Hluavtaws Ntawm Hnub Txiav Txim – 27/10/2023

1612

 

 

Yelemis 49:23-27

Nqe cim zaj kawm:

“Lub nroog uas ibtxwm nto npe thiab muaj kev lomzem twb puastsuaj tas lawm…Kuv yuav hlawv lub nroog Damaxes tej ntsayeej, thiab hluavtaws yuav kub Vajntxwv Npeehadas lub loog. Kuv yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li ntawd” (Yelemis 49:25, 27).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajtswv siv cov cev lus twg hais txog Vajtswv kev txiav txim rau lub nroog Damaxes?

–       Txoj kev rau txim uas tus cev lus Yelemis hais rau Damaxes yog dabtsi?

–       Koj txais tau zaj kawm twg los Vajtswv Txojlus no?

 

Damaxes yog ib lub tuamceeb nroog ntawm tebchaws Xilias (Yaxayas 7:8), nyob sab qaum teb ntawm tebchaws Yixalayees. Xaulus ntsib Tswv Yexus thaum tab tom taug kev mus rau pem Damaxes thiab tau Vajtswv hu los ua timthawj tshaj txoj moo zoo rau lwm haivneeg. Xilias yog haivneeg uas ua phem limhiam heev rau Vajtswv haivneeg. Vajtswv thiaj tau siv tus cev lus Yaxayas qhia txog Vajtswv txoj kev rau txim yuav los raug rau Damaxes (Yaxayas 17:1-14). Tus cev lus Amaus kuj hais txog cov Xilias yuav raug txim thiab vim lawv tau ua nruj ua tsiv rau cov neeg Nkile-as (Amaus 1:3-5).

Vajtswv tej lus uas cov cev lus qhia tawm, ua rau pom hais tias, yuav txog sijhawm uas Vajtswv rau txim rau Damaxes lawm. Thaum cov neeg uas nyob hauv lub nroog Damaxes “…hnov tej xov tsis zoo, lawv yuav txhawj thiab ntxhov siab heev. Kev txhawj thiab kev ntxhov siab ua rau lawv lub siab nyob tsis tus ib yam li hiavtxwv ntas. Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Damaxes qaug zog, ntshai thiab khiav mus lawm. Lawv mob thiab txomnyem siab ib yam li tus pojniam uas mob plab yuav yug menyuam” (nqe 23-24), ntawd yog lub tsam thawj uas cov neeg hauv Damaxes yuav raug cov tub rog Npanpiloos tuaj tua: lawv tej tes taw tshee hnyo, tsis muaj zog, ntshai heev thiab nyiag khiav, tiamsis twb lig dhau vim yeeb ncuab twb tuaj ze heev lawm. Tus cev lus Yelemis thiaj qhia hais tias, lawv mob thiab txomnyem siab ib yam li tus pojniam uas mob plab yuav yug menyuam, thiab tej tub hluas yuav raug tua tuag rau ntawm tej kev thiab hauv lub nroog, thiab nws tej tubrog yuav puastsuaj tas. Vajtswv yuav hlawv lub nroog Damaxes tej ntsayeej, thiab hluavtaws yuav kub Vajntxwv Npeehadas lub loog (nqe 26-27).

Vajtswv tej lus ceebtoom rau lub tebchaws Xilias uas nto npe thiab muaj zog heev hnub thaud, thaum yuav raug puastsuaj, vim lawv txoj kev khav theeb thiab kev ua phem limhiam rau Vajtswv haivneeg. Lawv lub tebchaws yuav raug puastsuaj dhau mus ua hmoov tshauv tas. Tsis muaj ib yam dab tsi yuav ruaj khov nyob rau hauv lub qab ntuj khwb no. Txawm Vajtswv tej lus uas hais rau Damaxes luv heev txog 5 nqe xwb tiamsis muaj tej lus ceebtoom txaus ntshai heev rau tej haiv neeg tawv ncauj uas tsis kam leeg kev txhaum tig los cuag Vajtswv.

Niaj hnub nimno yeej muaj cov neeg uas tawmtsam Vajtswv, tsim txom Vajtswv cov menyuam, ntsaws ntsej tsis mloog Vajtswv tej lus ceebtoom uas hais tias yuav rau txim rau lawv los ntawm Vajtswv txoj kev chim dawbhuv thiab ncaj ncees. Yog tsis lees txim, tsis kam los ntseeg txais yuav txoj kev cawmdim hauv Tswv Yexus ces yeej yuav raug txim xwb. Vajtswv Txojlus hauv 2 Petus 3:7 ceebtoom txog hnub txiav txim hais tias: “Tiamsis Vajtswv ceev lub ntiajteb thiab lub ntuj uas niaj hnub nimno muaj nyob rau hluavtaws hlawv raws li Vajtswv tau hais tseg lawm. Vajtswv yuav ceev cia mus txog hnub uas cov neeg ua phem raug txiav txim thiab raug puastsuaj.” Vajtswv hlub tibneeg ntiajteb, tiamsis thaum txog Vajtswv lub sijhawm lawm, Nws yuav cia lub ntiajteb no rau hluavtaws hlawv. Yog li ntawd, peb txhua tus cia li rau siab ntso mus qhia txoj Moo Zoo kom cawm tau coob tus ua ntej thaum  txog tus Tswv hnub.

                      

Thov Vajtswv

Vajtswv, tus uas ncaj ncees thiab muaj kev hlub! Thov pab nyuam yaus ceev ruaj kev ntseeg mus txog hnub kawg, thiab rau siab ntso qhia txoj Moo Zoo kom cawm tau coob tus dim ua ntej hnub Koj yuav txiav txim. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees. 

 

Peb puas rau siab qhia txoj Moo Zoo rau tej neeg ib ncig ntawm peb?

Nyeem Vajluskub hauv peb xyoos: Kalatias 5:1-6:18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQuảng Nam: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Chiên Đàn
Bài tiếp theoPui Mơ̆ng Hruê Phat Kđi – 27/10/2023