Taug Txojkev Ncaj Ncees – 6/3/2023 

367

 

 

Pajlug 19:1

1 Tus neeg pluag uas muaj kev ncaj ncees zoo dua tus neeg ruam uas pheej hais lus dag.” (Pajlug 19:1)

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajntxwv Xalumoos muab ob tug duab twg los piv qhov sib txawv hauv nqe Pajlug no?
  • Qhov kev sib piv no qhia paub qhov tseeb li cas?
  • Vim li cas qhov tseeb no tseemceeb thiab cheemtsum npaum ntawd rau tus ntseeg Yexus?

Kev ua neej yog ib ntu sijhawm muaj ntau yam yuav tau xaiv. Muaj tej yam kev xaiv cheemtsum heev tiamsis tej yam tsis tau cheemtsum, thiab muaj tej qhov kev xaiv tseemceeb heev zoo ib yam li nqe Pajlug no, nws yog xaiv qhov kev “ua neej”, hauvpaus lus hais tias “mus”, yog hais txog txojkev ua neej muaj hauvpaus hauvntsis meej, xyaum ua hauv txhua hnub.

 Vajntxwv Xalumoos ntuas kom ua tau lub neej ntse thiaj tau tus Tswv tej koob hmoov, uas yog taug txojkev ncaj ncees. Lo lus uas hais tias “ncaj ncees” (Pajlug 2:7; 10:9, 29; 13:6; 20:7; 28:6; piv rau 29:10) qhia paub kev fij tagnrho tus kheej pub rau Vajtswv, tas siab tas ntsws nrog tus Tswv mus thiab nrhiav tus Tswv lub siab nyiam tsis muaj hnub yuav tso tseg li. “Ncaj ncees” tsis tau txhais hais tias ua neeg zoo kawg nkaus, tiamsis yog mloog lus ua raws li thiab tas siab nrho rau Vajtswv.

Vajntxwv Xalumoos siv ob yam sib txawv: “ncaj ncees” thiab “hais lus dag”; thiab “tus neeg pluag” thiab “tus neeg ruam”. Qhov kev sib piv no qhia tau hais tias tus neeg “hais lus dag” yog “tus neeg ruam”. Hais tau hais tias tus uas “ncaj ncees” yog tus neeg ntse. Thiab tus neeg “ncaj ncees” yog “tus neeg pluag” ces hais tau hais tias “tus neeg ruam” npluanuj yog nws siv qhov ncauj “hais lus dag” (Pajlug 28:6). Qhov kev sib piv no tsis tau txhais hais tias tus neeg pluag zoo dua tus neeg npluanuj, tiamsis xav hais txog qhov kev ua zoo. Npluanuj tsis muaj dabtsi txhaum, tiamsis yog siv kev tsis ncaj ncees los ua kom npluanuj ces txhaum, yog li no yeem pluag zoo dua, kev ua zoo tseemceeb dua muaj khoom ntau.

Txawm yog lub neej ntawm tus neeg ntse raug tej “lus dag” uas cov “neeg ruam” cuab kev – yog “ruam” rau kev ntse, tiamsis ntse rau kev phem – tus neeg ntse, tus neeg hwm tus Tswv, tus neeg ua neej dawbhuv yeej ua tau zoo dua “tus neeg ruam” (Pajlug 20:7) rau qhov tsis hais lus dag, lus phem li. Tus neeg uas ua “ncaj ncees” qee zaus lub neej yuav pluag thiab txomnyem heev, tiamsis tus neeg npluanuj uas tsis ua zoo, tsis hwm tus Tswv ces yuav raug txomnyem mus ibtxhis. Yog li ntawd, peb cia li mus raws li kev ntseeg, tsis txhob mus raws li qhov muag pom (II Kauleethaus 4:18), niaj hnub npaj rau lub neej uas ncaj ncees thiab hwm tus Tswv. Tsis txhob cia koob npe, meejmom tiam no ntxias tau tsam txog hnub kawg raug tus Tswv suav hais tias yog neeg phem!

Thov Vajtswv,

Vajtswv, nyob hauv lub ntiajteb uas puv npho kev sim siab txog lub koob npe, meejmom, thov Koj pab kom nyuam yaus ua tau neeg ncaj ncees, sawv ruaj khov nrhiav yam uas muaj nqis thiab nyob mus ibtxhis. Amees.

Peb tabtom npaj rau lub neej ncaj ncees zoo li cas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Daniyees 7:15-8:22

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVĩnh Long: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Các Hội Thánh
Bài tiếp theoTui Duah Klei Ênuah Ênô – 6/3/2023