Tus Muaj Kev Ntseeg Loj – 24/2/2024

1074

 

 

Mathais 15:21-28

Nqe cim

“Yexus teb tus pojniam ntawd hais tias, ‘Koj yog ib tug pojniam uas muaj kev ntseeg heev! Koj yeej yuav tau raws li koj thov.’ Ces lub sijhawm ntawd nws tus ntxhais txawm zoo lawm” (Mathais 15:28).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tswv Yexus mus txog qhov twg thiab ntsib leejtwg?

–       Zaj xwm tus pojniam Kana-as nrhiav ntsib thiab thov tus Tswv pab qhia pom dabtsi txog nws txojkev ntseeg?

–       Koj tau qhuab ntuas licas dhau zaj kawm hnub no?

Tomqab qhuab qhia cov thwjtim txog kev ceev txuag tus neeg sab hauv, Tswv Yexus thiab cov thwjtim mus rau pem cheebtsam uas ze lub nroog Tiles thiab lub nroog Xidoos uas lwm haivneeg nyob, kom qaij deb kev tawmtsam thiab muaj sijhawm los cob qhia Nws cov timthawj (Malakaus 7:24; 9:30-31). Muaj ib tug pojniam neeg Kana-as tuaj cuag Tswv Yexus thiab thov Tswv Yexus pab kho nws tus ntxhais “raug dab, ua rau nws txomnyem kawg li”. Zaj no txawv heev, vim lwm haivneeg muaj txojkev ntseeg txawv thiab lawv pehawm lwm tus vajtswv. Zaj xwm no qhia pom peb yam loj nyob hauv tus pojniam Kana-as no.

Thib ib, nws muaj ib txojkev txiavtxim siab loj heev. Nws muab Tswv Yexus hu ua “Daviv tus Tub”, txhais tau hais tias nws saib taus thiab paub hais tias Tswv Yexus yog tus Mexiyas uas yuav los. Vim li ntawd nws thiaj muaj ib txojkev txiavtxim siab loj uas yog “txhos caug ntua ntawm Yexus kotaw” (Malakaus 7:25) thiab taij thov los ntawm nplooj siab pehawm.

Thib ob, nws ntsib txojkev sim siab loj heev. Tswv Yexus tsis teb nws ib los li, cov thwjtim tsuas xav kom Tswv Yexus ntiab nws khiav rov mus tsev. Tomqab ntawd Tswv Yexus qhia hais tias Nws tsuas yog los nrhiav cov neeg Yixalayees xwb (nqe 24). Tus pojniam ntawd rov thov hais tias, “Tus Tswv, thov koj pab kuv!” Tswv Yexus xav hais ib zaug ntxiv txog yam yuav tsum xub ua hauv Nws tes haujlwm, Nws thiaj hais tias: “tsis tsimnyog muab menyuam tej mov pov rau tej dev noj” (nqe 26). Txawm raug sim siab loj npaum ntawd los tus pojniam Kana-as no yeej ua siab ntev tiv, nws teb hais tias: “Yog los mas, tus Tswv, tiamsis txawm yog tej dev los tseem tau noj tej mov seem uas poob saum tus tswv lub rooj los thiab” (nqe 27). Tus pojniam no lees yuav nws lub meejmom thiab tsuas ntshaw kom tus Tswv hlub tshua, pub rau nkawd ob niam ntxhais tau noj tej mov seem uas poob saum lub rooj los!

Thib peb, nws txais tau nqi zog loj heev. Tswv Yexus qhuas hais tias tus pojniam no yog “ib tug pojniam uas muaj kev ntseeg heev” thiab Nws kho tus pojniam ntawd tus ntxhais zoo tamsim ntawd (nqe 28).

Ib zaug ntxiv, Tswv Yexus qhia pom hais tias Vajtswv txoj koob hmoov tsis yog tsuas pub rau cov neeg Yudais xwb tiamsis yog pub rau txhua tus uas tuaj cuag tus Tswv los ntawm kev ntseeg, txawm yuav yog neeg Yudais lossis lwm haivneeg. Thiab ntawm no kuj yog zoo sijhawm rau Tswv Yexus qhia rau cov thwjtim paub hais tias txojkev cawmdim tsis yog tau los ntawm kev ua haujlwm, kev pehawm, lossis ua raws li txojcai, tiamsis yog los ntawm txojkev ntseeg xwb thiaj tau. Zaj kawm hnub no qhuab ntuas peb tig los cuag tus Tswv los ntawm txojkev ntseeg thiab muab peb tej teebmeem txhua yam tso plhuav rau tus Tswv ua tus pab. Tus Tswv yuav pom peb txojkev ntseeg thiab foom koob hmoov rau peb thaum peb ntseeg Nws kawg siab kawg ntsws.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov qhia nyuam yaus paub muab txhua yam teebmeem hauv lubneej tso plhuav rau Koj. Thov pab kom nyuam yaus paub vamkhom Koj txhua lub tsamthawj kom nyuam yaus txojkev ntseeg yim hnub yim loj hlob hauv Koj. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas muaj txojkev ntseeg loj li tus pojniam Ka-na-as no?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 1

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư Nhiệm Chức SIU KUĂT (Siu Phin)
Bài tiếp theoMnuih Mâo Klei Đăo Prŏng – 24/2/2024