Tus Tswv Tsis Tso Nws Haivneeg Tseg – 26/2/2024

1402

 

 

Yelemis 51:1-5

Nqe cim

“Tus Tswv coglus tseg hais tias, nws yuav tsis tso nej tseg ib zaug li, rau qhov nws pom zoo xaiv nej ua nws haivneeg lawm” (I Xamuyees 12:22).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajtswv qhia tshwm Nws kev txiavtxim rau cov Npanpiloos licas?

–       Daim duab twg txawv daim duab uas hais txog cov Npanpiloos raug kev puastsuaj?

–       Koj tau txhawb zog licas dhau ntawm tus Tswv lo lus cogtseg tsis tso Nws haivneeg tseg?

Tus Tswv qhia paub hais tias Nws yuav txib lwm haivneeg “tuaj rhuav Npanpiloos ib yam li cua ntsawj tej quavnyab” vim lawv tej kev txhaum (nqe 2a). Thiab cov tubrog uas Vajtswv siv tuaj tua Npanpiloos tsis yog tsawg, tiamsis yog  ib npoj tubrog coob heev “tuaj txhua phab tuaj” (nqe 2b). Hais tau hais tias tsis muaj ib qhov chaw twg hauv tebchaws Npanpiloos tsis muaj cov tubrog uas Vajtswv txib tuaj tawmtsam lawv. Tus Tswv “tso cua ntsawj kev puastsuaj tuaj” (nqe 1) yog daim duab hais txog tej nplej raug tsoov, cua ntsawj tej npluag thiab quavnyab ya mus; nrog rau tej lo lus “tsis txhob tseg”, “tua cov tubrog kom tuag tas” ua rau peb xav txog ib pluav rog txaus ntshai kawg li, thiab pluav rog ntawd ua rau txhua yam raug puastsuaj huv tibsi, ua rau Npanpiloos “…txij no mus yav tomntej yuav tsis muaj neeg mus nyob hauv li lawm” (Yelemis 50:39b).

Tiamsis, txawv daim duab uas hais txog Npanpiloos raug puastsuaj yog daim duab hais txog tus Tswv tsis tso “cov Yixalayees thiab cov Yudas” tseg (nqe 5). Thiab nyob hauv nqe 5 kuj qhia paub hais tias lawv tau Vajtswv tivthaiv, saibxyuas tsis tso tseg tsis yog vim lawv zoo dua cov Npanpiloos, rau qhov lawv twb raug rau txim mus ua cevqhev vim tawmtsam tus Tswv lawm. Tiamsis, los ntawm tus Tswv txojkev hlub Nws haivneeg, thaum Nws zamtxim rau lawv, ces Nws yuav tsis suav lawv lub txim ntxiv lawm (Yelemis 50:20).

Nyob hauv lubneej nrog tus Tswv mus txhua hnub, ntau zaug peb ua txhaum rau Nws, tsimnyog peb yuav tsum rov los cuag tus Tswv, lees kev txhaum kom tau zamtxim, tiamsis peb ho xaiv khiav deb thiab tsis kam los ze tus Tswv, zoo ib yam li pojkoob yawmtxwv Adas thiab Evas tomqab ua txhaum khiav nkaum tus Tswv hauv xub ntoos. Vajtswv Txojlus nyob hauv Txojmoo Zoo Yauhas 13:1 txhawb peb lub zog hais tias: “Yexus yeej ibtxwm hlub nws cov neeg uas nyob hauv ntiajteb no, thiab nws yuav hlub lawv mus txog hnub kawg li”. Txawm yog peb tau tus Tswv hlub li ntawd los ntau zaug peb tseem ua txhaum, ua rau Nws nyuaj siab, tiamsis tej ntawd yeej tsis ua rau tus Tswvv tso peb tseg. Cia li teb tus Tswv lo lus nqua hu khiav los cuag Nws, lees kev txhaum kom tau zamtxim thaum peb raug dag ntxias mus ua kev txhaum, vim paub hais tias Vajtswv yog tus yuav zam txhua lubtxim, Nws yeej yuav tsis tso haivneeg Nws hlub tseg (Yaxayas 1:18; 55:7).

 

Thov Vajtswv

Vajtswv tus muaj kev hlub, kev zoo! Thov ua Koj tsaug rau txojkev hlub uas Koj muab pub nyuam yaus uas yog neeg txhaum tsimnyog raug txim. Thov pab nyuam yaus paub los cuag Koj, lees kev txhaum kom tau zamtxim, tsis yog khiav nkaum Koj. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Thaum ua txhaum, peb khiav los cuag tus Tswv, lees kev txhaum rau Nws kom tau zamtxim lossis peb khiav nkaum Nws?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 3

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTài Vật Nhờ Dùng Lưỡi Dối Gạt – 25/2/2024
Bài tiếp theoAê Diê Amâo Srăng Lui Ôh Phung Ƀuôn Sang Ñu – 26/2/2024