Thơ: Chén Đắng

646

Ghết-sê-ma-nê, một đêm cầu nguyện
Chúa và môn đồ hứa nguyện cùng nhau
Chiến đấu hôm nay đắc thắng ngày sau
Nhưng buồn thay các môn đồ đều ngủ.

Một mình Chúa thức đêm dài gió hú,
Khẩn cầu xin trình dâng Cha Thánh đây
Ý của Con chén này đắng lắm thay
Con sẽ uống nếu Chúa Cha vừa ý.

Kẻ bán Chúa là Giu-đa đó nhỉ
Cùng đám đông giáo gậy đến bắt Ngài
Sân tiền đình thầy tế lễ khâm sai
Kẻ vu khống ghép tội Ngài vô cớ.

Phi-e-rơ cũng theo Ngài một thuở
Chối ba lần “tôi chẳng biết Ngài đâu”
Tiếng gà kêu bổng thức tỉnh nỗi sầu
Liền khóc lóc đi ra ngoài cay đắng.

Gô-gô-tha địa danh xưa đồi vắng
Đầu mão gai…rỉ máu vác thập hình
Vì tội con Giê-xu đã hy sinh
Chết đau đớn treo mình trên thánh giá.

Ôi tình Chúa yêu thế nhân lớn lạ
Dắt dìu con qua lối ngả cuộc đời
Đưa con vào trong nhà Chúa thảnh thơi
Con nguyện sống suốt đời rao chén đắng!

           

Tân Phan – Mùa Thương khó 2020