Tai Vạ Thứ Bảy: Mưa Đá – 29/12/2018

1562

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 9:20-26

20 Những kẻ nào trong quần thần Pha-ra-ôn có lòng kính sợ lời Đức Giê-hô-va, lật đật rút đầy tớ và súc vật mình về nhà; 21 còn kẻ nào chẳng chú ý về lời Đức Giê-hô-va, thì để đầy tớ và súc vật mình ở ngoài đồng.
22 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, làm mưa đá rớt xuống trên cả xứ Ê-díp-tô, trên mình người, súc vật, và khắp rau cỏ ngoài đồng. 23 Môi-se bèn giơ gậy mình lên trời, Đức Giê-hô-va làm cho sấm động, mưa đá sa, lửa chạy trên mặt đất. Vậy, Đức Giê-hô-va khiến mưa đá sa trên xứ Ê-díp-tô. 24 Vả, có mưa đá sa xuống và lửa cháy rất mạnh pha lộn với, đến đỗi từ khi xứ Ê-díp-tô lập quốc đến giờ, chẳng có giống như vậy. 25 Thế thì, trong cả xứ Ê-díp-tô, mưa đá làm hại mọi vật ở ngoài đồng, nào người ta, nào súc vật, nào rau cỏ, và làm gãy cây cối nữa. 26 Chỉ đất Gô-sen, là nơi dân Y-sơ-ra-ên ở, chẳng có mưa đá mà thôi. 

Câu gốc: “Môi-se bèn giơ gậy mình lên trời, Đức Giê-hô-va làm cho sấm động, mưa đá sa, lửa chạy trên mặt đất. Vậy Đức Giê-hô-va khiến mưa đá sa trên xứ Ê-díp-tô” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Đáp ứng của người Ai Cập đối với lời cảnh báo của Đức Giê-hô-va như thế nào? Tai vạ mưa đá đã ảnh hưởng như thế nào trên toàn cõi Ai Cập và trên xứ Gô-sen? Tai vạ này gợi cho chúng ta những suy nghĩ gì?

Chúng ta biết rằng Pha-ra-ôn đã không đáp ứng yêu cầu của Đức Giê-hô-va cho tuyển dân ra đi nên Ngài đã giáng họa mưa đá trên xứ Ai Cập. Còn các quần thần của vua thì chia làm hai nhóm: Nhóm người thứ nhất đáp ứng tích cực với lời cảnh báo của Đức Giê-hô-va nên đã nhanh chóng rút đầy tớ và súc vật của mình về nhà (câu 20). Có lẽ nhóm người này đã kinh nghiệm được năng quyền và sự thành tín của Chúa, súc vật của họ đã được sống sót sau tai vạ súc vật bị dịch lệ (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:1-7). Giờ đây, họ lại tiếp tục kinh nghiệm sự thương xót của Chúa, tránh được thiệt hại trong tai vạ mưa đá này.

Nhóm người thứ hai thì chẳng chú ý vào Lời Đức Giê-hô-va, mặc dù họ đã trải qua tai vạ thứ năm, súc vật ngoài đồng chết hết, nhưng họ cũng chẳng quan tâm nên cứ bình thản để đầy tớ và súc vật của mình ở ngoài đồng, khi tai vạ mưa đá giáng xuống, người và mọi thứ của họ bị thiệt hại nặng nề (câu 21). Một chân lý rõ ràng là Lời Chúa phải luôn luôn được chú ý lắng nghe và thi hành đầy đủ, kịp thời. Chúa Giê-xu đã từng dạy: “Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều” (Ma-thi-ơ 7:24-27).

Mặc dù Chúa nhân từ, đầy lòng thương xót nhưng hết thời hạn ân sủng đã được ấn định, Ngài giáng tai vạ xuống đất nước Ê-díp-tô. Chúa bảo ông Môi-se giơ gậy lên trời và Ngài đã khiến sấm động, mưa đá sa, lửa cháy rất mạnh trên mặt đất. Một cảnh tượng thật hãi hùng chưa từng xảy ra trong lịch sử của người Ai Cập, làm thiệt hại tất cả người, súc vật và cây cỏ ở ngoài đồng khắp xứ Ai Cập như Lời Chúa đã phán. Riêng phần đất Gô-sen, là nơi tuyển dân cư ngụ, được Chúa che chở hoàn toàn khỏi tai vạ này. Thật như Lời Chúa phán: “Chính mình Chúa thật là đáng sợ; Cơn giận Chúa vừa nổi lên, ai đứng nổi trước mặt Chúa” (Thi Thiên 76:7).

Bạn là người khôn ngoan hay dại khờ? Bạn đang nỗ lực làm đẹp lòng Chúa hay đang chọc giận Ngài?

Lạy Chúa chí ái và công chính! Cầu xin Chúa giúp con luôn kính sợ Ngài cách đúng mực, biết lắng nghe và làm theo Lời Ngài, hầu cho con luôn kinh nghiệm cuộc sống phước hạnh và được núp trong bóng cánh toàn năng của Ngài khi tai họa xảy đến.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 29.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org