Txoj Haujlwm Maj Ua – 2/9/2023

1904

 

 

Mathais 24:3-14

Nqe cim:

“Yexus hais rau cov thwjtim hais tias, nej cia li mus thoob plaws lub ntiajteb no thiab qhia Txojmoo Zoo kom sawv daws hnov.” (Malakaus 16:15).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cov thwjtim nug tus Tswv yam dabtsi?

–       Tus Tswv qhia tawm tej lus ceebtoom twg?

–       Txoj haujlwm tus Tswv muab rau Pawg Ntseeg thiab peb txhua tus ua kom sai yog dabtsi?

Cov thwjtim los cuag Tswv Yexus twjywm thiab thov tus Tswv qhia paub lub sijhawm twg Nws yuav rov qab los thiab lub ntiajteb yuav kawg; qhov chaw cov thwjtim nug yog nyob ntawm lub roob Txiv Ntoo Roj (nqe 3). Tus cevlus Xakhaliyas qhia paub tus Mexiyas yuav sawv saum lub roob no thaum Nws los kav Nws lub Tebchaws (Xakhaliyas 14:4).

Hauv cov lus teb, Tswv Yexus muab ntau lo lus los hais ceebtoom kom cov thwjtim ceevfaj. Tus Tswv hais txog tej xwmtxheej yuav tshwmsim ua ntej thaum lub ntiajteb no yuav kawg, xws li: cov cevlus cuav, ua tsov ua rog, tshaib nqhis, av qeeg, raug tua vim ntseeg tus Tswv, kev txhaum ntau. Tus Tswv qhia paub tej no tsuas yog tej cim pib muaj kev txomnyem, lub sijhawm kawg tsis tau los txog. Tus Tswv hais rau cov thwjtim hais tias lawv tsis tas cheemtsum paub lub sijhawm thiab hnub twg yuav muaj tej ntawd, tiamsis cheemtsum zeem paub tej cim uas tabtom tshwmsim kom lawv paub ceevfaj thiab ua tes haujlwm qhia tawm tus Tswv lub npe, npaj txhij rau hnub tus Tswv rov los.

Tus Tswv xaus lus: “tus uas ua siab ntev mus txog thaum kawg, tus ntawd yuav dim (nqe 13). Qhov no yog ib lo lus ntuas qhia rau tus Tswv cov menyuam yuav tsum tuav kev ntseeg ruaj khov thiab ua siab ntev mus txog thaum kawg txawm yog yuav raug kev txomnyem. Nyob rau tiam lub ntiajteb yuav kawg, cov ntseeg yeej yuav ntsib ntau yam kev sim siab, tsimtxom thiab kev txomnyem thaum ua tej haujlwm tshaj qhia Txojmoo Zoo. Tiamsis peb txhua tus yuav tsum ceevfaj thiab sawv ruaj khov thaum tej ntawd tshwmsim nyob puagncig peb, khaws nkaus tus Tswv tej lus cog tseg thiab ua siab ntev mus txog hnub tus Tswv rov los. Tus Tswv tej lus samhwm thaum Nws mus saum ntuj, Yog li ntawd, nej cia li mus qhia txhua haivneeg hauv qab ntuj no,kom lawv los ua kuv cov thwjtim: Nej yuav tsum tuav Vaj Leej Txiv, Vaj Leej Tub thiab Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv lub npe, muab lawv ua kevcai raus dej. Thiab qhia kom lawv paub coj raws li txhua yam uas kuv tau qhia rau nej lawm; thiab kuv yuav nrog nraim nej mus txog hnub uas lub ntiajteb no kawg.(Mathais 28:19-20). Tej lus samhwm kom tawm mus qhia Txojmoo Zoo tau Malakaus sau zog hais li no Nej cia li mus thoob plaws lub ntiajteb no thiab qhia Txojmoo Zoo kom sawvdaws hnov.” (Malakaus 16:15). Txhua tus ntseeg Tswv Yexus cheemtsum zeem paub yus qhov feem xyuam thiab rau siab ntso ua. Ntsia pom tej cim ze lub sijhawm kawg, peb yim huab yuav tsum tau rau siab mus qhia Txojmoo Zoo kom sai sai. Txhua lub Pawg Ntseeg yuav tsum zeem paub kev qhia Txojmoo Zoo yuav tau ua kom sai thiab txhawb cov ntseeg koom tes. Tswv Yexus hais khov kho tias lub sijhawm kawg los txog yog thaum Txojmoo Zoo nrov mus thoob ntiajteb (nqe 14). Peb lub Pawg Ntseeg thiab peb tus kheej yuav tsum siv zog npaj rau tes haujlwm qhia Txojmoo Zoo ua ntej hnub uas tus Tswv rov los.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj zam txim rau nyuam yaus thiab Pawg Ntseeg vim tsis kub siab mus cawm tibneeg los ua Koj menyuam. Thov Koj qhia kom nyuam yaus paub sijhawm mus qhia Koj lub npe, npaj rau qhov kev cawm tibneeg heev dua. Amees.

Peb lub Pawg Ntseeg thiab peb tus kheej puas zeem paub hais tias tes haujlwm qhia Moo Zoo cawm tibneeg yog tes haujlwm yuav tau ua sai sai no?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Tes Haujlwm 15:35-16:15

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQuảng Nam: Lễ Cảm Tạ Chúa Và Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành Trà Vân (Ca Dong)
Bài tiếp theoBruă Jao Brei Ngă Jêč – 2/9/2023