UB.CĐGD – Sách tặng: Câu Chuyện Giáng Sinh

2123

Sách tặng không bán: CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH

Dành cho các em thiếu nhi để biết vì sao có Lễ Giáng sinh

Và có thêm CÂU CHUYỆN ÔNG GIÀ NÔ-ÊN

Hội Thánh, Điểm nhóm có chương trình TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH CHO THIẾU NHI có thể liên lạc với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục để nhận CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH.

Xin liên lạc Email: uybancdgd@gmail.com

Hay Điện thoại: 0918 218 152

Quý vị cũng có thể đến các Phòng sách của UB Cơ Đốc Giáo Dục để nhận CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH trực tiếp.