Tus Tswv Haivneeg Nyuaj Siab Vim Ua Txhaum – 31/10/2022 

372

 

Khiavdim 33:1-6

Nqe cim:

“Thov koj tsis txhob khiav nkaum kuv! Thov koj tsis txhob chim rau kuv   thiab tsis txhob ntiab koj tus tubtxib tawm. Koj yeej ibtxwm pab kuv los lawm, thov tsis txhob khiav tawm ntawm kuv mus thiab tsis txhob tso kuv povtseg, Vajtswv, koj yog kuv tus cawmseej” (Phau Ntawv Nkauj 27:9).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tomqab uas tus Tswv haivneeg poob rau kev txhaum pe mlom, tus Tswv kev coj lawv muaj yam txawv licas?
  • Tus Tswv xav qhia rau Nws haivneeg txog yam dabtsi thaum Nws hais kom lawv hle tej nyiaj tej kub cia?
  • Zaj kawm no qhia peb yuav tsum xub ua yam dabtsi hauv lubneej?

Vajtswv yeej tseem ua raws Nws tej lus cogtseg rau haivneeg Yixalayees cov yawgkoob, pub rau lawv tau lub tebchaws coglus tseg. Tus Tswv yuav txib ib tug timtswv coj kev ua ntej thiab mus ntiab cov neeg Kana-as tawm mus. Qhov txawv yog tus Tswv tsis nrog lawv mus ua ke li thaum khiav nram tebchaws Iziv los lawm. Tus Tswv hu lawv ua cov neeg tawv ncauj, nyob tsam thaum txog tog kev tus Tswv chim thiab ua rau lawv raug kev puastsuaj (nqe 3). Tus Tswv hais kom lawv hle tej nyiaj kub thiab tos saib tus Tswv yuav ua li cas rau lawv (nqe 5). Qhov uas tsis coj nyiaj kub yog qhia tshwm kev txo hwjchim, nyuaj siab vim ua txhaum tawmtsam  tus Tswv. Tus Tswv qhia Nws haivneeg zaj kawm yoojyim dua ntais uas yog paub lees txim thaum ua txhaum, paub mloog Nws lus rau yam me dua ntais, thiab cia siab rau tus Tswv txojkev hlub. Vajtswv yog tus ua raws li Nws hais tseg, nws hlub thiab coj cov Yixalayees thaum ub thiab cov ntseeg niaj hnub nimno txoj haukev, txawm yog peb twb ua tsis ncaj thiab tso Nws tseg lawm los Nws tseem hlub.

Tomqab uas hnov tus Tswv tej lus, tus Tswv haivneeg txawm pib quaj, txij thaum lawv tawm ntawm Roob Xinais mus, lawv tsis coj nyiaj tsis coj kub li lawm. Tus Tswv tawm lus hais tias lawv yog haiv neeg tawv ncauj ua rau lawv nyuaj siab thiab txhawj ntshai. Txawm yog lawv yuav tau zaub mov noj txaus, tau nyob hauv tebchaws av rog, los lawv lub siab yeej khoob lug. Kev txhawj ntshai thiab kev ntxhov siab los kav lawv lub siab, ntawd yog qhov txaus ntshai tshaj rau tus Tswv haivneeg. Tswv Yexus hais tias, “Vajtswv Txojlus sau tseg hais tias, ‘Tsis yog mov xwb thiaj cawm tau neeg txojsia, tiamsis yog Vajtswv tej lus txhua lo thiaj cawm tau’” (Mathais 4:4). Vajtswv txiav txim licas rau peb?

Yam uas peb txhawj ntshai tshaj plaws yog dabtsi? Puas yog kev tshaib nqhis, tsov rog, av qeeg, mob kis, lossis kev tuag? Tibneeg txhua tiam yeej txhawj ntshai tej yam ntawd, tiamsis tus Tswv yog tus tswj kav txhua yam. Yam txaus ntshai tshaj plaws yog kev txhaum ua rau tus Tswv fee plhu ntawm peb mus li Vajtswv Txojlus hais tias: “Tsis txhob xav hais tias tus TSWV txhais npab luv thiaj pab tsis tau nej dim lossis nws lag ntseg lawm, nws thiaj tsis hnov nej tej lus thov! Twb yog vim nej tej kev txhaum nws thiaj tsis hnov nej tej lus thov. Thaum nej pehawm Vajtswv nej tej kev txhaum quas nej thiab Vajtswv lawm” (Yaxayas 59:1-2). Peb yuav tsum xub txiav tu nrho nrog kev txhaum tamsim no, peb txojkev sib raug zoo nrog tus Tswv thiaj tsis raug tu ncua.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, ua Koj tsaug uas Koj tseem hlub nyuam yaus. Thov qhia nyuam yaus paub sib raug zoo nrog Koj, muaj kev xav thiab tes haujlwm tsimnyog rau tej kev txhaum, nyuam yaus lubneej thiaj yuav kaj siab, tau txais Koj tej koobhmoov txhua hnub. Amees.

Peb puas tau xub txiav tu nrho nrog kev txhaum lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yaxayas 55:6-56:12

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcGiải Quyết Xung Đột – 30/10/2022
Bài tiếp theoPhung Ƀuôn Sang Aê Diê Ênguôt Hnĭng Kyua Ngă Soh – 31/10/2022