Tsis Txhob Ua Li Neeg Ntiajteb Ua – 4/3/2023 

437

 

 

Loos 12:2

“ 2 Nej tsis txhob ua nej lub neej zoo li tej neeg ntiajteb ua, tiamsis nej yuav tsum cia Vajtswv hloov nej lub siab kom nej muaj lub siab tshiab. Nej thiaj yuav paub ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog nej ua li ntawd, nej thiaj paub ua qhov zoo, ua haum Vajtswv siab thiab paub ua zoo kawg nkaus.”( Loos 12:2)

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • “Neeg ntiajteb” txhais tau li cas?
  • Vim li cas Timthawj Paulus ntuas “tsis txhob ua li tej neeg ntiajteb ua”?
  • Yuav ua li cas kom hloov tau lub siab?
  • Peb cheemtsum npaj rau lub neej ntseeg Yexus zoo li cas kom peb ua tau zoo ib yam li Tswv Yexus txhua hnub?

Lo lus “neeg ntiajteb” (lossis “ntiajteb”) hauv phau Vajluskub muaj ntau lub ntsiab lus: Tim ib, yog lub ntuj, lub ntiajteb uas tus Tswv tsim (Phau Ntawv Nkauj 90:2); tim ob, yog tibneeg ntiajteb (Yauhas 3:16); tim peb, yog lub hwjchim (ntsujplig) tiam tsaus ntuj uas dab Ntxwgnyoog kav, tawmtsam Vajtswv (II Kauleethaus 4:3-4). “Neeg ntiajteb” hauv Loos 12:2 yog lub ntsiab lus tim peb. Qhov no yog lub vimchiv Yakaunpaus ceebtoom rau tus Tswv cov menyuam: ua li neeg ntiajteb ua, yog nws txhob txwm ua yeebncuab rau Vajtswv” (Yakaunpaus 4:4).

“Tsis txhob ua li tej neeg ntiajteb ua,” hais txog seem tsis zoo yog ntuas kom peb tsis txhob ua raws, txhais tau hais tias tsis xyaum, tsis koom nrog tej uas yog ntiajteb li, rau qhov ua li ntawd yuav ua rau “lub siab ntshaw”  ib yam li I Yauhas 2:16 hais. Timthawj Yauhas hais tias, tej uas neeg lub siab ntshaw, tej uas neeg lub qhovmuag pom thiab xav yuav”. Qhov no yog txojkev ntshaw uas yog ntiajteb li, tus ntseeg Yexus yuav tsum txiav tu nrho tsis ua raws li ntawd. Hais txog seem zoo, peb yuav tsum “hloov siab tshiab”, qhov no yog kev hloov tshiab sab hauv thiab qhia tshwm sab nraud. Lo lus “hloov siab tshiab” ntawm no kuj yog lo lus siv rau Tswv Yexus lub cev hloov saum roob (Mathais 17:2). Qhov kev hloov no pib ntawm txojkev hloov tshiab hauv lub siab, kev xav. Yug dua tshiab yog qhov uas tshwmsim ib zaug thaum peb txais yuav Tswv Yexus ua peb tus Tswv, tiamsis kev hloov tshiab yog ib ntu sijhawm thaum peb ntseeg Yexus mus txog thaum peb tas sim neej. Yog li ntawd, peb yuav tsum tsis txhob tso tseg qhov kev npaj rau lub neej ntseeg Yexus, kom txhua hnub peb ua tau zoo ib yam li Tswv Yexus.

Muaj peb yam ua rau hloov tau lub siab tshiab: Vaj Ntsujplig, Vajtswv Txojlus thiab peb tus kheej. Vaj Ntsujplig yog tus qhia thiab pub lub hwjchim hloov tshiab (II Kauleethaus 3:17-18); Vajtswv Txojlus, yog Txojlus tseeb ua lub teeb ci pom kev (Phau Ntawv Nkauj 119:105); peb feem xyuam yog yuav tsum nyeem, kawm thiab ua raws li Vajtswv Txojlus (Yausuas 1:8). Qhov kawg, kev hloov tshiab tsuas hloov tau thaum peb tus kheej mloog, ua raws li Vajtswv Txojlus qhia, txhais tau hais tias peb txojkev xav yuav tsum ua haujlwm tshwm (Yakaunpaus 2:26). Qhov uas mloog lus pab tau peb paub yam dabtsi zoo, haum tus Tswv siab.

Lub ntiajteb no niaj hnub rub tus Tswv cov menyuam mus ua li tej neeg ntiajteb ua. Peb cheemtsum muaj rawv Vajtswv Txojlus, txiav txim siab tsis ua raws li ntiajteb ua, tsis ua li cov coob ua… tiamsis ua raws li tus Tswv Txojlus qhia kom lub neej hloov tshiab ua haum tus Tswv siab. Thaum peb rau siab npaj rau lub neej ntseeg Yexus, Vaj Ntsujplig yuav pub koob hmoov, qhia kom peb ua tau lub neej zoo.

Thov Vajtswv,

Vajtswv, thov Koj pab kom nyuam yaus tsis txhob ua li tej neeg ntiajteb ua, tiamsis niaj hnub ntshaw ua lub neej ntseeg Yexus ib yam li tus menyuam ib sij noj mis ib zaug kom lub neej sab ntsujplig loj hlob thiab ua tau Koj tes haujlwm. Amees.

Peb pom yus tus kheej ua raws li neeg ntiajteb ua rau seem twg?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Daniyees 5:17-6:18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcRèn Luyện Nếp Sống Cơ Đốc – Phần 2 –  3/3/2023
Bài tiếp theoĐăm Jing Msĕ Si Phung Ênuk Anei – 4/3/2023