Txojcai Hauv Kev Sib Yuav – 18/7/2023

1371

 

 

II Kevcai 22:13-21

Nqe cim:

“Txojkev sib yuav yog ib qho uas tseemceeb, tsimnyog nej txhua tus yuav tsum saib taus qhov ntawd. Tus txiv thiab tus niam, ib tug yuav tsum ncaj ncees rau ib tug, rau qhov Vajtswv yuav rau txim rau cov neeg uas ua txhaum kev nkauj kev nraug thiab rau cov neeg uas deev luag pojniam luag txiv” (Henplais 13:4).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus txiv yuav raug txim licas thaum liam hais tias nws tus pojniam tsis yog nkauj xwb?

–       Tus pojniam yuav raug txim licas yog hais tias tej lus uas tus txiv hais ntawd muaj tseeb?

–       Vajtswv xav qhia txog dabtsi hauv ntu Vajluskub no?

Ntu Vajluskub no hais txog zaj uas tus txiv nrog nws tus pojniam ua niam txiv tiamsis ib ntus tomqab nws tsis nyiam tus pojniam ntawd lawm, nws liam hais tias tus pojniam ntawd tsis yog nkauj xwb thaum nws yuav tau. Qhov uas liam hais tias tus pojniam deev hluas nraug yog ib zaj xwm uas loj heev vim ntsistxog kev tsis tsimtxiaj ntawm tus pojniam, thiab tseemceeb dua yog ntsistxog tus pojniam txojsia. Yog li ntawd, nyob hauv tej zaj zoo li no, tus pojniam ntawd leej niam thiab txiv yuav tsum nrhiav tej povthawj txog nkawd tus ntxhais kev dawbhuv coj tuaj tabmeeg cov txwjlaug hauv lub nroog. Cov txwjlaug yuav txiav txim raws li tej povthawj ntawd. Yog muaj tseeb li tus txiv tej lus, ces tus pojniam ntawd yuav raug muab pobzeb ntaus tuag vim ua nkauj nraug ua ntej sib yuav. Tiamsis yog tsis muaj tseeb li tus txiv tej lus liam, tus txiv yuav tsum raug nplawm, raug nplua 100 daim nyiaj los ntxuav niam thiab txiv plhu, thiab tus txiv neej ntawd yuav tsum yuav tus pojniam ntawd, tsis pub nrauj mus tas simneej.

Txojcai no siv los tiv thaiv tus pojniam thiab tus txiv neej lubneej txijnkawm. Thaum rhais ruam mus rau lub neej txijnkawm, tus txiv thiab tus pojniam puavleej muaj feemxyuam ua rau lub cuabyig tsis raug puastsuaj. Tus txiv yuav tsum hlub tus pojniam, tsis txhob ntxub, txhob dhuav lossis vim tej nyuag “uas neeg xav hais tias yog txoj zoo” (Pajlug 14:12). Tiamsis, tus pojniam kuj yuav tsum ceev tus kheej kom dawbhuv mus txog thaum ua tshoob kom lub neej txijnkawm muaj kev kaj siab txaus nkaus.

Niaj hnub nimno, muaj coob leej tsis muaj kev totaub txog lub ntsiab thiab qhov tseemceeb ntawm kev sib yuav tabmeeg tus Tswv thiaj ua rau muaj ntau yam teebmeem hauv lub neej txijnkawm thiab raug puastsuaj (Henplais 13:4). Peb pom hais tias nyob ibncig muaj ntau nkawm niam txiv sib nrauj vim ntau lub vimchiv xws li tsis txaus siab rau tus niam lossis tus txiv coj tus cwjpwm tsis zoo; lossis sib coj mus tom tsev tu plaub ntug vim hais tias tsis sib nyiam lawm… Tsis tas li ntawd xwb, kuj muaj ntau tug pojniam raug tsuas tej kev xav tsis zoo xws li saib tsis taus lubcev nkauj xwb, sim pw ua niam txiv ua ntej sib yuav, thaum kawg ntsib teebmeem hauv kev sib yuav. Cov ntseeg yuav tsum cob qhia tej menyuam txog qhov tseemceeb ntawm cov ntseeg kev sib yuav kom lawv totaub txog txojcai hauv kev sib yuav haum tus Tswv siab yog licas, lawv lub neej txijnkawm thiaj ruaj khov, muaj kev txaus siab thiab ua rau Vajtswv tau koobmeej.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, Koj yog tus tsim muaj kev sib yuav rau noob neej. Thov qhia nyuam yaus paub ua lub neej raws li tej kevcai hauv kev sib yuav uas Koj qhia kom lub neej txijnkawm muaj kev kaj siab thiab ua haum Koj siab. Amees.

Peb puas saib taus tus kheej kev dawbhuv ua ntej thiab tomqab sib yuav lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Lukas 24:13-53

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThông Báo V/v Dự Lễ Cảm Tạ Chúa 50 Năm Thành Lập HTTL Tân Bình
Bài tiếp theoKlei Bhiăn Hlăm Klei Bi Dôk Ung Mô̆ – 18/7/2023