Lŏ Mâo Lu Hĭn – 26/1/2022

1129

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 9:9-12

Êlan kliăng: “Leh anăn Aê Diê kâo srăng brei kơ diih djăp mta mnơ̆ng diih kƀah tui si klei mdrŏng Ñu hlăm klei guh kơang hlăm Krist Yêsu” (Philip 4:19).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mnơ̆ng mtao mniê Sêba myơr kơ Mtao Y‑Salômôn? Ya ngă ñu myơr kơ Mtao Y‑Salômôn lu mnơ̆ng yuôm? Ya mnơ̆ng Mtao Y‑Salômôn lŏ myơr kơ ñu? Aê Diê jing pô mdrŏng ƀiădah ya ngă drei myơr kơ Ñu? Ya klei jăk mơak mnuih myơr hŏng ai tiê?

Klei yăl dliê kơ Mtao mniê Sêba nao čhưn ti Yêrusalem mjưh ruê̆ hŏng bruă mđup brei mnơ̆ng plah wah ñu hŏng Mtao Y‑Salômôn. Ala čar Sêba ênuk đưm hing ang mdrŏng sah (Y‑Êsêkiêl 27:22-23) anăn leh nao ti Yêrusalem ñu ba sa êpul aseh samô mdiăng lu mnơ̆ng yuôm bhăn. Êlâo kơ bi ktlah, ñu mđup brei kơ mtao Y‑Salômôn tlâo êbâo năm êtuh kg mah, lu boh tâo yuôm leh anăn êa ƀâo mngưi jăk hĭn, “amâo mâo êa ƀâo mngưi mkăn ôh msĕ si êa ƀâo mngưi mtao mniê čar Sêba brei leh kơ Mtao Salômôn” (êlan 9). Mtao mniê Sêba ba leh ya mnơ̆ng jăk hĭn mơ̆ng ƀuôn sang pô myơr kơ Mtao Y‑Salômôn. Lŏ wĭt ngă klei jăk, Mtao Y‑Salômôn mđup brei kơ ñu jih jang mnơ̆ng ñu khăp leh anăn akâo, lu hĭn kơ mnơ̆ng ñu myơr leh kơ mtao.

Mtao Y‑Salômôn amâo čiăng ôh mah, êa bâo mngưi leh anăn boh tâo yuôm Mtao mniê Sêba brei kơ ñu kyua ñu mâo lu ngăn prăk dưi blei jih jang mnơ̆ng anei. Mtao Y‑Salômôn klă sĭt tŭ mă leh mnơ̆ng myơr mơ̆ng ai tiê pô čiăng bi êdah klei mpŭ, khăp čiăng kơ ñu, čiăng mơ̆ng anăn ñu lŏ mđup brei kơ pô anăn lu hĭn hlue si klei ñu kmah leh anăn klei ñu mdrŏng. Tơdah Mtao Y‑Salômôn kmah leh anăn mdrŏng snăn Aê Diê drei mdrŏng leh anăn kmah hĭn lu blư̆. Tơdah ai tiê drei myơr ăt msĕ si mniê mtao anei, myơr ya klei jăk hĭn pô mâo, wăt ngăn drăp kơ Khua Yang Yêsu jing “Mtao kơ phung mtao, leh anăn Khua Yang kơ phung Khua Yang” (I Y‑Timôthê 6:15) klă sĭt Ñu srăng mơak leh anăn srăng pŏk ƀăng mơ̆ng adiê tuh klei hơêč hmưi kơ drei lu hĭn tơl amâo lŏ mâo anôk dưm (Y‑ Malaki 3:10). Mtao thâo mĭn jing Y‑Salômôn ăt mtô leh: “Mpŭ kơ Yêhôwa hŏng mnơ̆ng mơ̆ng klei mdrŏng ih, leh anăn hŏng boh hlâo hlang mơ̆ng bruă ih. Snăn hjiê ih srăng bŏ dlai, leh anăn čeh ih srăng bŏ ƀim hŏng kpiê mrâo” (Klei Bi Hriêng 3:9-10).

Lu blư̆ drei thâo săng ka djŏ ôh kơ ai tiê myơr. Aê Diê drei jing Pô Hrih Mjing, djăp mta klei jing dŏ Ñu leh anăn Ñu amâo čiăng ôh prăk mah drei. Klei myơr jing hdră drei bi êdah ai tiê hdơr knga, khăp čiăng, đăo knang leh anăn čiăng mă bruă kơ Aê Diê. Sĭt drei myơr kơ Khua Yang hŏng jih ai tiê snăn Ñu srăng mơak tŭ mă leh anăn hơêč hmưi kơ drei, “Leh anăn Aê Diê kâo srăng brei kơ diih djăp mta mnơ̆ng diih kƀah tui si klei mdrŏng Ñu hlăm klei guh kơang hlăm Krist Yêsu” (Philip 4:19).

Drei myơr kơ Aê Diê hŏng ai tiê hdơr knga, khăp čiăng leh anăn đăo knang kơ Ñu mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua klei Ih brei êbeh dlai hlăm klei hdĭp kâo. Akâo kơ Ih brei kâo myơr kơ Ih djăp klei jăk hĭn kâo mâo hŏng jih ai tiê čiăng kâo mơak dưi mâo klei jăk êbeh dlai Aê Diê brei kơ kâo.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Klei Yăl Dliê 29

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTau Txais Ntau Npaug Ntxiv – 26/1/2022
Bài tiếp theoNhận Lại Gấp Nhiều Hơn –  26/1/2022