Rau Txim Rau Haivneeg Khavtheeb – 28/10/2023

855

 

 

Yelemis 49:28-33 

Nqe cim zaj kawm:

“Peb cia li mus tua cov neeg uas nyob tso siab plhuav! Lawv lub nroog tsis muaj roojvag lossis tsis xauv thiab tsis muaj dabtsi thaiv li” (Yelemis 49:31).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Kedas yog leejtwg caj ceg?

–       Kedas thiab Haxaules yog ob haivneeg ua neej li cas?

–       Yog vim li cas lawv raug Vajtswv rau txim?

–       Koj kawm tau yam dabtsi dhau zaj kawm hnub no?

Kedas yog Yisamayees tus tub lub npe (Chivkeeb 25:13), Haxaules yog cov neeg Alanpias ib cheebtsam av nyob rau sab qaub teb, tebchaws Palexatees (Yausuas 11:1-23). Haivneeg Alanpias no ua neej yug tsiaj rau ub rau no, lawv muaj “tej tsevntaub”,  “tej yaj tej tshis”, “tej ntaub vov tsev”, “txhua yam hauv tsevntaub” thiab “tej ntxhuav”. Lawv lub nroog “tsis muaj roojvag lossis tsis xauv thiab tsis muaj dabtsi thaiv li” (nqe 29, 31). Lawv cais lawv tawm ntawm lwm haivneeg thiab ua neej nyob tso siab plhuav. Vim kev npluanuj lawv thiaj txaus siab heev rau tej uas lawv muaj thiab khav ntxhias rau tej ntawd (nqe 31), tsis cheemtsum Vajtswv thiab lwm tus tej kev pab li. Lawv xav hais tias npluanuj lawm yuav nyob tso siab thiab muaj kev thajyeeb, tiamsis Vajtswv ceebtoom rau lawv hais tias “…Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos twb tuaj vij thiab yuav tua nej” (nqe 30), Vajtswv hais tias, “Cia li cab tagnrho lawv tej ntxhuav thiab tej yaj tej tshis mus. Kuv yuav muab cov neeg uas txiav lawv tej plaubhau luv luv raws khiav ri sua rau txhua txojkev, thiab kuv yuav tso kev puastsuaj txhua phab los raug lawv” (nqe 32). Haxaules yuav dhau los ua suabpuam tas thiab yuav tsis muaj neeg nyob hauv ntxiv lawm (nqe 33). Lawv ntsib “Tej kev txhawj ntshai tuaj vij…!” (nqe 29) thiab raug poob tagnrho txhua yam uas lawv muaj. Lawv tej tsiaj txhu yuav ua zaub mov rau yeebncuab noj, txhua yam lawv muaj yuav yog yeebncuab tug.

Raws li phau Kalatias qhia, Yisamayees cajces yog tus duab ntawm txhua tus uas yug los ntawm sab nqaij tawv, raws li kevcai lawv kuj tau txais ib feem koob hmoov, tiamsis “… tus ntxhais qhev tus tub yuav tsis tau leej txiv tej qubtxeeg qubteg uas yuav muab rau tus pojniam tsis yog qhev tus tub” (Kalatias 4:29-30). Vim npluanuj ua rau haivneeg yug ntawm sab nqaij tawv tsis vamkhom txog Vajtswv, lawv xav hais tias tej uas lawv muaj yuav pab tau lawv nyob thajyeeb thiab kaj siab lug. Tiamsis tsis yog li lawv xav, tug TSWV pom tas, paub tas thiab twb yuav rau txim rau lawv lawm.

Niaj hnub nimno coob tus xav hais tias, muaj zoo vajtse, muaj nyiaj txiag ntau, muaj khoom qhov txhia chaw txaus siv ces yog kev tso siab rau yus lub neej thiab sab ntsujplig huv tibsi. Tej ntawd twb tsis ruaj tsis khov, ua cas yuav tso siab tau, vim twb tsis paub hnub twg nws yuav poob tas. Vajtswv Txojlus sau hais tias, “Tus neeg ruam, hmo no koj txojsia twb yuav tu; yog li ntawd, tej qhov txhia chaw uas koj npaj tseg yuav yog leejtwg tug?” (Lukas 12:16-21). Thov Vajtswv pab kom peb hais rau peb lub siab ib yam li vajntxwv Daviv hais tias: “Kuv muab siab npuab Vajtswv tib leeg xwb, nws thiaj yog tus uas kuv cia siab.” (Phau Ntawv Nkauj 62:5).

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov zam txim rau nyuam yaus, vim qee lub sijhawm muaj kev tau zoo nyuam yaus tsis vamkhom Koj. Thov pab nyuam yaus ua neej paub tso siab plhuav rau Koj tus uas yog phab zeb ruaj khov mus ibtxhis. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees. 

 Peb tabtom cia siab yam dabtsi hauv lub neej?

Nyeem Vajluskub hauv peb xyoos: Efexus 1:1-2:10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcGia Lai: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Phú Cần
Bài tiếp theoKlei Phat Kđi Kơ Phung Ƀuôn Sang Mgao – 28/10/2023