Txais Koob Hmoov Ua Neej Rau Koob Hmoov – 15/12/2023

318

 

 

II Kevcai 24:17-22

Nqe cim

Nej nco ntsoov qhov uas nej tau ua luag qhev nram tebchaws Iziv, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tau tso nej dim; twb yog li ntawd, kuv thiaj qhia kom nej ua li no.” (II Kevcai 24:18).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus Tswv haivneeg cheemtsum hmov tshua txog cov neeg twg hauv lub tebchaws thiab ua li cas rau cov neeg ntawd?

–       Vim li cas tus Tswv haivneeg yuav tsum tau ua li ntawd?

–       Qhov ntawd muaj lub ntsiab siv li cas rau peb tiam nimno?

Cov neeg uas ntu Vajluskub no hais txog thiab hais mus hais los yog cov neeg txawv tebchaws, menyuam ntsuag, cov pojntsuam. Cov neeg no lub neej raug saib tsis muaj nqis, tsis muaj leejtwg hmov tshua, raug quab yuam. Lawv tsis muaj vaj tse, tsis muaj liaj av ua noj, thiab tsis muaj tus txheeb ze. Lawv pab tsis tau lawv tus kheej thiab pab tsis tau lwm tus. Tus Tswv txoj cai qhia rau Nws haivneeg tias tsis txhob ua tsis ncaj rau cov neeg txomnyem tiamsis yuav tsum qhia tshwm txojkev ncaj ncees thiab lub siab hlub dawb paug. Xws li thaum sau nplej yuav tsum tseg qee teg nplej uas sau tsis txhua, tseg tej txiv ntoo roj, txiv hmab tw rau cov neeg ntawd de. Tej uas tseg ntawd tsis yog cov uas seem povtseg tiamsis yog ib feem ntawm tej qoobloo tseem yuav sau, tiamsis yog tseg rau cov uas tsis muaj noj muaj haus sau kom lawv muaj noj.

Tej kev qhia no yog qhov uas cia tus Tswv haivneeg xyaum ua lub neej ncaj ncees thiab ua siab dawb siab zoo. Lawv yuav tsum zeem paub hais tias av thiab tej khoom txhua yam uas lawv muaj yog tus Tswv tug. Cheebtsam av uas tus Tswv haivneeg tabtom nyob, tej khoom uas lawv muaj tsis yog lawv tug, tiamsis yog tus Tswv coj lawv tawm nram tebchaws Iziv los tug. Lawv yuav tsum nco ntsoov qhov uas tus Tswv cawm lawv dim kev ua qhev. Nco ntsoov lawv yog leejtwg, tus Tswv cawm lawv li cas kom lawv paub ua lub neej tsimnyog qhov uas lawv tau tus Tswv xaiv thiab cawm lawv los ua Nws haivneeg. Tus yamntxwv ntawd yuav tsum qhia tawm tus Tswv txojkev ua zoo, yog tus uas hmov tshua txhua tus neeg, yog tus ncaj ncees thiab puv npo koob hmoov uas lawv twb tau txais lawm. Tus Tswv pub rau lawv muaj kev ywjpheej thiab Nws xav kom lawv ua neej zoo li ntawd pub rau cov neeg txomnyem, raug quab yuam, cov pojntsuam thiab cov menyuam ntsuag los ntawm txojkev ncaj ncees thiab ua siab dawb siab zoo. Tej kev ua zoo ntawd yuav tsum qhia tshwm hauv tus Tswv haivneeg kev ua neej txhua hnub, nrog rau tej qoobloo uas lawv muaj.

Cov ntseeg Yexus nimno tsis txhob ua tus tsis pom cov neeg uas tus Tswv cia nyob “ibncig” yus. Txoj koob hmoov uas peb tau txais yuav tsum muaj lub siab dawb paug pub zoo ib yam tus Tswv twb ua siab dawb paug pub rau peb. Hauv cov ntseeg Tswv Yexus yuav tsum qhia tawm kev ua neej ncaj ncees, hmov tshua thiab lub siab dawb paug zoo ib yam li tus Tswv. Txhua tus neeg, txhua lub tsevneeg thiab Pawg Ntseeg muaj feem siv yus lub sijhawm, khoom, peevxwm thiab tej kev sib raug zoo ua pub rau cov neeg txomnyem hauv lub tebchaws yus nyob.

 

Thov Vajtswv,                

Tus Tswv, ua Koj tsaug vim Koj los tuag txhiv nyuam yaus. Thov Koj qhia nyuam yaus paub meej nyuam yaus yog leejtwg, kom nyuam yaus ua tau lub neej ncaj ncees thiab pub rau lwm tus ib yam tus Tswv Koj twb pub koob hmoov rau nyuam yaus. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Cov neeg twg yog cov uas tus Tswv xav kom peb qhia tawm txojkev ncaj ncees, lub siab dawb paug rau lawv? Peb txiav txim siab ua dabtsi?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: II Yauhas & III Yauhas

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông NAY PHEM
Bài tiếp theoMă Tŭ Klei Pap Čiăng Hdĭp Hŏng Klei Pap – 15/12/2023