Mgaih Mkra Djŏ Găl – 6/6/2024

1455

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mphŭn Dơ̆ng 13:1-13

Êlan kliăng: “Amâo djŏ hĕ mâo jih čar ti anăp ih? Bi ktlah bĕ ih pô mơ̆ng kâo; tơdah ih mă tĭng điâo, kâo srăng nao tĭng hnuă; amâodah tơdah ih mă tĭng hnuă, kâo srăng nao tĭng điâo.”” (Klei Mphŭn Dơ̆ng 13:9)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Y-Abram dôk tlă anăp hŏng ya boh klei dleh mkra? Si hdră êlan djŏ găl ñu mgaih mkra leh? Ya klei drei ngă leh čiăng dưi găn gao klei lông dlăng tơdah tlă anăp hŏng klei amâo thâo bi djŏ hlăm gŏ sang?

Leh gao dŭm klei găn ênguôt ti čar Êjip, Y-Abram čuăn mĭn atăt gŏ sang lŏ wĭt kơ Bêthel, ti anôk ñu mdơ̆ng sa boh knưl ngă yang tal êlâo hĭn, čiăng iêô wah lač kơ Khua Yang, čiăng lŏ mkŏ mdơ̆ng klei bi mguôp hŏng Khua Yang, akâo kơ Ñu atăt gai hlăm jing jang klei čuăn ngă.

Kyuadah ñu leh anăn Y-Lot amuôn ñu mâo lu hlô mnơ̆ng rông, čar anăn amâo djăp anôk ôh kơ diñu dôk mbĭt, snăn mâo klei bi mneh msao hdơ̆ng phung mgăt êmô biăp dua awa amuôn. Y-Abram dôk tlă anăp hŏng klei dleh mkra: tĭng klei djŏ, tĭng klei khăp. Tĭng kơ klei djŏ, ñu jing awa, mâo klei dưi lač kơ amuôn ktlah đuĕ ti anôk tui si ñu čuăn ktrâo. Kyuadah mơ̆ng klei ñu dlăng ba yơh Y-Lot dưi mâo ngăn dŏ msĕ si hruê anei. Bi tĭng kơ klei khăp, Y-Abram amâo čiăng bi têč hnêč kơ phung tue ôh, êjai phung Kanaan leh anăn phung Pêrisit ăt dôk hlăm čar. Diñu srăng tlao mưč leh anăn sĭt yơh srăng bi hêñ kơ Anăn Aê Diê. Kyuanăn, Y-Abram hmăr mâo hdră mgaih mkra djŏ găl êdi. Ñu yap klei bi mguôp hlăm găp djuê sa êrah jing yuôm hĭn kơ ngăn dŏ, mnơ̆ng mnuă. Kyuanăn ñu brei Y-Lot ruah êlâo:“ tơdah ih mă tĭng điâo, kâo srăng nao tĭng hnuă; amâodah tơdah ih mă tĭng hnuă, kâo srăng nao tĭng điâo.” (êlan 9). Sa klei čuăn ngă dleh êdi ƀiădah bŏ hŏng klei juh mlur leh anăn luă gŭ, dưi mkhư̆ mgang hĕ jih klei rŭng răng mneh msao srăng truh. Y-Abram tŭ klei kƀah hriă luč liê kơ pô kyua čiăng djă pioh klei khăp sa êrah hlăm găp djuê, gŏ sang mâo klei jăk mơak êđăp ênang leh anăn amâo bi hêñ Anăn Khua Yang ôh.

Mâo leh klei dưi, snăn Y-Lot ruah mă mtam tĭng lăn dap siam tui si ală mnuih, tŭ ư hdĭp mbĭt hŏng phung Sôdôm jhat ƀai leh anăn ngă klei soh prŏng hŏng Khua Yang kyuanăn klei hdĭp dlưh rai kluôm dhuôm. Bi tĭng kơ Y-Abram, leh hdră mgaih mkra klă mngač, tŭ klei kƀah hriă kơ pô, ƀiădah Khua Yang lŏ brei bŏ ênŭm kơ ñu.

Khua Yang mtô nanao kơ knhuah hdĭp luă gŭ, êđăp ênang (Klei Mmuñ Hđăp 133:1-3; Y-Mathiơ 5:9; Philip 2:3-4). Anei jing sa klei lông dlăng kơ grăp čô drei tơdah tlă anăp hŏng klei amâo thâo bi djŏ kyua klei tŭ dưn kơ pô dê, amâo tlaih ôh hlăm gŏ sang. Čiăng djă pioh klei êđăp ênang, drei hmiêt mkăp săn asei yơh tŭ luč liê klei tŭ dưn kơ pô dê, kyuadah drei đăo djăp mta klei Pô sĭt suôr ƀuăn brei kơ drei, sĭt nik jing jăk kdlưn hĭn êbeh dlai hŏng ngăn dŏ, mnơ̆ng mnuă drei tŭ klei luč liê. Akâo Khua Yang brei kơ drei klei thâo mĭn, kjăp ai tiê mgaih mkra hŏng klei djŏ găl jih klei dleh drei găn čiăng ba klei êđăp ênang jăk mơak kơ gŏ sang leh anăn ăt djă pioh klei khăp sa êrah hlăm găp djuê.

Si ngă drei hmiêt mkăp tŭ klei kƀah hriă luč liê mơ̆, tơdah mgaih mkra klei amâo thâo bi djŏ kyua klei tŭ dưn kơ pô, hlăm gŏ sang?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo dôk nanao hlăm klei bi mguôp hŏng Khua Yang, mâo klei Ih pap čiăng thâo mgaih mkra klei rŭng hŏng klei djŏ găl, čiăng dưi ba klei êđăp ênang hlăm gŏ sang leh anăn bi guh kơang Anăn Khua Yang ti krah ƀuôn sang. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 14-15

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcSib Hais Kom Raws Cai – 6/6/2024
Bài tiếp theoGiải Quyết Hợp Tình Hợp Lý – 6/6/2024