Tus Ntseeg Yexus Kev Ua Neej – 5/3/2023

461

 

 

Mathais5:13-16

Nqe cim

Ib yam li ntawd, nej yuav tsum ci rau sawvdaws pom tej haujlwm zoo uas nej ua, lawv thiaj yuav qhuas nej Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej.” (Mathais 5:16).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tswv Yexus siv dabtsi los pivtxog tus ntseeg Yexus lub neej?
  • Ob yam no muaj nqis thiab pab tau li cas rau lub neej?
  • Peb cov ntseeg Yexus lub neej yuav ua li cas rau lub ntiajteb no?

Ntu Vajluskub hnub no yog cov lus uas Tswv Yexus qhia saum roob, Nws muab tus ntseeg Yexus lub neej piv zoo ib yam li “ntsev las neeg ntiajteb” thiab yog “qhov kaj rau neeg ntiajteb pom kev” (nqe 13-14). Ntawm no yog ob yam tseemceeb thiab pab tau lub neej. Ntsev yog ib yam khoom noj uas yeej muaj rawv nyob hauv peb lub neej txhua hnub, nws pab tau peb ntau yam heev. Tiam Tswv Yexus nyob, thaum hais txog ntsev, ua rau neeg paub peb yam tseemceeb li no: Tim ib, dawbhuv: Tus ntseeg Yexus zoo ib yam li ntsev, txhais tau hais tias yuav tsum ua lub neej dawbhuv, tswj tus kheej kom qaij dhau tej kev phem kev qias hauv ntiajteb no  (Yakaunpaus 1:27). Tim ob, ua kom tsis puas: Ntsev ua rau tej khoom noj tsis puas, ces tus ntseeg Yexus lub neej yuav tsum ua lub neej qaij deb kev txhaum, ua lub neej zoo rau tej neeg nyob ibncig pom. Tim peb, ua kom qab: Qhov qab ntawm ntsev ua rau tej zaub noj tsis tsuag. Tus ntseeg Yexus kuj yuav tsum coj qhov qab thiab zoo mus rau neeg ntiajteb.

Tswv Yexus hais ntxiv: Yog ntsev tsuag, tsis muaj nqis dabtsi thiab muab povtseg xwb (nqe 13). Yog tus ntseeg Yexus lub neej tsis ua zoo coj tau cov neeg uas nyob ibncig, ces kuj yuav tsis muaj nqis ntawm tus Tswv lub xubntiag thiab txhua tus. Tus Tswv tso peb los nyob hauv lub ntiajteb no, yog cia kom peb qhia tawm Nws lub npe, ua qhov zoo rau lwm tus thiab pab coj lawv tig rov los cuag Nws. Yog tias peb lub neej ua tsis tau qhov zoo rau neeg ntiajteb xyaum, ces neeg ntiajteb yuav coj tau peb thiab peb yuav tsis muaj nqis dabtsi ntawm tus Tswv lub xubntiag thiab raug muab povtseg xwb.

Txuas ntxiv, Tswv Yexus muab cov ntseeg piv zoo ib yam li “qhov kaj rau neeg ntiajteb pom kev”. Qhov kaj tus yamntxwv yog yuav tsum ci. Tus ntseeg Yexus yuav tsum ua qhov kaj ci rau lwm tus paub txog tus Tswv thiab los cuag Nws. Qhov kaj tsis muaj leejtwg muab khwb cia li, tiamsis yuav tsum ci rau lwm tus pom thiab coj lawv txoj hau kev. Tus ntseeg Yexus lub neej kuj zoo li ntawd, peb yuav zais tsis tau hais tias “yus” yog ib tug ntseeg, tiamsis yuav tsum tau muab qhia tawm, ci rau lwm tus pom tej haujlwm zoo uas peb ua, kom lawv pom thiab qhuas peb tus Tswv (nqe 16). Qhov kaj ci tseemceeb heev rau lub neej thiab coj tibneeg taug txojkev yog. Tus ntseeg Yexus cheemtsum yuav tsum rau siab npaj ua lub neej txhua hnub kom ci rau tej neeg nyob ibncig paub qhov tseeb.

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pab kom nyuam yaus paub ua lub neej ntseeg zoo li cov ntsev las neeg ntiajteb thiab ua qhov kaj rau neeg ntiajteb pom kev, ua lub neej zoo rau lwm tus paub txog tus Tswv. Amees.

Peb lub neej puas tau yog lub teeb ci rau tej neeg nyob ibncig pom qhov tseeb?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Daniyees 6:19-7:14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐắk Nông: Trại Bồi Linh – Tập Huấn Ban Điều Hành Thanh Niên
Bài tiếp theoKlei Tŭ Dưn Mơ̆ng Phung Đăo – 5/3/2023