Tus Tswv Paub Txhua Yam – 16/7/2023

3019

 

 

Pajlug 20:10-12

Nqe cim:

Tus Tswv nyob hauv nws lub Tuamtsev uas dawbhuv; tus Tswv lub zwmtxwv nyob saum ntuj. Nws pom neeg nyob txhua qhov thiab paub txhua yam uas lawv ua” (Ntawv Nkauj 11:4).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Lub ntsiab ntawm tus Tswv tej lus qhia txog rab teev ntxo thiab lub kawm tsis txwm yog dabtsi?

–       Tej haujlwm phem ua rau raug teebmeem dabtsi?

–       Vim licas tib neeg zais tsis tau Vajtswv?

–       Koj thov tus Tswv hloov yam dabtsi kom ua tau lub neej yim hnub yim zoo thooj tus Tswv?

Tus Tswv paub txhua yam, txij li tibneeg tes haujlwm mus rau txojkev xav. Tibneeg muaj peevxwm siv tej tswvyim phem los sib dag ntxias tiamsis lawv zais tsis tau Vajtswv hlo li. Tus neeg ua luam phem siv ob rab teev, ib rab teev hnyav thaum yuav los thiab ib rab teev sib thaum muag tawm. Tus neeg ua luam tsis ncaj ncees kuj siv ob yam cuabyeej luj los dag lwm tus, kom muaj nqis rau lawv (nqe 10). Tej kev phem lawv ua txawm yuav zais tau tibneeg los yeej zais tsis tau tus Tswv, thiab lawv tes haujlwm phem ntawd puavleej raug “tus Tswv ntxub” (nqe 10, saib ntxiv II Kevcai 24:14-16). Thaum saib pom tej uas cov menyuam ua, niam txiv thiab pog yawg tsis yog tsuas paub lawv tej kev xav xwb, tiamsis tseem paub lawv coj tus cwjpwm zoo licas thiab. Tus Tswv tsim peb tibneeg los, paub tseeb hais tias Nws yeej paub peb xav dabtsi thiab ua dabtsi. Tus Tswv tsim ob lub pobntseg rau peb hnov, ob lub qhov muag rau peb pom, lub qhov ncauj rau peb hais lus,… Yog li ntawd thaum peb hnov suab, hais lus, ua haujlwm yuav ua cas zais tau tus Tswv? Txhua txojkev xav thiab tes haujlwm ntawm tibneeg tus Tswv puavleej paub: “Nws pom neeg nyob txhua qhov thiab paub txhua yam uas lawv ua” (Ntawv Nkauj 11:4).

Tibneeg muaj tus cwjpwm ua txhaum yog li ntawd txij tus yau mus rau tus hlob pheej ua tej haujlwm cuav sab nraud los zais lawv tej kev phem hauv nruab siab. Tebchaws yim vammeej, yim kawm xyaum paub ntau, ces tej kev phem yim muaj ntau thiab kev txhaum yim muab zais tob. Muaj ntau pab pawg, ntau lub chaw ua haujlwm nrhiav noj (lossis công ty) vim ntshaw nyiaj thiaj siv ntau lub tswvyim los dag ntxias lwm tus. Ntau tug tsuas hais ib nrab tseeb kom ntxias cov mloog tsis paub hais tias yus hais lus dag. Vim nyiaj txiag coob leej tsis siv nplooj siab hlub, caij tsuj kev ua zoo. Tej yam ntawd puavleej raug “Tus Tswv ntxub”. Tus ntseeg yuav tsum ua neej qhia tshwm tus Tswv tus yamntxwv ncaj ncees, dawbhuv. Yuav tsum cia Vaj Ntsujplig coj kev, muab tej kev ntshaw sab nqaij tawv tso povtseg, thiab muab tej kev phem uas lub siab nyiam ua coj mus ntsia rau saum tus ntoo khaublig (Kalatias 5:16-25).

Thaum nqua hu tus Tswv cov menyuam tswmyim lossis ceevfaj zeem paub qhov phem qhov zoo, tus Tswv pheej hais tias ; “Leejtwg muaj pobntseg, cia li mloog”. Yuav tsum ua tibzoo mloog Vajtswv Txojlus, ua neej ncaj ncees raws li tus Tswv tej lus qhia thiaj yuav qhia tshwm tau tus Tswv qhov kaj pub rau lwm tus. Thov Vaj Ntsujplig taw kev kom peb paub ntxub kev txhaum, lees txim thaum ua txhaum kom tau zam txim, thiab ua lub neej qhia tshwm tus Tswv tus mojyam dawbhuv, ncaj ncees rau lwm tus peb thiaj yuav tau Nws foom koob hmoov.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov zam txim rau nyuam yaus vim nyuam yaus tau ua tej haujlwm txhaum zais Koj thiab lwm tus. Thov pab nyuam yaus paub hwm Koj los ntawm kev ua lub neej qhia tshwm Koj txojkev ncaj ncees, dawbhuv. Amees.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Lukas 22:66-23:25

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCần Thơ: Hiệp Nguyện Tháng 7/2023
Bài tiếp theoYêhôwa Thâo Jih Jang Mnơ̆ng – 16/7/2023