Ua Neej Tsis Ntshaw Nyiaj – 7/8/2022

482

 

 

Henplais 13:5-6 

Nqe cim:                              

“Nej tsis txhob qaug rau nyiaj rau kub, nej muaj npaum li cas nej cia li zoo siab rau tej uas nej muaj; rau qhov Vajtswv hais tias, Kuv yuav tsis tso koj tseg lossis kuv yuav tsis muab koj povtseg ib zaug li” (Henplais 13:5).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Ntu Vajluskub no qhia peb yuav tsum ua li cas rau nyiaj txiag? Vim li cas?
  • Yuav ua cas tus ntseeg Yexus thiaj paub txaus siab, tsis ntshaw nyiaj txiag?

Nyob hauv lub ntiajteb tiam no, sawvdaws yeej muab khoom nyiaj txiag los saib hlob, nyiaj txiag yog tus tshim ntsuas ntaus nqi rau tibneeg. Muaj ib txhia neeg saib nyiaj yog lawv kev ciaj ua neej, thiab lawv lub neej tsuas yog nrhiav nyiaj txiag nkaus xwb. Tseeb tiag, nyiaj tsis yog yam phem thiab Vajluskub kuj tsis qhia nyiaj yog kev txhaum. Tiamsis Vajluskub txwv kev ntshaw nyiaj txiag vim: “Qhov uas neeg ntshaw nyiaj txiag yog ib qho uas ua rau neeg ua txhua yam phem” (I-Timautes 6:10a). Yog li ntawd, tus sau phau Henplais thiaj txwv cov ntseeg “Txhob ntshaw nyiaj”. Raws li hauvpaus lus, yog hais txog cov ntseeg Yexus txhob ua lub neej nyiam nyiaj txiag.

Dhau ntawm tsis ntshaw nyiaj thiab khoom qhov txhia chaw lawm, tus ntseeg yuav tsum “cia li txaus siab rau tej ntawd xwb”, uas yog ua neej txaus siab rau yam tus Tswv pub. Hais li ntawd tsis yog hais tias tus ntseeg Yexus tsis siv zog ua kom muaj noj muaj haus, lossis muaj li cas noj li ntawd kom tas…! Hauv Vajluskub yeej qhia kom tus ntseeg yuav tsum nquag ua haujlwm, siv zog ua haujlwm kom muaj noj muaj haus thiab paub txuag noj txuag haus. Yog li ntawd, ntu Vajluskub no xav qhia kom tus ntseeg txhob muab nyiaj txiag saib hlob hauv lub neej. Vim li cas thiaj ua li ntawd? Lus teb rau peb: rau qhov Vajtswv hais tias, “Kuv yuav tsis tso koj tseg lossis kuv yuav tsis muab koj povtseg ib zaug li (nqe 5b). Nyiaj txiag thiab tej khoom qhov txhia chaw tsis muaj kev tab pov rau peb lub neej tom ntej, thiab tsis pab tau peb lub neej zoo tuaj. Vajtswv tus uas peb cov ntseeg pehawm thiaj yuav pab kom peb muaj lub neej zoo. Tus Tswv coglus hais tias, Nws yuav nrog peb nyob thiab pab peb.

Nco ntsoov hais tias, cov uas ua lub neej mus raws nyiaj txiag, lawv yuav tsis muaj txaus ib zaug li, “vim lub siab yeej txhaws tsis puv”. Tus ntseeg Yexus yuav tsum xyaum tswj siab tsis ntshaw nyiaj kom ua tau lub neej txaus siab hauv tus Tswv.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug uas Koj tsis tso nyuam yaus tseg ib zaug li thiab niaj hnub pab nyuam yaus. Hauv Koj txojkev hlub ua tabpov rau nyuam yaus lub neej tom ntej, nyuam yaus txaus siab vim nyob hauv Koj. Amees.

Peb tabtom nrhiav yam dab tsi hauv lub neej? Peb yuav ua li cas rau kev ntshaw nyiaj txiag?

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Pajlug 12

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLâm Đồng: Hội Thánh LaBouye Vui Mừng Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ
Bài tiếp theoKnhuah Hdĭp Amâo Khăp Kơ Prăk – 7/8/2022