Tau Txais Ntau Npaug Ntxiv – 26/1/2022

837

 

II.Xwmtxheej Vajntxwv 9:9-12

Nqe cim: 

Kuv tus Vajtswv uas muaj koob hmoov nplua mias, nws yuav pub txhua yam uas nej xav tau rau nej, rau qhov nej yog cov uas ntseeg Yexus Khetos (Filipis 4:19).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus poj vajntxwv Senpas muab dabtsi pub rau vajntxwv Xalumoos?
  • Vim li cas nws muab ntau yam muaj nqis pub vajntxwv Xalumoos?
  • Vajntxwv Xalumoos muab dabtsi pub rov rau poj vajntxwv? Tus Tswv yog tus uas muaj txhua yam, tiamsis ua cas peb ho yuav tsum fij nyiaj txiag qhov txhia chaw rau nws?
  • Tej koob hmoov rau tus uas fij khoom nyiaj txiag tas siab rau tus Tswv yog dabtsi?

 

Zaj xwm hais txog tus poj vajntxwv Senpas tuaj nug vajtswv Xalumoos tej tswvyim nyob hauv lub nroog Yeluxalees xaus rau thaum nkawd ib leeg muab khoom pub rau ib leeg. Lub tebchaws Senpas thaum ub yog tebchaws npluanuj (Exekees 27:22-23) yog li ntawd, thaum tuaj hauv nroog Yeluxalees poj vajntxwv thiaj muab ntxhuav thauj ntau yam khoom muaj nqis nrog nws tuaj. Ua ntej yuav rov mus tsev, poj vajntxwv Senpas muab yuav luag tsib tas kub, ntau yam hlaws muaj nqis thiab txujlom pub rau vajntxwv Xalumoos, tsis tau pom dua luag muab tej txujlom pub rau nws ntau npaum li cov uas poj vajntxwv uas kav tebchaws Senpas coj tuaj rau nws no li (nqe 9). Tus poj vajntxwv Senpas coj tej khoom muaj nqis tshajplaws tuaj pub rau vajntxwv Xalumoos. Cia kom pauj tau tej uas poj vajntxwv coj tuaj pub, vajntxwv Xalumoos muab tej uas poj vajntxwv nyiam ntau yam pub rov rau poj vajntxwv.

Vajntxwv Xalumoos tsis cheemtsum tej kub, txujlom thiab hlaws muaj nqis uas tus poj vajntxwv Senpas coj tuaj pub rau nws, vim Xalumoos muaj nyiaj txaus coj mus yuav tej ntawd. Vajntxwv Xalumoos yeej tos txais tej khoom pub uas tus neeg muab los ntawm lub siab qhuas, lub siab hlub tshua thiab saib taus nws. Yog Vajntxwv Xalumoos twb ua siab dawb siab zoo thiab npluanuj npaum li ntawd lawm, ces peb tus Vajtswv tseem haj yam npluanuj thiab ua siab dawb siab zoo tshaj ntau npaug ntxiv. Yog peb muaj lub siab fij khoom nyiaj txiag zoo ib yam li tus poj vajntxwv no, fij tej uas muaj nqis tshajplaws thiab khoom nyiaj txiag pub rau Tswv Yexus tus uas yogVajntxwv ntawm txhua tus vajntxwv thiab yog tus Tswv ntawm txhua tus tswv(I.Timautes 6:15), ces nws yeej txaus siab txais yuav thiab qhib rooj ntug ceebtsheej nchuav koob hmoov los rau peb muaj nplua mias (Malakis 3:10). Vajntxwv Xalumoos yog tus uas muaj tswvyim tshajplaws qhia hais tias: Koj yuav tsum hwm tus Tswv thiab muab tej qoobloo zoo kawg nkaus uas koj khwv tau hauv koj daim teb coj mus fij rau Nws. Yog koj ua li ntawd, koj yuav muaj qoobloo puv txhab, thiab koj yuav muaj cawv txib hmab ntau heev tsis muaj hub ntim tas(Pajlug 3:9-10).

Muaj tej zaug peb totaub yuam kev txog qhov uas fij khoom nyiaj txiag rau Vajtswv. Peb paub hais tias Vajtswv yog tus uas tsim lub ntuj lub ntiajteb, txhua yam puavleej yog Nws tug thiab Nws tsis cheemtsum peb tej khoom nyiaj txiag. Tiamsis qhov uas peb fij khoom nyiaj txiag rau Vajtswv yog qhov uas peb qhia tshwm peb lub siab ua tsaug, lub siab hlub Nws, kev cia siab rau Nws thiab lub siab xav ua tus Tswv tes haujlwm. Thaum peb fij khoom nyiaj txiag rau tus Tswv tas peb lub siab, ces Nws yuav zoo siab txais yuav thiab Nws yuav foom koob hmoov rov rau peb raws li Timthawj Paulus hais tias: “Kuv tus Vajtswv uas muaj koob hmoov nplua mias, nws yuav pub txhua yam uas nej xav tau rau nej, rau qhov nej yog cov uas ntseeg Yexus Khetos.” (Filipis 4:19).

Peb puas fij khoom nyiaj txiag rau tus Tswv los ntawm lub siab ua Nws tsaug, hlub Nws thiab cia siab rau Nws?

 

Thov Vajtswv:

Vajtswv, ua Koj tsaug vim Koj pub txhua yam rau nyuam yaus uas suav tsis txheeb. Thov Koj pab kom nyuam yaus txawj muab txhua yam zoo ntawm nyuam yaus lub neej fij rau Koj, kom nyuam yaus thiaj tau txais Koj tej koob hmoov nplua mias. Amees.

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 29

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài hát “Đếm Thời Gian Trôi” – BTMV 87
Bài tiếp theoLŏ Mâo Lu Hĭn – 26/1/2022