Ñu Srăng Lŏ Bi Êdah – 16/8/2023

1474

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 9:23-28

Êlan kliăng: “Msĕ snăn mơh Krist myơr leh Ñu pô sa blư̆ čiăng klam klei soh lu mnuih srăng lŏ bi êdah tal dua, amâo lŏ ngă bruă hŏng klei soh ôh, ƀiădah čiăng bi mtlaih phung hur har dôk guôn Ñu” (Hêbrơ 9:28)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă Yang Krist bi êdah leh? Ñu srăng lŏ bi êdah ya pioh ngă? Si phung đăo srăng hdĭp êjai dôk guôn hruê Khua Yang lŏ bi êdah?

Hlăm 6 êlan Klei Aê Diê Blŭ anei, pô čih hră mơĭt kơ phung Hêbrơ mñă boh blŭ “bi êdah” tlâo blư̆. Tal sa, “Kyuadah Krist mŭt leh, amâo djŏ ôh hlăm adŭ doh jăk kngan mnuih ngă, jing rup kơ adŭ doh jăk sĭt, ƀiădah mŭt leh hlăm adiê čiăng bi êdah Ñu pô ară anei ti anăp Aê Diê bi ala drei” (êlan 24). Sang čhiăm, klei bhiăn kkuh mpŭ, mnơ̆ng ngă yang hdĭp jing mnơ̆ng jăk sơăi ƀiădah jih jang mnơ̆ng anăn knŏng jing rup bi hmô čiăng atăt drei truh kơ klei bi mguôp sĭt hŏng Aê Diê. Ƀiădah thŭn mlan găn gao, jih jang mnơ̆ng anăn jing hĕ phŭn kơ klei hdĭp klei đăo, mtrŭt lu mnuih tui tiŏ mnơ̆ng jing rup bi hmô ƀiădah wơr bĭt hĕ boh yuôm sĭt kơ mnơ̆ng anăn. Kyuanăn brei phung đăo phung Yuđa tal êlâo hĭn lač mdê leh anăn phung đăo kơ Krist lač mbĭt bi klă hĕ ya klei diñu dôk tui duah? Mta klei đăo amâodah klei đăo sĭt? Klei bhiăn kkuh mpŭ hĕ amâodah Aê Diê Pô năng kkuh mpŭ?

Tal dua, Yang Krist “bi êdah leh sa blư̆ dŭm anăn, čiăng lăm hĕ klei soh hŏng klei ngă yang hŏng asei mlei Ñu pô” (êlan 26). Tơdah mnơ̆ng ngă yăng hdĭp jing yuôm knŏng bhiâo snăn klei Khua Yang Yêsu djiê jing yuôm nanao hlŏng lar, bi leh ênŭm klei bhiăn. Wăt tơdah gĭr ktưn mơai dưn mơh, anak mnuih drei kăn dưi hdĭp hŏng klei klă ênŭm lei ti anăp Aê Diê čiăng mâo klei Ñu tŭ. Ƀiădah “hŏng klei pap yơh diih tlaih leh kyua klei đăo” (Êphêsô 2:8). Jih jang klei Khua Yang čiăng hlăm drei jing klei đăo čiăng mă tŭ mnơ̆ng brei prŏng mơ̆ng Ñu, čiăng bi knal klei pap brei kluôm ênŭm.

Tal tlâo, Yang Krist “srăng lŏ bi êdah tal dua, amâo lŏ ngă bruă hŏng klei soh ôh, ƀiădah čiăng bi mtlaih phung hur har dôk guôn Ñu” (êlan 28). Tơdah klei Khua Yang Yêsu bi êdah tal sa čiăng pŏk êlan kơ anak mnuih mă tŭ klei bi mtlaih, snăn klei bi êdah tal dua srăng brei phung đăo bi knal klei bi mtlaih hŏng klei klă ênŭm. Anăn jing srăng hdĭp hlŏng lar mbĭt hŏng Khua Yang hlăm anôk amâo lŏ mâo klei soh leh anăn klei knap mñai jing boh mơ̆ng klei soh ôh. Klei êmuh kơ grăp čô drei jing sĭt mơ̆ drei dôk êpa mhao čang guôn hruê Khua Yang lŏ trŭn hriê? Amâodah drei dôk hdĭp msĕ si lăn ala anei jing anôk drei dôk hlŏng lar? Mnuih dôk guôn Khua Yang lŏ hriê srăng hdĭp hŏng klei thâo mĭn êjai hdĭp bhiâo ti lăn ala anei, yua mông, prăk kăk, ai ktang êlâo hĭn mă bruă kơ klei hdĭp hlŏng lar hŏng knuih mă bruă kơ Khua Yang jih ai tiê leh anăn atăt ba lu mnuih wĭt kơ Ñu.

Si ngă drei dôk guôn klei Khua Yang lŏ bi êdah tal dua?

Wah lač: Bi mni kơ Ih Khua Yang Yêsu kyuadah Ih trŭn hriê leh blư̆ tal sa čiăng jing mnơ̆ng ngă yang klă ênŭm bi tui kâo, pŏk brei êlan čiăng kâo dưi mă tŭ klei bi mtlaih. Leh anăn Ih srăng lŏ trŭn hriê mă ba kâo nao mbĭt hŏng Ih, dôk mbĭt hŏng Ih hlŏng lar hlăm ƀuôn guh kơang. Đru kâo hdĭp hŏng klei êpa mhao, dôk čang guôn kơ hruê bi tuôm hŏng Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 2:14-40

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTswv Yexus Yuav Rov Qab Los – 16/8/2023
Bài tiếp theoNgài Lại Sẽ Hiện Ra – 16/8/2023