Txaus Noj Txaus Hnav – 4/8/2022

587

 

 

I-Timautes 6:6-10

Nqe cim:

“Yog li ntawd, yog peb muaj noj muaj hnav lawm, peb cia li txaus siab rau tej ntawd xwb” (I-Timautes 6:8).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Timthawj Paulus qhia li cas txog kev noj thiab kev hnav?
  • Paulus muab yam muaj tseeb twg los hais txog kev noj hnav?
  • Lub siab ntshaw yuav coj lub neej mus zoo li cas?
  • Yuav ua cas thiaj paub txaus siab?

Hauv ntu Vajluskub no Timthawj Paulus qhia peb txog kev ua lub neej txaus siab hauv tus Tswv. Paulus hais tias, qhov uas npluanuj tiag yog “txaus siab rau tej uas nws muaj lawm”. Lo lus “txaus siab rau tej uas muaj lawm” uas Paulus hais txog hauv no muaj lub ntsiab tob thiab zoo heev. Tsis yog tsuas zoo siab rau txhua yam yus muaj txaus lawm, lossis yus tsis tsawg ib yam dab tsi, tiamsis yog hais txog zoo siab rau txhua lub sijhawm, txawm hais tias yus tsis muaj txaus nkaus txhua yam li lub siab xav. Paulus muab ib yam muaj tseeb los ua pivtxwv qhia hais tias “Thaum peb niam peb txiv yug peb los, peb yeej tsis coj ib yam dabtsi los. Thaum peb tuag peb yeej yuav coj tsis tau ib yam dabtsi mus thiab” (nqe 7) kom ntuas peb txhua tus pom txog peb lub neej pib yeej tsis muaj dab tsi li. Thaum yug los yeej tsis muaj dab tsi, tsuas muaj tus Tswv, yog peb ua neej nyob ntiajteb paub tso siab rau tus Tswv ces thaum tuag yuav tau rov mus cuag tus Tswv dua. Yog li ntawd pheej yuav khaws txhua yam khoom tseg hauv ntiajteb ua dab tsi? Ua neej paub txaus siab pab tau peb tig saib ntsoov tus Tswv thiab tas siab nrhiav tus Tswv, tsis qaug rau lub ntiateb.

Timthawj Paulus xaus lus hais tias: “yog peb muaj noj muaj hnav lawm, peb cia li txaus siab rau tej ntawd xwb” (nqe 8). Raws li tibneeg xav “kev muaj txaus” ntawm tibneeg yuav sib txawv. Muaj ib txhia xam pom muaj txaus yam cheemtsum hauv lub neej zoo li kev noj thiab hnav hauv txhua hnub, tiamsis muaj ib txhia xam pom txaus yog thaum lawv muaj txhua yam uas lwm tus muaj lossis muaj tshaj lwm tus. Thaum uas tibneeg pheej xam pom hais tias tsis muaj txaus, yog hau kev rau lawv mus ua txhaum “Qhov uas neeg ntshaw nyiaj txiag yog ib qho uas ua rau neeg ua txhua yam phem” (nqe 10a). Nyiaj txiag yog yam khoom uas tibneeg cheemtsum muaj hauv lub neej, pab tau ntau yam rau lub neej, tiamsis yog tsis ua zoo ceebfaj ces nyiaj txiag yuav yog yam uas ua rau tibneeg raug puastsuaj yoojyim dua. Thaum ib tug neeg ntshaw muaj nyiaj lawm, nws yuav siv zog ua txhua yam kom nws tau nyiaj ntau thiab“dab yuav ntxias tau lawv mag dab lub vojhlua” (nqe 9a). Thaum ntawd lawv yuav ua txhua yam phem, tsis hais tua neeg los lawv kuj ua, thiab tej uas lawv ua ntawd “yuav ua rau lawv raug kev puastsuaj” (nqe 9b).

Tswv Yexus qhia hais tias: “nej tsis txhob txhawj rau tagkis, rau qhov tagkis yeej muaj kev txhawj txaus rau tagkis lawm” (Mathais 6:34). Tus Tswv pub rau peb“txaus noj txaus hnav” hauv txhua hnub, cia li txaus siab rau qhov ntawd. Tsis txhob pheej txhawj rau tagkis lossis pheej khaws txhua yam tseg rau ntiajteb teb tsam peb lub siab yuav qaug rau tej ntawd. Hauv phau Henplais 13:5 kuj qhia peb hais tias: “Nej tsis txhob qaug rau nyiaj rau kub, nej muaj npaum li cas nej cia li zoo siab rau tej uas nej muaj; rau qhov Vajtswv hais tias, Kuv yuav tsis tso koj tseg lossis Kuv yuav tsis muab koj povtseg ib zaug li.” Peb cia li tso siab rau tus Tswv thiab tuav ruaj tus Tswv tej lus cog tseg kom ua lub neej pheej pom hais tias peb muaj txaus thaum tus Tswv nyob nrog peb.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus tau saj lub neej “muaj Koj ua tus coj kom niaj hnub txaus siab”. Thov pab nyuam yaus paub txaus siab rau tej uas Koj pub muaj txaus hauv lub neej txhua hnub. Amees.

Peb puas xam pom hais tias yus muaj txaus thiab niaj hnub ua neej zoo siab lawm?

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Pajlug 9

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khóa Phao-lô, Năm IV Tỉnh Cà Mau & Bạc Liêu
Bài tiếp theoDjăp Mnơ̆ng Ƀơ̆ng Huă Leh Anăn Djăp Čhiăm Ao – 4/8/2022