Dôk Kjăp Hlăm Klei Arăng Ngă Jhat – 13/6/2024

1058

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Têsalônik 1:1-4

Êlan kliăng: “Kyuanăn hmei bi mni kơ hmei pô kyua diih hlăm Phung Sang Aê Diê mkăn, kyua klei diih dôk kjăp leh anăn klei diih đăo hlăm jih klei arăng ngă jhat kơ diih leh anăn klei knap mñai diih dôk tŭ” (II Têsalônik 1:4)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Phung đăo ti ƀuôn Têsalônik dôk bi tlă anăp hŏng klei arăng ngă jhat mơ̆ng hlei pô (dlăng I Têsalônik 2:14-16)? Ya ngă Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi mni kơ Aê Diê leh anăn jhŏng hưn bi sĭt kơ phung đăo tinei lĕ? Si ngă Klei Aê Diê Blŭ bi mđĭ ai drei hlăm klei arăng ngă jhat leh anăn hlăm klei knap mñai?

Pŏk kŏ kơ hră mơĭt, Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi klă kơ phung đăo ti ƀuôn Têsalônik jing phung anak Aê Diê, dưi dôk hlăm Khua Yang Yêsu Krist, Pô brei klei pap leh anăn klei êđăp ênang (êlan 1-2). Klei Aê Diê Blŭ bi hdơr kơ digơ̆ hlei dŏ digơ̆ jing, leh anăn kyua klei anăn mơh čiăng digơ̆ dôk kjăp hlăm klei phung ƀuôn sang digơ̆ pô ti ƀuôn Têsalônik ngă jhat (I Têsalônik 2:14-16).

Wăt tơdah digơ̆ dôk hlăm klei knap mñai, klei lông dlăng dưn ƀiădah Khua ƀĭng kna Y-Pôl amâo dưi dôk ñăt ôh, ñu bi mni kơ Aê Diê nanao kyuadah ƀuh phung đăo ti ƀuôn Têsalônik đĭ hriê kơ prŏng hlăm dua klei hing ang jăk (êlan 3). Tal sa jing klei đăo, wăt tơdah bi tlă anăp hŏng klei arăng ngă jhat ktang dưn mơh, ƀiădah klei đăo digơ̆ ăt dôk kjăp leh anăn đĭ hriê kơ prŏng. Pruê̆ blŭ “đĭ hriê kơ prŏng nanao” brei ƀuh klei đăo digơ̆ đĭ hriê kơ prŏng pral êdimima leh anăn klă mngač. Tal dua jing klei khăp, klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl leh anăn phung mă bruă mbĭt hŏng ñu ăt wah lač nanao kơ digơ̆, “Leh anăn akâo kơ Khua Yang bi mđĭ êbeh dlai klei diih bi khăp hdơ̆ng diih leh anăn kơ jih jang mnuih, msĕ si hmei khăp kơ diih” (I Têsalônik 3:12). Bi mguôp hŏng pruê̆ blŭ “hriê kơ prŏng hĭn” brei ƀuh hnơ̆ng klei khăp digơ̆ đĭ hriê kơ prŏng nanao, leh anăn amâo mjưh mă tăp klei bi khăp hdơ̆ng phung đăo ôh, ƀiădah bi lar kơ jih jang mnuih, wăt kơ phung dôk ngă jhat kơ digơ̆ msĕ mơh. Anăn jing klei khăp Khua ƀĭng kna Y-Pôl leh anăn phung mă bruă mbĭt hŏng ñu khăp leh kơ phung đăo ti ƀuôn Têsalônik. Mnơ̆ng đru klei đăo leh anăn klei khăp digơ̆ dôk kjăp leh anăn hriê kơ prŏng nanao hlăm klei arăng ngă jhat jing “klei dôk kjăp” (êlan 4). Anei jing sa klei hưn bi sĭt leh anăn sa klei yuôm bhăn pioh kơ Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi mđĭ ai Phung Sang Aê Diê mkăn dôk hlăm klei knap mñai mdê mdê.

Hruê anei, grăp čô phung đăo ăt dôk bi tlă anăp hŏng klei arăng ngă jhat, klei bi kdơ̆ng mơ̆ng mnuih hlăm gŏ sang pô, mah jiăng pô leh anăn mơ̆ng phung riêng gah hŏng lu hnơ̆ng mdê mdê. Tăp năng klei arăng ngă jhat, klei arăng bi kdơ̆ng êgao kơ hnơ̆ng drei dưi tŭ. Ƀiădah klei bi hmô mơ̆ng phung đăo ti ƀuôn Têsalônik đru drei dôk kjăp, amâo luč klei čang hmăng, amâo phưi tha, amâo lui wir Khua Yang ôh wăt tơdah dôk hlăm klei knap mñai, klei êdu ai dưn mơh. Ăt dôk kjăp leh anăn khăp nanao, khăp wăt kơ phung ngă jhat leh anăn bi dleh kơ drei. Kyuadah phung đăo kơ Khua Yang mâo klei ƀuăn rơ̆ng kơ klei hdĭp hlŏng lar hlăm Yêsu Krist, Pô brei leh klei pap kơ klei bi mtlaih leh anăn klei êđăp ênang.

Kơ ya klei drei srăng dôk kjăp leh anăn hriê kơ prŏng nanao čiăng kơ drei dưi găn jih klei lông dlăng, klei knap mñai?

Wah lač: Ơ Khua Yang khăp ơi, brei bĕ ai ktang mrâo kơ kâo čiăng kâo dưi bi tlă anăp hŏng klei truh. Đru kâo dưi găn hŏng klei dôk kjăp, hriê kơ prŏng hlăm klei đăo leh anăn klei khăp, leh anăn wah lač brei kơ phung riêng gah, wăt kơ phung ngă jhat kơ kâo. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 5

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcSawv Ruaj Thaum Raug Tsimtxom – 13/6/2024  
Bài tiếp theoVững Tin Trong Cơn Bắt Bớ – 13/6/2024