Tes Ua Ncauj Noj – 6/5/2022

557

 

 

Pajlug 16:26 

Neeg pheej khwv vim yog lub ncauj yuav noj, neeg ua haujlwm hnyav rau qhov xav kom lub plab tsau.(Pajlug 16:26)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Lub zog twg txhauj kom tibneeg yuav tsum ua haujlwm?
  • Dhau qhov ntawd, tseem tshuav lub zog twg thiab?
  • Zaj kawm qhia paub yam dabtsi peb yuav tsum muaj kom pab tau thiab ua tau haujlwm rau lwm tus?

Nqe Pajlug no totaub mus raws ob lub ntsiab. Hais ua lus paj, “lub ncauj yuav noj” lwm phau txhais hais tias “tshaib nqhis” tsis yog tsuas hais txog kev tshaib nqhis tej yam uas qhov muag pom xwb, tiamsis kuj hais txog kev tshaib nqhis tej yam uas qhov muag ntsia tsis pom thiab. Peb totaub raws lub ntsiab no los yeej tau vim lo lus “tshaib nqhis” uas siv ntawm no kuj muaj ntsiab hais tias ntsujplig zoo li hauv Pajlug 10:3, ntawd yog vajntxwv Xalumoos tej lus hais tias: “Tus TSWV yuav tsis cia tej neeg ncaj ncees tshaib nqhis, tiamsis nws yuav tsis pub cov neeg siab phem tau tej uas lawv ntshaw”. Kuj zoo ib yam li “tshaib nqhis” ua rau “neeg” lossis lwm phau txhais hais tias tus tub zog yuav tsum ua haujlwm, ces thaum ib tug twg tshaib nqhis lossis ntshaw ib yam dabtsi ces yuav ua rau tus ntawd siv zog ua haujlwm kom tau yam ntawd. Peb tabtom tshaib nqhis yam dabtsi?  Peb puas tshaib nqhis tus Tswv thiab Nws txojkev ncajncees (Mathais 5:3, 6; 6:33)? Txhua hnub peb pom txhua yam kev cheemtsum hauv lubneej thiab ntsib ntau yam kev dag ntxias, yam uas pab kom peb tseem taug tus Tswv txojkev nqaim yog kev tshaib nqhis tus Tswv, ntshaw ua haum tus Tswv siab, ntshaw Tebchaws Ceebtsheej.

Nqe Pajlug no totaub raws lub ntsiab tiag los yeej tau. Yog saib muab kev tshaib nqhis lossis kev noj haus saib ua yam cheemtsum txhua hnub ces nquag ua haujlwm yuav yog feemxyuam yuav tsum ua tiav kom tau yam cheemtsum ntawd. Nquag ua haujlwm kom tau tej yam cheemtsum yog ib txojkev zoo uas tus hwm Vajtswv yuav tsum taug. Muaj coob leej ntshaw luag tug, qia dub, tub nkeeg xav kom tau yam ub yam no tiamsis lawv tsis nquag ua haujlwm, lawv tuav tswvyim phem txhav luag tug, qhov ntawd coj lawv mus rau “kev ploj kev tuag”, txawm yog coob leej yuav xav hais tias ua li ntawd yog txawjntse, yog txoj zoo (Pajlug 16:25).

Tiamsis yuav tsum nco ntsoov hais tias yog peb tsuas nquag ua haujlwm vim lub ncauj yuav noj xwb, ces peb yuav tsis hnov txaus ib zaug li. Vajntxwv Xalumoos hais tias: “Tus neeg uas rau siab ntso ua haujlwm nws tsuas tau noj tau haus xwb, tiamsis nws yeej tsis muaj kev txaus siab li” (Tej Lus Qhia 6:7). Yog li ntawd vim dabtsi peb tseem ua haujlwm?

Qhov xubthawj peb nquag ua haujlwm vim zeem paub hais tias ua haujlwm kuj yog ib tes haujlwm ntawm kev pehawm (Efexus 6:7). Tsis tas li ntawd xwb, peb ua haujlwm vim ntawd yog sawvdaws feemxyuam (II Thexalaunikes 3:10-12). Thiab peb tseem nquag ua haujlwm vim kev hlub lwm tus, ua haujlwm kom muaj zaub mov noj lossis nyiaj txiag pab cov neeg txomnyem (Efexus 4:28). Yuav tsum nco ntsoov hais tias peb tsuas pub tau yam uas peb muaj rau lwm tus xwb. Yog peb tsis ua siab ntev ua haujlwm ces txawm yuav xav xav los yeej pab tsis tau lwm tus thaum lawv txomnyem.

Peb puas tabtom nquag ua haujlwm los ntawm lub siab ua tas dag tas zog thiab ncajncees?

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, ua Koj tsaug uas koj pub nyuam yaus muaj dag zog, muaj haujlwm ua kom lub cuabyig muaj noj muaj haus. Thov Koj siv nyuam yaus los pab, nplig siab thiab pab lwm tus thaum lawv cheemtsum. Amees.

Nyeem Vajluskub peb lub xyoos: Ntawv Nkauj 4:1-6:10

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBồi Linh – Thông Công Thanh Thiếu Niên Tỉnh Đồng Tháp 2022
Bài tiếp theoKngan Mă Bruă Kang Mmah – 6/5/2022