Ua Neeg Ntseeg Thiab Qhia Kev Ntseeg – 5/12/2023

377

 

 

Mathais 5:17-20

Nqe cim

“Yog leejtwg tsis kam ua raws li nqe lus uas me dua hauv txoj Kevcai no thiab nws tseem qhia lwm tus kom tsis txhob ua raws li ntawd, ces Vajtswv yuav suav hais tias tus ntawd yog tus uas yau dua ntais uas nyob saum ntuj Ceebtsheej. Tiamsis tus uas ua raws li txoj Kevcai ntawd thiab qhia rau lwm tus kom ua raws li ntawd, ces tus ntawd yuav yog tus loj uas nyob saum ntuj Ceebtsheej.” (Mathais 5:19).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim li cas cov neeg Falixais nkaug hais tias Tswv Yexus rhuav Mauxes txoj kevcai?

–       Tswv Yexus hais txog seem twg hauv qhov uas coj raws li txoj kevcai thiab qhia txoj kevcai?

–       Nimno peb coj thiab qhia tus Tswv tej kevcai rau lwm tus zoo li cas?

Mauxes txoj kevcai hauv tiam Vajluskub Qub muaj peb yam, kevcai ua tibneeg, kevcai ua tej kab ke pehawm thiab kevcai ua zoo. Tim ib, kevcai ua tibneeg, tshwjxeeb xws li kevcai qiv nyiaj (II Kevcai 24:10-13). Txoj kevcai no cheemtsum tswj kom lub tebchaws nyob tiaj tus, tiamsis yuav tsum muaj kev hloov kom haum lub caijnyoog. Tim ob, kevcai ua tej kab ke pehawm, pivtxwv li kevcai tua tsiaj hlawv fij (Levis Kevcai 1). Cov kevcai ua tej kab ke pehawm no yog tus duab pivtxog tus Mexiyas uas yog Tswv Yexus yuav los (Kaulauxais 2:16-17). Txoj kevcai no twb muaj tiav thaum tus Tswv Yexus uas yog Vajtswv tus menyuam Yaj tuag theej neeg ntiajteb lub txhoj saum ntoo tus khaublig (Yauhas 19:30). Tim peb, kevcai ua zoo, pivtxwv li Kaum Nqe Kevcai (Khiavdim 20). Txoj kevcai no qhia tawm Vajtswv tus yamntxwv thiab Nws lub siab nyiam uas tsis hloov.

Cov neeg Falixais feem ntau yog muab txoj kevcai ua tej kab ke pehawm los nkaug hais tias Tswv Yexus ua txhaum Mauxes txoj kevcai. Tus Tswv hais tias Nws tsis yog los rhuav txoj kevcai tiamsis yog los ua kom txoj kevcai ua zoo ntawd tiav, thiab Nws qhia cov neeg uas nrog tus Tswv mus yuav tsum ua tib zoo coj tej kevcai ua zoo. Hauv Mathais 5:21-48, tus Tswv hais zaj lus pivtxwv hais txog kevcai ua zoo. Tsis zoo li cov neeg Falixais uas coj kev ntseeg khav sab nraud, thiab muab txoj kevcai hloov ua raws li lawv siab xav kom tej pejxeem coj tsis taus, ntawm no Tswv Yexus hais txog seem tob ntawm qhov teebmeem thiab qhia lub tswvyim coj rau seem zoo.

Nimno, Vajtswv cov menyuam muaj ib txhia hais tias lawv tau kev cawm dim yog vamkhom tus Tswv txoj koob hmoov pub dawb thiab los ntawm qhov uas lawv ntseeg xwb tsis yog qhov uas lawv ua zoo (Loos 3:28; Efexus 2:8-9), thiab lawv lub npe twb sau rau hauv phau ntawv uas sau cov neeg uas muaj txojsia ntev dhawv mus ibtxhis lawd tej npe, yog li ntawd lawv tsis tas yuav coj tej kevcai ua zoo, tshwjxeeb yog tej kevcai uas lawv suav hais tias tsis tseemceeb, pivtxwv li yuav tsum hais tej lus tseeb (Mathais 5:33-37). Tiamsis tus Tswv Yexus tej lus qhia hais meej tias qhov uas peb coj raws li tej kevcai ua zoo thiab qhov uas peb qhia lwm tus coj raws tej kevcai no yuav yog qhov uas ntaus nqi thiab chaw nyob loj lossis me hauv Vajtswv lub Tebchaws (nqe 19). Yog li ntawd, yam uas tseemceeb thiab ua chaw txawb rau tes haujlwm cob qhia tibneeg ua haujlwm hauv Vajtswv Pawg Ntseeg nimno, yog tus thawjcoj yuav tsum ua qauv zoo los ntawm kev coj raws li tus Tswv tej kevcai thiab qhia lwm tus paub thiab coj raws li Nws tej kevcai.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv, ua Koj tsaug qhov uas Koj cawm thiab pub nyuam yaus paub Koj tej  kevcai. Thov Vaj Ntsujplig qhia thiab pub kom nyuam yaus paub ua raws li Koj lub siab nyiam, koomtes rau tes haujlwm qhia Koj tej kevcai. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas coj thiab qhia raws li tus Tswv tej kevcai lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Petus 1

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐà Nẵng: Khởi Động Mừng Chúa Giáng Sinh 2023
Bài tiếp theoGưt Ngă Leh Anăn Mtô Klei Bhiăn Klei Đăo – 5/12/2023