tus cawmseej cuav yuav ua rau Vajtswv haiv neeg totaub yuam kev hnub uas Tswv Yexus los ces lawv poob siab, txhawj ntshai txav deb Vajtswv thiab mus pe tej yam uas tsis muaj tseeb raws li nws qhia. Tej no yog yam uas tim thawj Paulus rov hais rau cov ntseeg Thexalaunikes kom lawv nco txog yam uas nws twb hais rau lawv ua ntej lawd (nqe 5).

Dhau los ntawm ob yam cim uas tim thawj Paulus hais txog, peb txhua tus yuavtsum ua tib zoo ceevfaj txog kev dag ntxias ntawm sab ntsujplig uas muaj tshwm nyob rau niaj hnub nimno. Tej kev dag ntawd tsis yog tshwm sab nraum pawg ntseeg tiamsis yog tshwm muaj sab hauv pawg ntseeg tuaj ntag. Tswv Yexus twb qhia tseg lawm hais tias, yuav muaj ntau tus cev lus cuav thiab xibhwb cuav sawv los ntxias cov ntseeg rau tiam kawg no. Lawv yuav siv lolus haub ntxias thiab txhais Vajluskub yuam kev raws li lawv siab nyiam los dag sawvdaws (nqe 2). Thaum mloog ib zaj qhia twg yuavtsum mus tshawb fawb Vajluskub saib puas muaj tseeb li Vajtswv Txojlus qhia ib yam li cov ntseeg hnub thaud, “lawv niaj hnub kawm Vajtswv txojlus saib puas muaj tseeb raws li Paulus qhia” (Tes Haujlwm 17:11). Txhob maj ntseeg thaum hnov leejtwg hais tias tus cawmseej nyob ntawm no lossis nyob tod, vim tus cawmseej cuav nyob ib ncig ntawm peb thiab pheej nrhiav kev los dag ntxias Vajtswv cov menyuam (Mathais 24:24-25). Yuavtsum ceevfaj thiab nquag thov Vajtswv, nyeem thiab kawm Vajluskub txhua hnub kom zeem paub tej cim uas qhia hnub tus Tswv Yexus rov los.

 

Thov Vajtswv:

Vajtswv, thov pab nyaum yaus rau siab kawm Koj Txojlus. Thov pab nyuam yaus txawjntse zeem paub cov cev lus cuav thiab cov xibhwb cuav tej kev qhia, kom nyuam yaus tsis mloog raws thiab zeem paub tej cim uas qhia hnub tus Tswv Koj rov los. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Peb yuav ua li cas thiaj sawv ruaj hauv kev ntseeg tos hnub uas Yexus rov los?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Teev Npe 34

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThơ: HÃY LÀM NGƯỜI MẠNH
Bài tiếp theoKlei Bi Knăl Kơ “Hruê Khua Yang” – 12/7/2024