Tswv Yexus Yuav Rov Qab Los – 16/8/2023

1203

 

 

Henplais 9:23-28

Nqe cim:

Ib yam li ntawd Yexus Khetos muab nws lub cev pub rau Vajtswv tib zaug xwb ris tau ntau leej lub txim. Nws yuav rov qab los dua ib zaug. Zaum no tsis yog nws los theej neeg lub txhoj lawm, tiamsis nws los pab cov neeg uas tabtom tos nws kom lawv dim lawv lub txim” (Henplais 9:28).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Tswv Yexus Khetos twb los li cas lawm?

–  Yexus tseem yuav rov qab los ua dabtsi thiab?

–  Tus ntseeg yuavtsum ua neej li cas thaum tabtom nyob tos Tswv Yexus rov los?

Nyob rau hauv 6 nqe Vajluskub no, tus sau phau ntawv Henplais qhia txog peb yam uas tus Tswv Yexus twb ua pab peb thiab tseem yuav ua pab peb. Tim ib, “Yexus Khetos tsis mus hauv Chav Dawbhuv uas yog neeg txhais tes ua… tiamsis Nws mus saum ntuj ceebtsheej thiab nyob ntawm Vajtswv xubntiag thov Vajtswv pab peb” (nqe 24). Lub tsev ntaub, tej kevcai, tej tsiaj fij puavleej zoo, tiamsis tsuas yog tus duab thiab tus yam ntxwv uas qhia kom paub pehawm Vajtswv los ntawm qhov tseeb xwb. Tiamsis pheej ua mus ntev tej ntawd cia li dhau los ua yam tseemceeb rau hauv txoj kev ntseeg, thiab ua rau tibneeg tsis paub lub ntsiab tseeb hauv txhua yam ntawd lawm. Yog li ntawd, tsis hais cov Yudas uas ntseeg Yexus thiab cov ntseeg uas yog lwm haiv neeg yuav tsum feeb meej yam uas peb tabtom ua yog dabtsi? Ua kevcai pehawm lossis mus pehawm Vajtswv tus yog qhov tseeb?

Tim ob, tus Tswv Yexus “nws tsuas los yug tib zaug xwb, muab Nws lub cev theej tau sawvdaws lub txhoj huv tibsi lawm” (nqe 26). Txhua yam tsiaj fij tsuas yog muaj qab hau rau ib ntu sijhawm xwb, tiamsis Tswv Yexus kev tuag muaj qab hau mus ibtxhis thiab ua tiav log raws li tej kevcai qhia. Yog li ntawd, txawm yog yuav siv zog ua raws li tej qub kevcai qhia los yeej tsis pab peb dim taus. Tiamsis yog los ntawm Vajtswv txoj kev hlub, thiab qhov uas peb ntseeg Yexus, peb thiaj tau txais kev cawmdim (Efexus 2:8). Yam uas Vajtswv cheemtsum ntawm peb tibneeg yog kev ntseeg txog Yexus peb thiaj tau txais Nws qhov khoom plig uas loj tshaj plaws thiab tau Vajtswv zam txim mus li ibtxhis.

Tim peb, tus Tswv Yexus “Nws yuav rov qab los dua ib zaug ntxiv. Zaum no tsis yog Nws los theej tibneeg lub txhoj lawm, tiamsis Nws los pab cov neeg uas tabtom tos Nws kom lawv dim lawv lub txim” (nqe 28). Txhais hais tias, Tswv Yexus los zaum ib yog qhib kev rau tibneeg los txais kev cawmdim, thiab Nws los zaum ob yog pab tus ntseeg Nws dim plaws lawv lub txim hauv ntiajteb no thiab tau mus nrog Vajtswv nyob saum Ntuj Ceebtsheej ibtxhis. Ntuj ceebtsheej yog qhov chaws muaj txojsia ntev dhawv nyob mus ibtxhis thiab yog qhov chaws uas tsis muaj kev txhaum, kev nyuaj siab quaj ntsuag, kev mob kev nkeeg li lawm. Tseeb tiag,  peb puas tseem nyob tos ntsoov Tswv Yexus rov qab los? Lossis peb tseem tabtom ua neej li neeg ntiajteb ua thiab saib lub ntiajteb yog peb lub tsev uas peb yuav nyob mus ibtxhis? Tus uas nyob tos Tswv Yexus rov qab los, nws ua neej ntse ntsuav rau lub neej uas nyob ib pliag, paub siv sijhawm, nyiaj txiag, dag zog rau yam uas yuav nyob mus ibtxhis, rau siab ua Vajtswv tes haujlwm thiab coj tau coob tus tibneeg txhaum los cuag Vajtswv.

 

Thov Vajtswv

Nyuam yaus ua Tswv Yexus Koj tsaug, vim Koj twb los ua khoom fij zoo kawg nkaus cawm nyuam yaus, thiab pub nyuam yaus tau txais kev cawmdim lawm. Koj tseem yuav rov qab los tos nyuam yaus mus nrog Koj nyob hauv lub tebchaws ceebtsheej mus ibtxhis. Thov pab nyuam yaus paub ua neej nyob tos ntsoov Koj rov qab los. Amees!

Peb tabtom nyob tos tus Tswv Yexus rov los zaum tim ob li cas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Tes Haujlwm 2:14-40.

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThơ: Tạm Biệt Những Vương Vấn
Bài tiếp theoÑu Srăng Lŏ Bi Êdah – 16/8/2023