Pui Mơ̆ng Hruê Phat Kđi – 27/10/2023

2322

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 49:23-27

Êlan kliăng: “Si ngă arăng amâo lui ôh ƀuôn mâo klei hing ang, ƀuôn bi mơak kơ kâo?…Leh anăn kâo srăng kuč pui hlăm mnư̆ ƀuôn Damas, leh anăn pui anăn srăng ƀơ̆ng kđông kjăp mtao Y‑Ben-Hadat”(Y‑Yêrêmi 49:25, 27)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei khua pô hưn êlâo Aê Diê yua hưn klei bi kmhal kơ ƀuôn Damas? Ya klei bi kmhal Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi hưn kơ Damas? Ya klei mñă kơ diih tơdah hriăm kơ klei hưn êlâo đŭt anei?

Damas jing ƀuôn prŏng phŭn ala čar Siri (Y‑Êsai 7:8), ti nah dưr Israel. Y‑Sôl bi tuôm hŏng Khua Yang hlăm ktuê êlan nao ti Damas leh anăn Aê Diê iêô jing khua ƀĭng kna kơ phung tue. Siri jing djuê ana ngă kơ phung ƀuôn sang Aê Diê ƀai snăk. Aê Diê yua leh Khua pô hưn êlâo Y‑Êsai hưn kơ klei phat kđi ƀuôn Damas (Y‑Êsai 17:1-14). Khua pô hưn êlâo Y‑Amôs ăt lač kơ phung Siri juă klit čar Galaat hŏng êdeh mâo êgei msei (Y‑Amôs 1:3-5).

Klei hưn êlâo hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ hruê anei brei thâo klei Aê Diê bi kmhal dơ̆ng truh kơ Damas. Klei anei ngă kơ mnuih ƀuôn sang huĭ hyưt, “diñu dlưh ai tiê, diñu rŭng răng msĕ si êa ksĭ poh yă, amâo thâo dôk ngơ ngĭn ôh. Ƀuôn Damas jing awăt leh, ñu wir čiăng đuĕ, leh anăn klei bi huĭ ngă kơ ñu; klei ruă leh anăn klei ênguôt ngă kơ ñu, msĕ si sa čô mniê dôk ruă kkiêng” (êlan 23-24), lač kơ boh klei phung ƀuôn sang ƀuôn Damas ti anăp klei ksŭng ngă mơ̆ng êpul kahan Ƀabylôn: diñu yơ̆ng jơ̆ng kngan, jing êdu awăt, huĭ hyưt êran đuĕ ƀiădah hnui leh, kyua êpul kahan phung roh nao giăm leh. Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi lač kơ diñu ruă msĕ si phung mniê dơ̆ng kkiêng anak, leh anăn phung êkei êdam srăng êbuh hlăm dŭm wăl tač, êlan klông, phung kahan ăt srăng huĭ hyưt ñăt kriêp, ƀuôn Damas leh anăn kđông kjăp mtao Y‑Ben-Hadat ti Siri srăng rai hlăm pui Aê Diê čuh (êlan 26-27).

Klei hưn êlâo hưn brei răng kơ klei dlưh rai mơ̆ng ala mtao Siri jing sa ala čar hing ang jhŏng ktang ênŭk anăn. Klei mgao leh anăn klei ƀai mơ̆ng Siri hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê ngă kơ ala čar anei jing hbâo. Amâo mâo ôh ya klei jing kjăp ti gŭ yang hruê. Klei mtô kơ Damas đŭt knŏng hlăm 5 êlan ƀiădah mâo klei bi kmhal huĭ hyưt kơ sa djuê ana khăng ai tiê amâo čiăng kmhal.

Anak mnuih hruê anei ăt kăn kƀah mơh phung bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê, ngă jhat kơ phung ƀuôn sang Aê Diê, kăt knga ti anăp klei hưn mdah kơ klei bi kmhal hlăm Klei Aê Diê Blŭ snei klei ngêñ mơ̆ng Pô Doh Jăk, Kpă Ênô dơ̆ng trŭn kơ diñu pô tơdah amâo čiăng kmhal kơ klei soh tŭ klei bi tui mơ̆ng Khua Yang Yêsu. Klei Aê Diê Blŭ hlăm hră II Y‑Pêtrôs 3:7 hưn brei răng kơ hruê phat kđi “Ƀiădah hŏng klei blŭ anăn mơh phung adiê leh anăn lăn ala ară anei Aê Diê pioh kơ pui bi rai ti hruê phat kđi leh anăn klei bi rai phung amâo mpŭ kơ Aê Diê ôh. ” Aê Diê khăp kơ lăn ala, ƀiădah truh mmông ñu, jih lăn ala srăng pioh kơ pui. Grăp čô drei brei hur har hiu hưn Klei mrâo Mrang Jăk čiăng kơ lu mnuih dưi tlaih hlăm hruê Khua Yang.

Drei mâo klei mtrŭt hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk bi mtlaih kơ lu mnuih riêng gah mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang Kpă Ênô leh anăn Khăp Hơiêng! Akâo kơ Ih đru kâo krơ̆ng kjăp klei đăo truh kơ hruê knhal tuč leh anăn jhŏng ktang hiu hưn klei bi mtlaih Khua Yang kơ lu mnuih čiăng digơ̆ tlaih mơ̆ng war pui hlăm hruê phat kđi. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Galati 5:1-6:18

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHluavtaws Ntawm Hnub Txiav Txim – 27/10/2023
Bài tiếp theoLửa Của Ngày Đoán Xét – 27/10/2023