Qhov Xaus Tu Siab Ntawm Vajntxwv Axas – 25/11/2022

447

 

 

II Xwmtxheej 16:7-14 

Nqe cim:

“Yog leejtwg xav hais tias nws twb sawv khov kho lawm, nws yuav tsum ceevfaj nyob tsam nws ntog” (I Kauleethaus 10:12).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Thaum hnov tus cev lus Hananis tej lus, vajntxwv Axas ua licas?
  • Vim licas vajntxwv Axas ua li ntawd?
  • Vajntxwv raug mob qhov twg thiab nws tuag thaum twg?
  • Peb kawm tau dabtsi dhau ntawm vajntxwv Axas lub neej tsis nto ntsis?

Vim txhawj ntshai thiab ua yam ruam, tsis cia siab rau tus Tswv ho mus cia siab rau tus vajntxwv kav tebchaws Xilias, vajntxwv Axas thiaj raug Vajtswv cem thiab tsis pub lub tebchaws muaj kev thajyeeb ntxiv lawm (nqe 7-9). Nyob hauv no, vim npautaws vajntxwv tseem ntes tus cev lus Hananis coj mus kaw thiab. Qhov tseeb yog vajntxwv qhia tshwm nws lub siab tawv, tawmtsam Vajtswv, thiab nws tseem siv hwjchim los “ua nruj ua tsiv rau cov pejxeem ibtxhia”, tej zaum cov ntawd tuaj tus cev lus tog.

Peb xyoos tomqab, vajntxwv Axas muaj mob rau nws ob txhais kotaw, mas nws tus mob “loj heev” tuaj. Tsimnyog vajntxwv yuav tsum siv sijhawm no los lees kev txhaum, yib raws thiab vamkhom tus Tswv, tiamsis nws yeej tsis thov tus Tswv pab, nws tsuas mus cuag tej kws tshuaj xwb. Thaum raug mob nkeeg mus cuag kws tshuaj yeej tsis txhaum, tiamsis qhov txhaum yog tsis tig nrhiav tus Tswv thiab los vamkhom Nws, ho mus cia siab rau tibneeg. Vajntxwv tsis zeem paub hais tias tus Tswv yog tus uas tswjkav txhua yam, thiab nws mob kotaw yog tus Tswv pom zoo los raug. Tej haujlwm uas vajntxwv Axas ua qhia tshwm nws kev khav txiv kawg nkaus. Qhov ntawd ua rau nws tus mob loj heev tuaj, thiab tomqab ntawd ob xyoos nws tuag lawm (nqe 12-13). Vajtswv tej lus uas Axaliyas cev tseg tau muaj tiav lawm: thaum vajntxwv Axas tsis muab siab npuab tus Tswv, ces tus Tswv kuj tso vajntxwv tseg (II Xwmtxheej 15:1-2).

Vajntxwv Axas tuag, luag muab nws faus rau hauv Daviv lub nroog. Lawv muab ntau yam hmoov tshuaj thiab roj tsw qab pleev vajntxwv lub cev thiab hawm nws. Raws li tibneeg qhov muag pom, vajntxwv Axas yog ib tug vajntxwv uas zoo, tau cov pejxeem hwm, lawv thiaj siv tshuaj tsw qab los pleev nws lub cev. Tiamsis raws li Vajtswv saib, vajntxwv yog ib tug neeg “ruam”. Thaum yuav tas simneej, nws tsis khaws tau lub npe zoo rau tiam tomqab, tiamsis raug ris lub npe phem vim ua tsis tiav sab ntsujplig.

Qhov xaus ntawm vajntxwv Axas lub neej yog ib zaj kawm muaj nqis heev rau cov ntseeg niaj hnub nimno. Peb lub neej yog lubneej uas tawmtsam dab Ntxwgnyoog, lub ntiajteb thiab tus neeg qub txhua hnub. Lub neej ntseeg zoo thiab kev mloog tus Tswv lus yav dhau los thiab tamsim no yeej ua tabpov tsis tau hais tias lub neej tomntej yuav hwm tus Tswv mus li, vim tibneeg muaj tus cwjpwm yoojyim ua txhaum. Yog tsis mob siab nrhiav tus Tswv thiab cia siab rau Nws txhua hnub ces muaj ib hnub twg peb yuav yoojyim raug dagntxias mus vamkhom peb tej kev txawjntse, meejmom lossis hwjchim. Peb yuav tsis muab siab npuab tus Tswv thiab raug Nws tso tseg zoo li vajntxwv Axas.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov qhuab ntuas nyuam yaus yog hais tias nyuam yaus tsis los vamkhom Koj. Thov pub rau nyuam yaus muaj lub siab lees txim, zeem paub koj tej kev qhuab ntuas kom nyuam yaus tig rov los nrhiav Koj thiab mloog Koj lus. Amees.

Peb xam pom tus kheej tabtom vamkhom lwm yam, lwm tus neeg lossis vamkhom tus Tswv?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yelemis 14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLâm Đồng: Huấn Luyện Tổ Chức Trại Cho Đặc Trách Thanh Thiếu Niên
Bài tiếp theoKlei Knhal Tuč Ênguôt Hnĭng Mơ̆ng Mtao Asa – 25/11/2022