Tus Tswv Yuav Muab Ntau Tshaj – 22/5/2024

1057

 

 

II Xwmtxheej 25:5-12

Nqe cim:

“Tus Tswv yuav muab ntau tshaj tej ntawd rau koj!” (II Xwmtxheej 25:9b). 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim licas tus Tswv tsis txaus siab thaum vajntxwv Amaxiyas mus ntiav cov tubrog Yixalayees tuaj pab lawv?

–       Thaum mloog tus Tswv lus, vajntxwv txais tau yam dabtsi?

–       Peb tau ntseeg thiab ua raws Vajtswv Txojlus zoo licas?

Vajntxwv kav tebchaws Yudas uas yog Amaxiyas ua rau nws muaj zog ntxiv los ntawm qhov uas sau cov txivneej xeem Yudas thiab xeem Npeeyamees 300.000 leej tuaj ua tubrog. Vajntxwv kuj muab 100 talas nyiaj hnyav kwvlam 3.400 kilaus mus ntiav cov tubrog Yixalayees tuaj pab nws. Vajntxwv ua li no tej zaug vim nws pom tias nws cov tubrog tsawg dua cov yawgkoob tej tub rog, xws li vajntxwv Axas muaj 580.000 tus tubrog (II Xwmtxheej 14:8), thiab vajntxwv Yehausafas muaj tshaj 1.000.000 tus tubrog (II Xwmtxheej 17:14-19). Qhov no ua rau tus Tswv tsis txaus siab, tus Tswv thiaj txib ib tug cevlus tuaj hais kom vajntxwv txhob cia cov tubrog Yixalayees nrog nws mus ua rog vim tus Tswv “tsis nrog cov Yixalayees uas yog cov Efalayees” txhais tau tias tsis koom nrog cov tubrog Yixalayees sab  qaum teb. Thaum tus Tswv tsis nyob nrog, ces txawm yuav koom tes nrog cov Yixalayees los Vajtswv kuj yuav tsis nyob nrog. Yog vajntxwv cia lawv nrog mus thiab txawm vajntxwv yuav tua rog heev npaum twg los tus Tswv yeej yuav ua rau vajntxwv raug swb tabmeeg yeebncuab vim tus Tswv yog tus muaj hwjchim ua rau yeej lossis swb.

Thaum mus ntiav cov tubrog Yixalayees, vajntxwv Amaxiyas twb poob mus rau cov yawgkoob tus neev taw thaum lawv xav koom tes nrog tebchaws Yixalayees, vamkhom lub tebchaws pe mlom hloov qhov uas vamkhom tus Tswv. Thaum hnov tus cev Vajtswv lus ceebtoom, vajntxwv nkag siab tus Tswv lub siabnyiam tiamsis nws khuvxim 100 talas nyiaj uas raug poob thiaj nug tias: “Yuav ua li cas rau cov nyiaj uas twb them rau cov tubrog Yixalayees lawm?” Tus cevlus thiaj teb hais tias:  “Tus Tswv yuav muab ntau tshaj tej ntawd rau koj!” Txawm qhov nqi raug poob thaum mloog tus Tswv lus yuav ntau npaum cas, los Nws yeej yuav muab ntau tshaj tej ntawd rov. Yog tsis mloog tus Tswv lus yuav raug them nqi siab tshaj vim vajntxwv yuav raug “yeebncuab tua yeej”. Vajntxwv Amaxiyas tau mloog tus Tswv lus, tso cov tubrog Yixalayees uas nws ntiav tuaj rov mus tsev.

Vajntxwv Amaxiyas “ua siab tawv qhawv” coj nws cov tubrog mus sib tua nrog cov Edoos hauv lub Hav Ntsev. Nyob qhov ntawd lawv tua tau 20.000 leej tubrog Edoos. Vim ntseeg thiab ua raws Vajtswv Txojlus, txaus siab poob nyiaj txiag, vajntxwv thiaj tau tus Tswv “ua kom yeej” txawm yog lawv cov tubrog tsis coob (nqe 8).

Tswv Yexus qhia hais tias, “ib yam nkaus li ntawd, tus uas tsis tso txhua yam uas nws muaj tseg, tus ntawd ua tsis tau kuv tus thwjtim” (Lukas 14:33). Thaum peb tus Tswv cov thwjtim, mob siab ntseeg thiab ua raws Nws Txojlus, tsis vamkhom lub ntiajteb, txaus siab tso tseg tej yam yus muaj mus ua tus Tswv haujlwm, ces paub tseeb hais tias Nws yuav muab “ntau tshaj tej ntawd” rau peb.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus paub tias txhua yam tsis muaj nqis npaum qhov uas ua raws li Koj lub siabnyiam kom nyuam yaus ua tau ib tug thwjtim haum Koj siab. Txawm yuav raug poob ntau yam tiamsis nyuam yaus ntseeg ruaj khov hais tias Koj yuav foom hmoov rau nyuam yaus nyob tiam no thiab yav tomntej. Nyuam yaus tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas txaus siab tso tej yam muaj nqis tseg los ua raws tus Tswv siabnyiam thiab ua Nws haujlwm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 15

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThơ: LỄ NGŨ TUẦN
Bài tiếp theoAê Diê Dưi Brei Lu Êbeh Hĭn – 22/5/2024