Djăp Kơ Grăp Hruê – 9/8/2022

925

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 30:7-9

Êlan kliăng: “Leh anăn đăm brei kơ kâo jing ƀun ƀin, kăn jing mdrŏng rei, knŏng brei kơ kâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă bi djăp kơ grăp hruê” (Klei Bi Hriêng 30:8b).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă pô čih akâo kơ Khua Yang brei ñu đăm jing mdrŏng amâodah ƀun ƀin ôh? Ya klei mplư dưi jing mơ̆ng klei mdrŏng leh anăn klei ƀun? Ya klei kñăm čiăng kơ klei akâo kwưh anei? Ti krah klei mdrŏng sah, klei ƀun ƀin leh anăn mâo man dưn djăp, ya klei drei čiăng akâo kơ Khua Yang? Ya ngă?

Klei Y‑Agur kwưh akâo năng mâo lu mnuih čiăng êmuh. Êjai jih jang čiăng mâo klei mdrŏng, mdrŏng hĭn, mdrŏng nanao bi ñu lĕ akâo kơ Khua Yang đăm brei ñu mdrŏng ôh. Ya ngă? Ñu hưn klă phŭn knhal: “Huĭdah kâo trei leh anăn hngah kơ Ih, leh anăn lač hlei Yêhôwa jing?” (êlan 9a). Ñu huĭ tơdah mâo lu êbeh srăng hngah kơ Khua Yang leh anăn amâo lŏ knang kơ Khua Yang ôh. Anei ăt jing klei Y‑Môis mñă kơ phung ƀuôn sang Israel êlâo kơ diñu mŭt hlăm Čar Aê Diê Ƀuăn. Hlăm hdruôm hră Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn, ñu pioh kluôm jih kdrêč 8 čiăng hưn êlâo brei phung ƀuôn sang Israel răng đăm wơr bĭt Khua Yang ôh. Ñu blŭ kñăm, “tơdah diih ƀơ̆ng huă leh anăn trei, mdơ̆ng leh lu boh sang jăk leh anăn dôk hlăm digơ̆, leh anăn tơdah êmô leh anăn biăp diih jing lar êngŭm, leh anăn prăk leh anăn mah diih jing đĭ jing lu, hlăk anăn ai tiê diih srăng mgao, leh anăn diih wơr bĭt hĕ Yêhôwa Aê Diê diih, Pô atăt diih kbiă mơ̆ng čar Êjip mơ̆ng sang klei jing hlŭn” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 8:12-14). Sa klei sĭt khăng ƀuh, lu mnuih hlăk dleh dlan jih ai tiê yơh tui duah Khua Yang, ƀiădah tơdah leh klei hdĭp đĭ kyar, bŏ lu, amâo lŏ mđing mĭn kơ Khua Yang ôh, knŏng mĭn klei duah prăk leh anăn hưn ktưn kơ boh tŭ jing pô. Sĭt yơh mdrŏng sah amâo soh ôh, ƀiădah tơdah klei mdrŏng bi kbưi drei hŏng Khua Yang snăn jăk hĭn akâo kơ Khua Yang đăm brei drei jing mdrŏng ôh.

Bi phŭn knhal klei akâo kơ Khua Yang đăm brei drei jing ƀun knap, Y‑Agur ăt lač klă mơh, “amâodah tơdah kâo ƀun ƀin leh anăn tlĕ, snăn kâo bi čhŏ Anăn Aê Diê kâo.” Việt Nam mâo klei duê “ư̆ êpa bi doh, tĭ rưč bi ƀâo mngưi”, čiăng lač wăt tơdah kƀah knap, ư̆ êpa ăt djă pioh knhuah hdĭp kpă ênô, đăm tlĕ dăp, mplư luar ôh. Anei jing sa êlan klei mĭn dôk hdĭp jăk siam, djŏ hŏng Klei Aê Diê Blŭ. Ƀiădah hlăm klei hdĭp sĭt êngal brei ƀuh lu mnuih kyua amâo dưi gĭr tŭ ôh klei ư̆ êpa mhao tơl bi luč knuih pô, bi čhŏ Anăn Aê Diê. Đa mâo mơh mnuih kyua tuôm hŏng klei dleh knap snăn ƀuah ăl kơ Khua Yang. Snăn, klei ƀun ƀin ăt jing sa klei mplư mơh, kyuanăn jăk hĭn akâo Khua Yang brei drei đăm jing ƀun ƀin ôh.

Klei kñăm kơ klei akâo anei amâo kñăm kơ pô čih ôh ƀiădah dlăng kơ Anăn Aê Diê. Ñu akâo kơ Khua Yang brei ñu mâo klei hdĭp man dưn djăp čiăng thâo knang kơ Khua Yang grăp hruê. Snăn mta klei amâo djŏ klei mdrŏng amâodah ƀun ôh, ƀiădah hlăm klei jing ară anei hin, si drei ƀuh Khua Yang jing, leh anăn si drei bi êdah Anăn Khua Yang. Drei răk tuč klei wah lač, “Brei kơ hmei djăp mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ grăp hruê”, akâo Khua Yang brei drei mâo klei mơak sĭt hŏng klei hdĭp êkoh ênưih, djăp yua kơ grăp hruê.

Si ngă drei mơak mơ̆ hŏng knhuah hdĭp Khua Yang thiê brei djăp yua kơ grăp hruê?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kâo knang kơ Ih grăp hruê, amâo wơr bĭt klei pap Ih hlăk mâo lu êbeh, ăt kăn bi čhŏ Anăn Ih hlăk kƀah knap rei. Akâo Khua Yang brei kâo dôk mơak hŏng ya mta mnơ̆ng Khua Yang brei leh anăn yua knhuah hdĭp kâo čiăng bi êdah Anăn Ih kơ lu mnuih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Bi Hriêng 14:1‑35

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxaus Noj Txhua Hnub – 9/8/2022
Bài tiếp theoĐủ Dùng Mỗi Ngày – 9/8/2022