Sib Hais Kom Raws Cai – 6/6/2024

682

 

 

Chivkeeb 13:1-13

Nqe cim:

Wb cia li sib faib nyias mus nyob nyias. Xaiv seb koj nyiam thaj chaw twg. Yog koj mus nyob sablaug, kuv mam mus nyob sabxis, yog koj mus nyob sabxis, kuv mam mus nyob sablaug.” (Chivkeeb 13:9).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Anplahas tabtom nyob rau lub tsamthawj nyuab li cas?

–       Anplahas tau hais raws cai li cas?

–       Peb ua dabtsi kom tiv dhau tej kev sim siab thaum yus tsevneeg tsis sib haum?

Tom qab uas ntsib tej kev nyuaj siab nyob rau tebchaws Iziv, Anplahas txiav txim siab coj tsevneeg rov qab los nyob hauv Npethees, qhov chaw uas thaud nws teeb thaj pehawm tus Tswv, nrog tus Tswv sib raug zoo, thov tus Tswv coj kev ua neej.

Vim Anplahas thiab nws tus tub Lauj puavleej muaj tsiaj txhu coob, cheebtsam av ntawd tsis muaj txaus chaw yug tsiaj rau ob tsevneeg nyob ua ke, yog li muaj kev tsis sib haum nyob hauv ob txivtub cov neeg yug tsiaj. Anplahas tabtom nyob rau lub tsamthawj nyuaj heev: ib sab yog kev ua neej, ib sab yog kevcai. Hais txog cai, Anplahas yog txiv hlob, nws muaj cai hais kom tub mus qhov chaw uas nws taw qhia mus. Qhov uas Lauj muaj tsiaj txhu ntau twb yog Anplahas txhawb ntag. Hais txog kev ua neej, Anplahas xav kom muaj kev sib raug zoo ntawm nkawd ob txivtub, tsis muaj kev sib txeeb. Dua li ntawd, Anplahas kuj tsis xav ua kom lwm haivneeg totaub yuam kev, vim tseem muaj cov neeg Kana-as thiab cov neeg Pelixes nrog nkawd nyob. Lawv yuav luag thiab thuam tus Tswv lub npe. Yog li, Anplahas thiaj li maj nroos nrhiav tswvyim hais kom raws cai. Anplahas saib txivtub tseemceeb dua tej khoom. Yog li Anplahas thiaj cia Lauj xaiv ua ntej: Xaiv seb koj nyiam thaj chaw twg. Yog koj mus nyob sablaug, kuv mam mus nyob sabxis (nqe 9). Yog ib qhov kev txiav txim nyuaj heev tiamsis yog kev txiav txim siab zoo thiab txo hwjchim, pab tau tsis muaj kev sib ntxub. Anplahas yeem poob kom tuav tau kev ua kwvtij txivtub, tsevneeg nyob kaj siab thiab tus Tswv lub npe tsis raug thuam.

Lauj txawm txais nkaus lub meejmom xaiv yuav qhov av zoo uas ntsia raws li neeg pom, txaus siab mus ua neej nrog cov Xaudoos ua phem ua qias, ua txhaum tawmtsam tus Tswv, thaum kawg nws lub neej puastsuaj tas. Hais txog Anplahas, tom qab uas hais tas tej lus tsis haum thiab cais txhua yam meej lawm, Anplahas yuav cheemtsum tsis zoo tiamsis tau tus Tswv foom koob hmoov.

Tus Tswv niaj hnub qhia txog kev ua neej txo hwjchim, nyob sib haum (Phau Ntawv Nkauj 133:1-3; Mathais 5:9; Filipis 2:3-4). Nov yog ib qho kev sim siab rau peb txhua tus thaum uas ntsib kev hais tsis sib haum nyob hauv tsevneeg. Cia kom tuav tau txojkev zoo rau tsevneeg, peb yuav tsum txaus siab hlo muab yam uas yog yus li rau nws, vim ntseeg hais tias tus Tswv ua raws li nws hais yuav pub qhov zoo tshaj tej uas peb poob rov qab rau peb. Thov tus Tswv pub kom peb muaj kev txawj ntse, ua tib zoo hais kom raws cai thaum ntsib tej lub tsamthawj nyuab, thiaj ua rau lub tsevneeg muaj kev zoo siab thiab ua tau kwvtij txivtub zoo.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pab kom nyuam yaus niaj hnub nrog Koj sib raug zoo, tau Koj tej koob hmoov, nyuam yaus thiaj paub hais tej kev tsis sib haum mus raws cai, kom ua rau tsevneeg nyob sib haum thiab ua rau tus Tswv lub npe tau qhuas. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas txaus siab poob thaum hais tej lus tsis sib haum nyob hauv tsevneeg?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Phau Ntawv Nkauj 14-15

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTp. HCM: Bồi Linh, Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 6/2024
Bài tiếp theoMgaih Mkra Djŏ Găl – 6/6/2024