Qhov Muaj Nqis Ntawm Ntuj Ceebtsheej – 22/7/2023 

1054

 

 

Mathais 13:44-46

Nqe cim:

“Thiab Yexus hais rau lawv hais tias: Yog leejtwg xav nrog kuv mus, tus ntawd yuav tsum tswj nws lub siab thiab niaj hnub kwv nws tus ntoo khaublig nrog kuv mus” (Lukas 9:23).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tswv Yexus hais txog qhov muaj nqis ntawm Ntuj Ceebtsheej dhau ob zaj lus pivtxwv twg?

–       Peb zeem paub yam dab tsi hauv ob zaj lus pivtxwv tus Tswv piav qhia?

–       Ntu Vajluskub no pab peb rov ntsuam xyuas tus kheej licas?

Tswv Yexus siv ob zaj lus pivtxwv los hais txog qhov muaj nqis ntawm Ntuj Ceebtsheej, tim ib hais txog ib tug muab nws lub cuabtam muag mus yuav daim teb uas muaj fub nyiaj faus cia; thiab tim ob hais txog ib tus neeg ua luam kuj muag nws lub cuabtam mus yuav cov hlaws muaj nqis uas nws mus nrhiav pom.

Nyob hauv ob zaj pivtxwv no, peb pom txog tej yam li no: Tim ib, Ntuj Ceebtsheej muaj nqis heev tiamsis tsuas yog cov uas ua tib zoo nrhiav thiaj yuav nrhiav pom, zoo li tus neeg uas ua tib zoo nrhiav pom fub nyiaj faus hauv daim teb, lossis tus neeg ua luam, ua tib zoo nrhiav thiaj pom cov hlaws muaj nqis. Tim ob, Ntuj Ceebtsheej yuav tsum txais yuav ntawm tus kheej, txhua tus yuav tsum zeem paub qhov muaj nqis ntawm Ntuj Ceebtsheej, txaus siab hlo muab txhua yam los pauv kom tau yam muaj nqis ntawd. Tim peb, yuav tau Ntuj Ceebtsheej ua yus tug, yuav tsum raug poob txhua yam, yuav tsum paub hais tias Ntuj Ceebtsheej tseemceeb dua ntais, tseemceeb dua txhua yam uas peb tabtom muaj. Tim plaub, Ntuj Ceebtsheej coj kev zoo siab, kaj siab los rau tus uas tau Ntuj Ceebtsheej ua nws tug, Tswv Yexus hu cov neeg uas paub Ntuj Ceebtsheej yog neeg tau “koob hmoov” (Mathais 5:1-12). Tsuas yog Ntuj Ceebtsheej xwb thiaj ua rau tibneeg muaj kev zoo siab thiab txaus siab. Tim tsib, ib tug yuav ntsib ib yam sib txawv nyob hauv kev nrhiav qhov muaj nqis ntawm lub Ntuj Ceebtsheej. Nyob hauv ob zaj lus pivtxwv uas Tswv Yexus piav, peb pom ob tug nyias muaj nyias kev nrhiav yam muaj nqis sib txawv tiamsis qhov zoo sib thooj yog nkawd puavleej txiav txim siab muab txhua yam los pauv kom tau yam muaj nqis ntawd. Ib yam nkaus li ntawd, nyob hauv Vajtswv Pawg Ntseeg, peb txhua tus nyias muaj nyias ib zaj hauv kev ntsib tus Tswv thiab raws Nws qab, tiamsis qhov zoo sib thooj yog thaum peb raws Yexus qab lawm ces peb zoo siab hlo fij txhua yam rau Nws.

Thaum kawm txog ntu Vajluskub no, peb yuav tsum rov ntsuam xyuas tus kheej saib puas totaub txog qhov muaj nqis ntawm Ntuj Ceebtsheej lawm tau? Tej zaum peb hais tias peb ntseeg Tswv Yexus tiamsis tseem tsis tau totaub hais tias txojkev ntseeg tus Tswv muaj qab hau li cas. Peb ntseeg tus Tswv tiamsis tsis kam muab txhua yam los pauv, peb ke ntshaw muaj tus Tswv ke ntshaw tej yam uas neeg ntiajteb xav hais tias muaj nqis. Peb ntseeg tus Tswv tiamsis tsis hnov zoo siab lossis kaj siab thaum tau nyob hauv tus Tswv, peb tseem ntshaw ua lubneej raws siabnyiam thiab raws li ntiajteb tej kev txhaum. Yuav tsum nco ntsoov hais tias tus Tswv xav foom koob hmoov rau peb, Nws pub rau peb muaj sijhawm los paub Ntuj Ceebtsheej, cov neeg uas paub txais yuav thiab ntseeg Yexus, ces tau qhuas hais tias yog cov uas “tau koob hmoov”.

 

Thov Vajtswv

Tswv Yexus, thov pub rau nyuam yaus muaj lub siab paub ua Koj tsaug vim nyuam yaus paub txog qhov muaj nqis loj kawg nkaus ntawm Ntuj Ceebtsheej uas Koj muab pub rau nyuam yaus. Thov pab nyuam yaus niaj hnub txaus siab hauv Koj thiab tas siab ntsws fij lub neej pub rau Koj. Amees.

Peb puas tau zeem paub qhov muaj nqis ntawm Ntuj Ceebtsheej lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yauhas 3:22-4:26

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCon Cái Nước Thiên Đàng – 21/7/2023
Bài tiếp theoÊnoh Yuôm Ƀuôn Ala Mtao Adiê – 22/7/2023