Txuag Tus Kheej Thaum Zoo Siab – 12/1/2022 

857

 

Daniyees 5:5-28

Nqe cim: 

“Lub ncauj luag, tiamsis lub siab quaj ntsuag; thaum kev zoo siab dhau lawm, kev nyuaj siab nyob li qub.” (Pajlug 14:13).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajntxwv Npesaxas tau ua dabtsi nws thiaj pom txhais tes sau ntawv rau tim sab phabntsa?
  • Vajntxwv ntsej muag zoo licas thaum saib pom cov ntawv ntawd?
  • Vim licas tsis tau paub lub ntsiab ntawm cov ntawv ntawd tiamsis ho ua rau vajntxwv poob siab thiab txhawj ntshai?
  • Thaum uas zoo siab dhau pheej nthuav tawm yam dabtsi ntawm peb tibneeg?
  • Muaj yam twg uas peb yuavtsum tau vamkhom tus Tswv pab peb hloov?

Thaum vajntxwv Npesaxas tabtom zoo siab nrog nws tsoom nomtswv ib txhiab leej noj haus ua ke, nws tau ua ib tes haujlwm saib tsis taus tus Tswv uas yog nqa tej khoom dawbhuv hauv tus Tswv lub Tuamtsev los hliv cawv rau sawvdaws haus (nqe 2). “Tamsim ntawd”, vajntxwv lub ntsej muag uas tabtom zoo siab thiab khav theeb txawm hloov hlo, Daniyees sau peb zaug hais txog vajntxwv Npesaxas “lub ntsejmuag thimxem tas”, “poob siab” (nqe 6, 9 thiab 10), “ob lub hauvcaug tshee mos nyoos.” thaum uas vajntxwv pom txhais tes neeg tabtom sau ntawv rau ntawm sab phabntsa uas luam hmoov sib tabmeeg nws (nqe 5-6). Tej uas vajntxwv pom ntawd txawv heev thiab txaus ntshai kawg li. Vajntxwv yeej paub txog tej uas Vajtswv tau ua rau nws txiv Nenpukajnexales thaum nws txiv khav theeb (nqe 20-23), nws lub siab kuj qhia rau nws hais tias tej uas nws ua yog txhaum lawm, thiab nws kuj paub hais tias qhov uas nws ua txhaum loj npaum licas, yog li ntawd nws thiaj ntshai kawg nkaus li, txawm yog thaum ntawd nws tseem tsis tau paub txog lub ntsiab ntawm cov npe ntawv uas sau rau tim sab phabntsa. Tsis tas li ntawd xwb, tomqab uas tau Daniyees txhais lub ntsiab ntawm cov lus ntawd rau vajntxwv lawm, Vajluskub tsis sau dabtsi ntxiv txog vajntxwv tej kev ntshai thaum hnov txog tej teebmeem uas nws yuav raug (nqe 26-27). Yog li ntawd, ntu uas sau hais txog kev txhais lub ntsiab ntawm cov ntawv tsuas yog sau txhab ntxiv txog vajntxwv tej lus hais hauv vajntxwv nruab siab, lossis tej lus qhuab ntuas hauv nws nruab siab txog nws kev saib tsis taus Vajtswv lawm xwb.

Nyob hauv lubneej, tej haujlwm uas peb ua thaum peb zoo siab lossis nyuaj siab qhia tshwm meej txog peb tus kheej yog tus neeg zoo licas. Kev zoo siab dhau ntawm vajntxwv Npesaxas qhia paub hais tias, txawm vajntxwv yeej paub txog Vajtswv thiab paub hais tias tes haujlwm uas nws ua ntawd yeej txhaum lawm, los nws tseem ua saib tsis taus Vajtswv. Qhov kawg ntawm kev saib tsis taus Vajtswv thiab txeeb tus Tswv koobmeej mas txaus ntshai kawg li. Vajntxwv Npesaxas raug luag muab tuab povtseg nyob rau “hmo ntawd” ntag (nqe 30).

Vajntxwv Npesaxas txiv uas yog vajntxwv Nenpkajnexales raug ntiab tawm ntawm sawvdaws mus nrog tsiaj nyob tom tiaj nrag (nqe 20-21). Phau Exethaws phia pom hais tias vajntxwv Xawxes kuj raug them nqi kim rau tes haujlwm uas nws ua thaum nws zoo siab dhau. Vajntxwv tau hais kom coj niam vajntxwv tuaj thiab nws xav khav txog niam vajntxwv cev txiajzam uas zoo nkauj heev rau cov nomtswv thiab nws cov qhua sawvdaws saib; tiamsis thaum kawg nws raug poob ntsejmuag thiab nws thiaj ntiab nws tus pojniam uas nws xav khav rau sawvdaws ntawd tawm mus tsis pub ua niam vajntxwv lawm (Exethaws 1). Vajntxwv Helauj uas khav txiv raug tuag thaum nws tseem zaum saum nws lub zwmtxwv (Tes Haujlwm 12:21-23). Tej zaj kawm hauv keebkwm dhau los no qhuab ntuas peb txhua tus txawm yog thaum zoo siab lossis nyuaj siab, yuavtsum nco ntsoov hais tias Vajtswv yog Vajntxwv ntawm tej vajntxwv, peb thiaj yuav paub txuag tus kheej, tas siab tas ntsws hwm tus Tswv, txuag ncauj, txuag tes haujlwm, peb thiaj tsis poob rau kev txhaum ua saib tsis taus Vajtswv.

Puas muaj zaug twg uas thaum zoo siab dhau, peb tau ua tej yam uas tomqab ntawd peb hnov tsis qab siab lossis raug teebmeem lawm?

Thov Vajtswv:

Tus Tswv, Koj yog nyuam yaus tus Vajntxwv. Thov Koj pab nyuam yaus nco ntsoov hais tias Koj yog Vajntxwv ntawm tej vajntxwv, kom xwv nyuam yaus hwm Koj txhua hnub, txawm yog thaum zoo siab lossis thaum nyuaj siab. Amees.

 

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 12:1-37

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Tiền Giang Tháng 1/2022
Bài tiếp theoThâo Krơ̆ng Êjai Mâo Klei Mơak – 12/1/2022