Tsis Pom Tiamsis Ntseeg Thiaj Tau Koob Hmoov – 30/3/2024

443

 

 

Yauhas 20:19-29

Nqe cim

Tus uas tsis tau pom kuv tiamsis nws ntseeg, tus ntawd tau koob hmoov” (Yauhas 20:29b).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Ua li cas Thaumas tsis ntseeg hais tias Tswv Yexus sawv?

–       Vim li cas tsis pom ntseeg tau koob hmoov?

–       Peb ntseeg Tswv Yexus zoo li cas?

Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los pub tau lub neej tshiab rau cov thwjtim thiab tagnrho tibneeg ntiajteb. Thawj zaug cov thwjtim pom Tswv Yexus tshwm los hauv chav tsev uas qhovrooj xauv zoo zoo tiamsis lawv pom tus Tswv thiab tau kov Nws. Thiab muaj ib zaug Tswv Yexus hais tias Nws muaj “nqaij muaj txha” thiab tseem nrog cov thwjtim noj haus ua ke (Lukas 24:39-43). Cov thwjtim pom Tswv Yexus sawv rov los, qhov no pab tau lawv tsis ua xyem xyav, tiamsis thaum lawv tham qhia rau Thaumas, Thaumas tsis ntseeg zaj ntawd rau qhov nws xav kom muaj timkhawv raws li txojkev txawj ntse los ntawm tau xuas kiag thiaj ntseeg tau! Cov neeg txawj ntse lawv tsuas ntseeg thaum ntsuas tau, luj tau, suav tau thiab muaj timkhawv. Tswv Yexus hlub Thaumas Nws cia Thaumas pom nws mam ntseeg, tiamsis Tswv Yexus hais tias txhua tus uas tsis pom tiamsis ntseeg Nws tau koob hmoov!

Tsis pom tiamsis ntseeg no puas tseeb? Lo lus teb TSEEB. Rau qhov tsis yog yam uas pom tau thiaj txaus ntseeg xwb, pivtxwv xws li cua, kev hlub, hluavtaws xob… Dua li ntawd, yam uas peb pom tau hu ua “paub” xwb tsis yog “ntseeg”. Kuv paub lub ntiajteb kheej kheej, qhov tsis yog kuv ntseeg. Kev ntseeg tsis taij yuav pom timkhawv (Henplais 11:1). Tsis tas li ntawd xwb, cov neeg uas pom Tswv Yexus ua ntau yam txujci tseemceeb lawv twb tsis ntseeg thiab: “Txawm yog Yexus ua ntau yam txujci tseemceeb rau lawv pom los lawv tsis ntseeg nws li” (Yauhas 12:37). Cov uas nyuam qhuav ntseeg los lawv twb txawb pobzeb rau Tswv Yexus tom qab ntawd thiab (Yauhas 8:30-31, 59)! Yog li ntawd, tus Tswv xav kom Nws cov thwjtim yuav tsum muaj kev ntseeg “tsis tau pom tiamsis ntseeg tau lawm.”

Nau-es tsis tau pom nag los tiamsis nws mloog Vajtswv lus txua nkoj sijhawm ntev loo saum  roob! Anplahas mus raws li tus Tswv lub suab hu txawm yog nws tsis tau pom lub tebchaws tus Tswv qhia. Mauxes tsis ntshai Falaus vim Mauxes ntsia “pom” tus uas ntsia tsis pom! Thaumas kev ntseeg ntsia “pom” tsuas pab tau kom nws lees Tswv Yexus yog tus Tswv thiab yog Vajtswv xwb. Tiamsis Nau-es thiab Anplahas txojkev ntseeg tsis yog ua rau ob tug tau txais koob hmoov xwb tiamsis nkawd kev ntseeg tseem ua koob hmoov rau txhua haivneeg thiab (Chivkeeb 8:21-22; 12:2). Kev ntseeg ntsia “pom” tsis ua qhov chaw ruaj khov pab peb tiv taus tej kev sim siab, kev tsimtxom vim peb ntsia “tsis pom” tus Tswv pab peb! Timthawj Paulus qhia hais tias: “Thaum peb tseem ua neej nyob no txawm yog peb tsis pom nws los peb cia siab rau nws” (II Kauleethaus 5:7)  “…Tej uas peb qhovmuag pom tsuas nyob ib ntus xwb, tiamsis tej uas peb qhovmuag tsis pom yuav nyob mus ibtxhis li” (II Kauleethaus 4:18b).

Koobtsheej nco txog Tswv Yexus sawv rov qab los, cia peb ntseeg ruaj rau Tswv Yexus zoo li Timthawj Petus tau qhia hais tias: “Txawm yog nej tsis pom nws los nej yeej hlub nws, thiab txawm yog nej qhovmuag tsis pom nws los nej yeej ntseeg nws. Yog li ntawd, nej thiaj zoo siab kawg nkaus tsis pom qab yuav piav li” (1Petus 1:8).

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv! Ua tsaug uas Koj los tuag txhiv nyuam yaus tej kev txhaum kom tau txojsia. Thov Koj pub koob hmoov kom nyuam yaus txojkev ntseeg loj hlob, ncaj ncees rau Koj mus txog thaum kawg, txawm yuav ntsia “tsis pom” Koj. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb txojkev ntseeg Tswv Yexus peb txawv Thaumas lossis zoo li Thaumas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 36

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThơ: MỌI SỰ ĐÃ ĐƯỢC TRỌN
Bài tiếp theoJăk Mơak Yơh Kơ Phung Amâo Tuôm Ƀuh Ôh Ƀiădah Đăo Leh! – 30/3/2024