Txaus Noj Txhua Hnub – 9/8/2022

528

 

 

Pajlug 30:7-9

Nqe cim:

“Tsis txhob pub kuv ua ib tug neeg dag thiab tsis txhob cia kuv npluanuj dhau lossis pluag dhau; pub kom kuv muaj txaus noj txaus haus xwb” (Pajlug 30:8b).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vim li cas tus sau thov Vajtswv pab kom nws txhob pluag thiab txhob npluanuj dhau?
  • Npluanuj dhau thiab pluag dhau yuav poob mus rau yam dab tsi?
  • Lub homphiaj ntawm cov lus thov no yog dab tsi?
  • Peb yam uas yog: npluanuj, pluag thiab txaus noj haus peb xav thov Vajtswv pub yam twg? Vim li cas?

Ankus tej lus thov Vajtswv ua rau ntau leej xav tsis thoob, rau qhov txhua tus yeej xav kom npluanuj thiab muaj ntau ntxiv, tiamsis nws thov Vajtswv pub kom nws txhob npluanuj. Vim li cas nws ua li ntawd? Ankus qhia tawm nws tej vimchiv li no: Yog kuv muaj ntau dhau lawm, ntshai kuv yuav hais tias kuv tsis vamkhom Koj” (nqe 9a). Ankus ntshai tsam thaum nws muaj txhua yam ntau lawm, nws tsis lees yuav Vajtswv thiab tsis vamkhom Vajtswv lawm. Ib yam li uas Mauxes tau ntuas haiv neeg Yaxalayees ua ntej yuav mus rau hauv tebchaws coglus tseg.  Mauxes hais tias: “Thaum nej muaj noj muaj haus txaus, thiab ua tau vaj tau tse rau nej nyob, muaj nyuj, muaj yaj, muaj nyiaj, muaj kub thiab ib puas tsav yam ntau zuj zus tuaj, nej yuavtsum tsis txhob khavtheeb thiab tso tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv uas coj nej tawm nram tebchaws Iziv qhov chaw uas nej ua luag qhev los tseg” (2-Kevcai 8:12-14). Ib qhov muaj tseeb uas muaj ntau tus thaum txomnyem lawv kub siab nrhiav Vajtswv, tiamsis thaum lawv muaj txhua yam ntau tuaj, lawv tsis quav ntsej txog Vajtswv pes tsawg lawm. Lawv siv zog rau kev nrhiav nyiaj txiag, thiab qhuas txog lawv lub neej vammeej lawm xwb. Tseeb tiag, npluanuj tsis yog txhaum, tiamsis yog npluanuj ua rau khiav deb Vajtswv ces cia li thov Vajtswv pub kom txhob npluanuj zoo dua.

Lub vimchiv uas thov Vajtswv pub kom txhob pluag dhau, Ankus kuj hais tias: “tiamsis yog kuv pluag dhau lawm, tej zaum kuv yuav mus ua tubsab thiab ua rau kuv tus Vajtswv txajmuag”. Ib yam muaj tseeb hauv lub neej, muaj qee leej neeg vim pluag dhau, tiv tsis taus kev txomnyem, lawv mus ua tubsab tub nyiag ua rau Vajtswv poob ntsejmuag. Kuj muaj qee leej vim kev pluag ua rau lawv yws Vajtswv. Yog li ntawd, pluag kuj muaj qhov yuav yuam kev mus ua txhaum ces zoo tshaj thov Vajtswv pub kom yus txhob pluag dhau.

Lub homphiaj hauv cov lus thov no tsis yog vim yam yuav tau rau tus thov, tiamsis vim yog tus Tswv lub npe. Nws thov Vajtswv pub muaj txaus xwb kom paub vam khom Vajtswv txhua hnub. Yog li ntawd, tsis yog tim npluanuj lossis pluag, tiamsis yog peb saib Vajtswv yog tus zoo li cas hauv lub neej thiab peb ua rau Vajtswv tau ntsejmuag li cas? Peb sawvdaws twb nco Yexus tej lus qhia thov Vajtswv hais tias, “Thov Koj pub mov rau peb muaj noj hnub no”. Yog li ntawd, thov Vajtswv pub kom peb txaus siab rau txhua yam yus muaj thiab ua lub neej pub rau Vajtswv txhua hnub.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pub nyuam yaus ua neej nrog Koj txhua hnub, txhob hnov qab Koj thaum npluanuj thiab txhob ua rau Koj poob ntsejmuag thaum nyuam yaus pluag. Thov pab kom nyuam yaus txaus siab rau txhua yam uas Koj pub kom ua rau Koj tau ntsejmuag. Amees.

Peb puas txaus siab rau lub neej uas tus Tswv pub muaj txaus siv txhua hnub?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Pajlug 14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trước30 Người Tin Chúa Trong Đêm Truyền Giảng Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập HTTL Sài Gòn
Bài tiếp theoDjăp Kơ Grăp Hruê – 9/8/2022