Tus Tswv Txiav Txim Rau Nws Haivneeg thiab Lwm Haivneeg – 21/11/2023

602

 

 

Loos 2:12-15

Nqe cim:

“Lwm Haivneeg yeej tsis muaj Mauxes txoj Kevcai, tiamsis lawv yuav raug puastsuaj, vim lawv ua txhaum. Cov Yudas muaj Mauxes txoj kevcai los lawv yuav raug txiav txim, vim lawv ua txhaum txoj kevcai ntawd” (Loos 2:12).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Txoj Kevcai uas Timthawj Paulus hais txog ntawm no yog dabtsi?

–       Vajtswv txojkev txiav txim rau Nws haivneeg thiab lwm haivneeg zoo licas?

–       Peb tau qhuab ntuas ua lubneej zoo licas thiaj dim dhau kev txiav txim?

 “Txoj Kevcai” uas Timthawj Paulus hais ntawm no yog txoj Kevcai uas Vajtswv muab pub rau Nws haivneeg Yixalayees, uas yog Kaum Nqe Kevcai uas tus Tswv muab sau rau saum ob daim txiag zeb (Khiavdim 24:12; 34:28). Tsis tas li ntawd xwb tseem muaj ntau txojcai nyob hauv kev pehawm tus Tswv, nyob hauv kev ua neej uas tau tus Tswv qhia rau Mauxes sau thaum nws nyob saum lub roob Xinais, uas sau tseg nyob hauv Tsib Phau Ntawv uas Mauxes sau.

Hais txog Vajtswv haivneeg, yog cov uas muaj txoj Kevcai, tus Tswv yuav siv txoj Kevcai los txiav txim rau lawv. Vajtswv Txojlus qhia meej hais tias, “Rau qhov Vajtswv tsis suav hais tias cov neeg uas hnov Vajtswv txoj Kevcai yog cov uas ncaj ncees, tiamsis cov neeg uas ua raws li Vajtswv txoj Kevcai thiaj yog cov neeg ncaj ncees” (nqe 13). Yakaunpaus qhia hais tias: “Cov kwvtij, yog muaj ib tug hais tias nws yog tus uas ntseeg Vajtswv. Tiamsis nws tsis ua raws li nws ntseeg, ces yuav muaj qabhau dabtsi? Yog nws hais li ntawd xwb nws txojkev ntseeg puas yuav pab tau kom nws dim? (Yakaunpaus 2:14). “Lub cev uas tsis muaj sia yog lub cev uas tuag lawm, ib yam li ntawd, txojkev ntseeg uas tsis ua haujlwm yog txojkev ntseeg uas tuag lawm thiab” (Yakaunpaus 2:26). Niaj hnub nimno muaj coob tug lam tuav lub npe ntseeg Yexus tiamsis tsis tau ua lubneej phim li tus ntseeg, ntawd yog txojkev ntseeg uas tuag lawm. Cov neeg zoo li ntawd yuav raug tus Tswv txiav txim.

Hais txog tej haivneeg uas tsis muaj txoj Kevcai, tus Tswv tsis txiav txim rau lawv raws li txoj Kevcai, tiamsis Nws yuav txiav txim raws li tej uas Vajtswv qhia tshwm rau lawv dhau ntawm txhua yam Vajtswv tsim (Ntawv Nkauj 19:1; 107:8) thiab txiav txim raws li txoj Kevcai tau muab sau cia rau hauv lawv lub siab (Loos 1:18-20; 2:15). Txhua tus tibneeg puavleej muaj zeem paub hais tias muaj ib tug yog tus tsim txhua yamtsav thiab tibneeg muaj txojkev ntshaw tau pehawm tus ntawd. Txhua lub lub tebchaws puav leej muaj kevcai thiab txojcai ua zoo tawm hauv Vajtswv Txojcai los. Txawm yog haivneeg uas muaj thiab tsis muaj Vajtswv Txojcai, los lawv lub siab kuj muaj cuabkav feebmeej qhov yog thiab qhov txhaum xws li yuav tsum hwm niam hwm txiv, tsis tua neeg, tsis ua txhaum nkauj nraug, tsis ua tub sab, yuav tsum hlub thiab pab cov neeg txomnyem,… Leejtwg paub qhov yog tiamsis tsis ua lossis paub tias txhaum tiamsis tseem mus ua, ces yuav raug tus Tswv txiav txim.

Tus Tswv uas ncajncees yuav txiav txim ncajncees rau txhua tus, nws yuav muab nqi zog lossis rau txim rau txhua tus raws li txojcai uas Nws twb qhia rau sawvdaws thiab raws li tej uas lawv ua rau txojcai ntawd. Yuav tsum vamkhom Vaj Ntsujplig thiab Vajtswv Txojlus qhuab qhia, qhuab ntuas, txhim kho kom peb niaj hnub ua tau lubneej haum Nws siab.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov ua Koj tsaug vim Koj pub Vajluskub thiab Vaj Ntsujplig nyob hauv nyuam yaus lub siab qhuab qhia, qhuab ntuas, thiab tshoov nyuam yaus siab ua tej yam uas yog. Tiamsis muaj ntau zaus nyuam yaus tau ua tej yam tsis zoo ua rau Koj nyuaj siab. Thov hlub thiab zam txim rau nyuam yaus, ua siab ntev, thiab ntxiv zog rau nyuam yaus kom niaj hnub ua tau lubneej haum Koj siab. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Tus Tswv qhia dabtsi rau peb dhau zaj kawm no? Muaj yam dabtsi peb yuav tsum pauv hloov?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Filemoos

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcSóc Trăng: Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập hội Thánh Châu Khánh
Bài tiếp theoAê Diê Phat Kđi Phung Ƀuôn Sang Ñu Ruah Leh Anăn Phung Tue – 21/11/2023