Tswvyim Pab Kom Tsis Poob Siab – 4/2/2024

543

 

 

II Kauleethaus 4:16-18

Nqe cim

“Tej teebmeem me me uas peb raug ib nyuag ntu no, yuav ua rau peb tau txoj koob hmoov zoo uas yuav nyob mus ibtxhis, tej teebmeem uas peb raug yeej piv tsis tau txoj koob hmoov uas peb tau li” (II Kauleethaus 4:17).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim licas coob leej pheej raug poob siab thaum ntsib teebmeem?

–       Timthawj Paulus qhia tawm lub tswvyim twg pab kom tsis poob siab thaum ntsib teebmeem?

–       Koj yuav tsum ua lubneej zoo licas kom tiv dhau tej kev sim siab thaum raug poob siab?

Nyob hauv ntu Vajluskub no, timthawj Paulus hais txog tej teebmeem uas nws tus kheej thiab cov ntseeg tus Tswv pheej raug. Thaum ntsib kev txomnyem, mob nkeeg,… coob leej pheej xav, txhawj ntshai txog tej uas lawv qhov muag pom, thiab xav hais tias tej kev txomnyem uas lawv tabtom raug ces hnyav heev, tiv tsis taus, qhov ntawd ua rau lawv qaug zog, poob siab, tas kev cia siab. Muaj neeg tseem saib qhov ntawd yog qhov kev txajmuag ntawm tus ntseeg thaum hnov cov tsis ntseeg thuam hais tias: “Nws ntseeg Vajtswv tiamsis nws tseem raug li ntawd thiab!”

Yog tsuas saib mus rau tej kev txomnyem lossis vamkhom sab nqaij tawv uas qaug zog zis xwb, yuav ua licas peb thiaj tsis qaug zog taus? Timthawj Paulus qhia tawm lub tswvyim pab kom tsis qaug zog, ntawd yog yuav tsum nco ntsoov hais tias txawm yog tus neeg sab nraud yuav zoo licas los tus neeg sab hauv yuav tsum “yim hnub yim muaj” txojkev pauv hloov. Peb yog cov uas tau Vajtswv tsim dua tshiab (II Kauleethaus 5:17),  tau tus Tswv hloov tshiab txhua hnub. Lub cev no yog lub tsev yooj yim raug qawj, raug qaug, tiamsis peb yuav muaj lub tsev ibtxhis saum ntuj ceebtsheej (II Kauleethaus 5:1). Timthawj Paulus txhawb tus Tswv cov menyuam lub zog txhob poob siab los ntawm lo lus qhuab ntuas lawv ntsia mus rau tiam tomntej ci ntsa iab uas muaj nqis tshaj txhiab pua npaug tej “teebmeem me me uas peb raug ib nyuag ntu no”, zoo li ntsiab lus ntawm zaj nkauj Sab Tim Tus Duab Ntxoov: “Lub hnub tseem kaj nrig saum tej huab dub. Lus hais tsis tau tawm, tus Tswv hnov lawm”. Yuav tsum nco ntsoov hais tias txawm yog tej teebmeem loj tshajplaws los yeej piv tsis tau rau lub tshwjchim ci ntsa iab uas cov neeg tiv dhau kev sim siab yuav tau txais nyob tiam tomntej! Thiab kuj yuav tsum nco ntsoov hais tias, “Tej teebmeem me me uas peb raug ib nyuag ntu no, yuav ua rau peb tau txoj koob hmoov zoo uas yuav nyob mus ibtxhis, tej teebmeem uas peb raug yeej piv tsis tau txoj koob hmoov uas peb tau li” (nqe 17). Timthawj Petus kuj qhia hais tias tomqab uas tiv dhau tej kev txomnyem, tus Tswv yuav pab kom peb ua tau neeg zoo kawg nkaus, muab siab rau ntseeg Vajtswv heev ntxiv (I Petus 5:10).

Xav pom “txoj koob hmoov zoo uas yuav nyob mus ibtxhis” ntawd, peb yuav tsum muaj lub qhov muag kev ntseeg “saib rau tej uas qhov muag tsis pom” tsis yog tsuas muaj lub qhov muag sab nqaij tawv uas tsuas “saib rau tej uas peb qhov muag pom” xwb (Yauhas 20:29). Qhov ntawd yog vimchiv rau peb ua neej, tsis yog tsuas ua lubneej ntseeg xwb tiamsis tseem yuav tsum ua lubneej kovyeej nyob hauv txhua lub tsamthawj, tiv dhau tej kev sim siab hauv lubneej los ntawm txojkev ntseeg thiab (I Yauhas 5:4; Henplais 11:33). Kev ntseeg tsis yog tsuas pab rau peb saib pom qhov muaj nqis ntawm Lub Txhab Ceeb Tsheej kom peb txaus siab muab peb teej tug los pauv, nrog tus Tswv mus xwb (Mathais 13:44-46), tiamsis tseem pab kom peb saib pom lub tshwjchim ci ntsa iab yav tomntej uas tus Tswv yuav muab pub rau tus uas tiv dhau tej kev sim siab, tsis poob siab thaum ntsib teebmeem.

 

Thov Vajtswv

Leej Txiv uas Dawbhuv! Thov Koj pub dag zog thiab kev ntseeg kom nyuam yaus paub saib mus rau tej uas qhov muag tsis pom, tiv dhau tej kev sim siab ib nyuag ntu nyob tiam neej no. Thov pab nyuam yaus tuav ruaj kev ntseeg kom saib pom lub tshwjchim ci ntsa iab uas Koj yuav muab pub rau nyuam yaus nyob tiam tomntej. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb yuav hais licas rau peb lub siab thaum paub hais tias tomqab kev txomnyem yog lub tshwjchim ci ntsa iab rau tus tiv dhau kev sim siab?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 35

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐắk Lắk: Công Bố Đặc Trách Điểm Nhóm Tin Lành Êa Trul
Bài tiếp theoÊlan Čuăn Ngă Čiăng Amâo Êdu Ai Ôh – 4/2/2024