Tus Neeg Kho Kev Tos Tus Tswv – 21/12/2023 

1016

 

 

Lukas 1:5-17

Nqe cim                            

“Nws yuav muaj tswvyim thiab muaj hwjchim ib yam li Eliyas tus uas cev Vajtswv lus, nws yuav ua tus Tswv ntej mus ua kom tej txiv tub rov sib haum; nws yuav ua kom cov neeg uas tawvncauj hloov ua neeg ncaj ncees; thiab nws yuav npaj ib cov neeg rau tus Tswv.” (Lukas 1:17).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Yauhas Npatitus cheemtsum npaj lub neej li cas kom ua tau tus uas kho kev tos tus Tswv?

–       Kho kev rau tus Tswv yog ua dabtsi?

–       Peb tabtom kho yus lub siab li cas rau lub caij ua koobtsheej nco txog Tswv Yexus los yug xyoo no?

Tau plaub puas xyoo ntev loo, Vajtswv tsis los hais ib lo lus rau Nws haivneeg li. Txog lub sijhawm, Nws npaj ib tug neeg lub npe hu ua Yauhas Npatitus raws li tus cevlus Malakis hais hauv Malakis 4:5-6. Yauhas Npatitus yog tus cev Vajtswv lus kawg ntawm tiam Vajluskub Qub tom qab tus cevlus Malakis, thiab kuj yog tus neeg kawg txais tes haujlwm ua tus cev Vajtswv lus (Lukas 16:16). Txawm yog hlob Tswv Yexus rau lub hli (Lukas 1:26) los Yauhas Npatitus yeej txaus siab hlo ua tus neeg kho kev tos tus Tswv Yexus los ua Nws tes haujlwm hauv ntiajteb no. Timtswv qhia paub qhov uas Yauhas Npatitus yug los yuav ua rau muaj kev zoo siab, cia siab rau cov neeg uas nyob ibncig Thaum yug tau tus metub ntawd, koj yuav zoo siab kawg li, thiab yuav muaj neeg coob coob nrog koj zoo siab(nqe 14).

Tus neeg kho kev tos tus Tswv “yog ib tug neeg tseemceeb” ntawm tus Tswv, yog li yuav tsum npaj lub neej kom dawbhuv cia Vaj Ntsujplig kav thiab coj thiaj ua tau lub neej tawg paj txi txiv rau tus Tswv, tsis yog tus neeg muaj kev txhaum, haus cawv qaug (nqe 15). Tus neeg uas kho kev tos tus Tswv cheemtsum zeem paub lub homphiaj ntawm yus lub neej yog ua tus choj tuam rau lwm tus los cuag Vajtswv, nws yuav coj cov Yixalayees coob leej rov los cuag tus Tswv uas yog lawv tus Vajtswv (nqe 16). Tus neeg kho kev tos tus Tswv cheemtsum vamkhom tus Tswv txoj koob hmoov thiab lub zog mus qhia cov neeg tsis tau tso kev txhaum tseg. Cia kom ua tau li ntawd, Yauhas Npatitus lub neej yuav tsum muab fij, tso tus kheej, tiv kev txomnyem, mus pab lwm tus tso lub siab tawv povtseg, txais yuav lub siab mos muag, mloog qhia kom yoojyim ntseeg thiab hloov thaum hnov Txojmoo Zoo cawm dim uas yog Tswv Yexus los (nqe 17).

Tus Tswv cov menyuam nyob thoob plaws hauv qab ntuj no tabtom npaj yuav ua koobtsheej nco txog Tswv Yexus los yug. Zaj kawm hnub no qhia paub, tibneeg lub siab thaum ua txhaum nws zoo li txojkev muaj qhov cos ncuav, nkhib nkhaus thiab tawm pobzeb dawm kev.

Peb txhua tus yuav tsum kho lub siab kom Vaj Ntsujplig los kav thiab cia Tswv Yexus los nyob tau hauv. Tsis yog li ntawd xwb, kuj yuav tsum vamkhom tus Tswv lub zog pab kom peb kovyeej tej kev sim siab, kev txomnyem, lossis tej lus thuam, saib tsis taus thiaj coj tau peb tej txheebze, phoojywg los cuag Tswv Yexus kom lawv tau kev zoo siab, kaj siab zoo ib yam li peb.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj tus Ntsujplig los kav thiab coj nyuam yaus lub neej qaij deb tej kev txhaum. Thov Leej Txiv Koj pub lub zog tshiab kom nyuam yaus ua tau lub siab tawv qhawv qhia tau tej txheebze, phoojywg tu lub siab txais yuav Koj Txojmoo Zoo. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas tabtom tu lub siab tos tus Tswv los yug lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Tshwmsim 6:12-8:6

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông HỒ VĂN CHUỐP (Pả Ê Nót)
Bài tiếp theoPô Mprăp Êlan Kơ Khua Yang – 21/12/2023