Qhia Menyuam Paub Tus Tswv – 2/7/2023

876

 

 

I Xamuyees 2:12-17 

Nqe cim:

Qhia menyuam kom paub ua nws lub neej, nws yuav nco ntsoov tej lus ntawd mus tas nws sim neej” (Pajlug 22:6).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus povthawj Elis ob tug tub ua tej kev txhaum dabtsi?

–       Nkawd ua kev txhaum yog tim leejtwg?

–       Yam tseemceeb tshajplaws uas niam thiab txiv yuav tsum qhia menyuam yog dabtsi?

 

Elis tabtom ua Povthawj hauv lub nroog Silaus thiab nws ob tug tub kuj ua Povthawj pab nws hauv tus Tswv lub tuamtsev (I Xamuyees 1:3, 9). Vajluskub qhia hais tias Elis ob tug tub tsis tsimtxiaj thiab “tsis mloog tus Tswv tej lus” (nqe 12). Qhov no yog yam txaus tu siab nyob hauv Elis tes haujlwm ua Povthawj. Raws li txoj kevcai, cov Levis muaj noj muaj haus yog los ntawm tej uas cov pejxeem coj tuaj fij rau tus Tswv (Yausuas 13:14). Tiamsis, Elis ob tug tub tau siv lub meejmom Povthawj los ua tej kev txhaum. Nkawd tau “zaum pem toj noj saum siab” ua saib tsis taus tej khoom uas cov Yixalayees coj tuaj fij rau tus Tswv. Nkawd “txhav” tej nqaij thaum tseem hau rau hauv yias, thiab “taij” noj nqaij thaum tseem tsis tau luas cov roj coj mus hlawv fij (nqe 13-16). Nkawd tsis ua raws li tus Tswv tej kevcai hais tseg (Levis Kevcai 3:3-5).

Tus Povthawj Elis ob tug tub tsis yog tsuas ua txhaum saib tsis taus tus Tswv xwb, nkawd tseem mus deev cov pojniam uas tuaj ua haujlwm ntawm tus Tswv lub Tsevntaub sib ntsib tej roojvag thiab (I Xamuyees 2:22). Nkawd tau ua txhaum loj kawg li rau tus Tswv lawm. Tus uas Dawbhuv yuav tsis zamtxim rau tej kev txhaum uas tsis hwm, tsis mloog lus thiab saib tsis taus tej khoom fij rau tus Tswv. Vim li ntawd, tus Tswv thiaj txib neeg tuaj ceebtoom rau Elis txog tus Tswv kev rau txim rau Elis tsevneeg (I Xamuyees 2:27-36). Ntawd yog ib qhov xaus uas mob siab thiab txaus tu siab heev rau tes haujlwm dawbhuv uas Elis tau txais. Yog ib tug Povthawj tiamsis Elis tsis qhia nws ob tug menyuam paub tus Tswv txawm hais tias lawv twb nyob kiag hauv lub Tuamtsev ua tus Tswv haujlwm. Nws kuj tsis rau txim nruj thaum ob tug menyuam ua txhaum. Thaum kawg ua rau lawv tsis paub tus Tswv, tsis ua raws tus Tswv tej kevcai thiab tau ua ntau yam tsis tsimtxiaj tabmeeg tus Tswv. Elis ua tsis tiav nws li feemxyuam thaum yog ib leej txiv.

Ntawm no yog ib zaj kawm ceebtoom rau cov ua niam ua txiv, tshwjxeeb yog cov ua Vajtswv haujlwm. Feemxyuam xubthawj thiab tseemceeb tshajplaws ntawm niam txiv tsis yog coj menyuam mus tom Tuamtsev, tiamsis yog qhov uas qhia menyuam paub tseeb tus Tswv thiab muaj kev sib txuas nrog tus Tswv puag thaum tseem yau los (Pajlug 22:6). Tsis zoo thooj li Elis ob tug tub, tus metub Xamuyees tau cob qhia puag thaum tseem yau los, yog li ntawd  nws thiaj “ua lub neej haum tus Tswv siab thiab haum tej neeg sawvdaws siab” (I Xamuyees 2:26).

Muaj coob nkawm niam txiv txhawj rau kev ua Vajtswv haujlwm, thiaj tsis tseg sijhawm los nyob ze, tsis qhia menyuam paub Vajtswv Txojlus, tsis rau txim hnyav thaum menyuam ua txhaum thiab tsis qhuab ntuas menyuam paub ua neej hwm tus Tswv. Qhia menyuam paub tus Tswv thiab ua raws Nws Txojlus kom loj hlob tuaj lawv tsis tso tus Tswv tseg, ntawd yog yam tseemceeb thiab cheemtsum dua ntais uas cov niam txiv yuav tsum nco ntsoov ua.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov zam txim rau nyuam yaus vim tsis tau mob siab hauv kev qhuab ntuas tej menyuam paub Koj. Thov pab nyuam yaus tau txoj koobhmoov qhuab qhia tej menyuam paub tseeb Koj, lawv thiaj yuav hwm thiab ua raws Koj Txojlus qhia. Amees.

 

Peb puas tseg sijhawm los qhia tej menyuam paub tus Tswv lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Lukas 12:35-59

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCòn Gì Vui Mừng Hơn – 1/7/2023 
Bài tiếp theoMtô Anak Thâo Kral Khua Yang – 2/7/2023