Sawv Ruaj Thaum Raug Tsimtxom – 13/6/2024  

462

 

 

II Thexalaunikes 1:1-4

Nqe cim:

Twb yog li ntawd, peb thiaj qhuas nej rau cov ntseeg Vajtswv uas nyob txhua qhov txhia chaw hais tias, txawm yog nej raug kev tsimtxom thiab kev txomnyem los nej tseem ua taus siab ntev thiab muab siab rau ntseeg Vajtswv tsis tso tseg.” (II Thexalaunikes 1:4).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cov ntseeg hauv Thexalaunikes tabtom ntsib txojkev tsimtxom ntawm leejtwg? (saib I Thexalaunikes 2:14-16)?

–       Vim li cas Timthawj Paulus ua Vajtswv tsaug thiab ua siab tawv qhawv ua timkhawv qhia cov ntseeg ntawm no?

–       Tus Tswv Txojlus txhawb peb lub zog zoo li cas thaum peb raug tsimtxom, kev txomnyem?

Cov lus qhib thawj rau tsab ntawv, Timthawj Paulus hais rau cov ntseeg Thexalaunikes hais tias lawv yog Vajtswv cov menyuam, nyob hauv Yexus Khetos, tus uas foom koob hmoov, pub kev cawm dim thiab kaj siab (nqe 1-2). Tus Tswv Txojlus qhia kom lawv nco ntsoov lawv yog leejtwg, thiab qhov no yog vimchiv lawv ntseeg ruaj thaum raug tsimtxom los ntawm tej neeg nyob hauv lub nroog Thexalaunikes (I Thexalaunikes 2:14-16).

Txawm yog nyob rau lub tsamthawj txomnyem, sim siab los Timthawj Paulus nyob tsis taus ntsiag to, nws ua Vajtswv tsaug, rau qhov pom cov ntseeg hauv Thexalaunikes tabtom loj hlob ntawm ob yam (nqe 3). Thib ib yog kev ntseeg, txawm yog ntsib kev tsimtxom hnyav npaum li cas los lawv txojkev ntseeg yeej ruaj khov thiab heev dua yav tas los. Lo lus “muab siab rau ntseeg heev zuj zus” qhia paub lawv txojkev ntseeg loj hlob dua yav tas. Thib ob yog kev hlub, qhov uas Timthawj Paulus nrog rau cov ua Vajtswv haujlwm niaj hnub thov Vajtswv rau lawv yog, thov Vajtswv pab kom nej ib tug txawj hlub ib tug heev dua yav tas los lawm, ib yam li uas niaj hnub no peb hlub nej.” (I Thexalaunikes 3:12). Txuas nrog lo lus “heev dua yav tas los” qhia paub cov theem hlub ntawm lawv nce zuj zus tsis nres li, tej no twb qhia tawm mus txhua tus neeg, cov neeg tsimtxom lawv los paub. Nov yog txojkev hlub uas Timthawj Paulus thiab cov phoojywg ua Vajtswv haujlwm tabtom hais rau cov ntseeg hauv Thexalaunikes. Qhov uas pab kom lawv kev ntseeg thiab kev hlub ruaj khov thiab loj hlob thaum raug txomnyem yog “ua siab ntev” (nqe 4). Nov yog ib qhov timkhawv thiab yog qhov tseemceeb uas Timthawj Paulus txhawb cov ntseeg lub zog thaum lawv raug tsimtxom, nyuaj siab.

Nimno, txhua tus ntseeg Yexus kuj tabtom ntsib tej kev tsimtxom, tawmtsam los ntawm tej phoojywg, txheebze, lossis tej neeg nyob ibncig. Qee lub sijhawm kev tsimtxom, tawmtsam nce mus txog qib uas tiv tsis taus. Cov ntseeg hauv Thexalaunikes tus qauv txhawb tau peb kev ntseeg ruaj khov, tsis poob siab, tsis tso tes khiav, tsis muab tus Tswv tso tseg txawm yog nyob rau lub tsamthawj mob siab, tas kev cia siab. Cia li ua siab ntev thiab sib hlub, nyob nrog cov neeg tsimtxom, ua rau yus nyuaj siab. Rau qhov tus ntseeg tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis hauv Yexus Khetos, tus uas cawm thiab pub kev kaj siab rau peb lawm.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv muaj kev hlub, thov Koj pub rau nyuam yaus muaj lub zog tshiab, kom nyuam yaus nyob taus txhua lub tsamthawj. Thov Leej Txiv pab kom nyuam yaus ua siab ntev, kev ntseeg loj hlob, muaj kev hlub thiab thov Vajtswv pab rau lwm tus ibncig, cov uas tsimtxom nyuam yaus! Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov thiab tshua,

Peb yuav ntseeg ruaj thiab loj hlob hauv kis twg thaum tiv dhau tej kev txomnyem, sim siab?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 5

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông YA BƠI
Bài tiếp theoDôk Kjăp Hlăm Klei Arăng Ngă Jhat – 13/6/2024