Aê Diê Dưi Brei Lu Êbeh Hĭn – 22/5/2024

1040

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 25:5-12

Êlan kliăng: “Mnuih Aê Diê lŏ wĭt lač, “Yêhôwa dưi brei kơ ih lu êbeh hĭn kơ dŏ anei” (II Klei Yăl Dliê 25:9b)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Aê Diê amâo mơak ôh tơdah Mtao Y-Amasia ruah phung kahan mơ̆ng Israel? Tơdah gưt asăp Aê Diê, si boh tŭ mtao mâo? Si drei đăo leh anăn hlue ngă Klei Aê Diê Blŭ?

Mtao Yuđa jing Y-Amasia lŏ dơ̆ng mkra mđĭ klei dưi hŏng hdră bi kƀĭn tlâo êtuh êbâo čô kahan mơ̆ng phung Yuđa leh anăn Benjamin. Mtao ăt ruah thiăm sa êtuh êbâo čô kahan jhŏng ktang mơ̆ng ala mtao Israel hŏng ênoh sa êtuh talăng prăk, bi knar hŏng tlâo êbâo pă êtuh kg prăk. Mtao ngă klei anei năng ai kyua ƀuh ênoh kahan mtao ƀiă hĭn kơ ênoh kahan phung mtao êlâo jing Mtao Y-Asa (êma êtuh sapăn pluh êbâo čô kahan; II Klei Yăl Dliê 14:8), leh anăn Mtao Y-Jôsaphat (êbeh sa êklăk čô kahan; II Klei Yăl Dliê 17:14-19). Klei anei amâo bi mơak kơ Aê Diê ôh anăn mâo sa čô mnuih Aê Diê nao lač hŏng mtao đăm brei phung kahan Israel nao bi blah hŏng mtao ôh kyua Aê Diê amâo dôk mbĭt ôh hŏng “phung Êphraim” jing phung mơ̆ng ala mtao Israel kwar Dưr. Tơdah Aê Diê amâo dôk mbĭt, bruă bi mguôp hŏng Israel ăt kăn mâo Ñu dôk mbĭt mơh. Tơdah mtao ăt bi mguôp leh anăn wăt tơdah mtao nao bi blah jhŏng ktang dưn snăn Aê Diê ăt srăng ngă mtao amâo dưi ôh ti anăp phung roh kyua Ñu jing Pô mâo klei dưi brei dưi hĭn amâodah amâo dưi.

Tơdah ruah phung kahan Israel, Mtao Y-Amasia hlue si êlan soh phung nao êlâo čiăng bi mguôp hŏng ala mtao Israel, knang kơ klei dưi mơ̆ng ala mtao dôk kkuh kơ rup yang anei hrô kơ knang kơ Aê Diê. Tơdah hmư̆ mnuih Aê Diê hưn brei răng, mtao thâo săng mơh klei Aê Diê čiăng ƀiădah lŏ hơưi kơ ênoh prăk sa êtuh talăng bi liê leh anăn mtao êmuh si srăng ngă, mnuih Aê Diê wĭt lač hŏng klei thâo mĭn: “Yêhôwa dưi brei kơ ih lu êbeh hĭn kơ dŏ anei.” Wăt tơdah ênoh tla kơ klei gưt asăp yuôm snăk dưn mơh, Aê Diê ăt srăng thiăm brei lu hĭn. Amâo gưt asăp Aê Diê srăng tla hŏng ênoh yuôm hĭn kyua mtao srăng “êbuh ti anăp kahan roh”. Mtao Y-Amasia thâo mĭn gưt asăp Aê Diê, bi kruh phung kahan ruah mơ̆ng Israel leh anăn brei digơ̆ wĭt.

Mtao Y-Amasia “ngă jhŏng” jing mă jih klei jhŏng gĭt gai êpul kahan pô nao ti Tlung Hra bi blah hŏng phung Êđôm. Tinăn diñu bi mdjiê jih jang dua pluh êbâo čô kahan Êđôm. Kyua đăo leh anăn hlue ngă Klei Aê Diê Blŭ, tŭ klei luč liê prăk kăk anăn mtao dưi mâo Aê Diê “đru dưi” hŏng klei ênưih snăk wăt tơdah ênoh kahan amâo lu ôh (êlan 8).

Khua Yang Yêsu mtô, “Snăn mơh hlei pô hlăm phung diih amâo hngah ôh kơ jih jang mnơ̆ng ñu mâo, ñu amâo dưi jing ƀĭng kna kâo ôh” (Y-Luk 14:33). Tơdah drei jing phung ƀĭng kna Khua Yang, jih ai tiê đăo leh anăn hlue ngă Klei Aê Diê Blŭ, amâo knang ôh kơ klei ti lăn ala anei, srăng lui djăp mta klei pô mâo čiăng dưi mă bruă kơ Khua Yang, klă sĭt Ñu srăng brei kơ drei “lu êbeh hĭn ênoh anăn”.

Drei srăng lui klei yuôm bhăn hĭn čiăng hlue ngă klei Khua Yang čiăng leh anăn mă bruă kơ Ñu mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo dlăng djăp mta klei jing hơăi mang čiăng hlue ngă klei Ih čiăng msĕ si sa čô ƀĭng kna bi mơak kơ Ih. Wăt tơdah tŭ lu klei luč liê dưn mơh ƀiădah kâo đăo kjăp Ih srăng brei klei hơêč hmưi yuôm bhăn lu hĭn hlăm klei hdĭp anei wăt ênuk êdei. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Lêwi 15

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Yuav Muab Ntau Tshaj – 22/5/2024
Bài tiếp theoChúa Có Thể Ban Cho Nhiều Hơn – 22/5/2024