Pô Thâo Êlâo Jih Jang Klei – 20/2/2024

1395

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 25:17-19

Êlan kliăng: Kyuanăn tơdah Yêhôwa Aê Diê diih brei leh kơ diih klei mdei mơ̆ng jih jang phung roh diih dôk jŭm dar hlăm čar Yêhôwa Aê Diê diih brei jing ngăn dưn ih mă bha, brei diih lăm hĕ klei hdơr kơ phung Amalek mơ̆ng ti gŭ adiê; đăm wơr bĭt ôh” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 25:19)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlăm hƀuê ênuk, ya phung Amalek ngă leh kơ phung Israel? Ya Aê Diê mtă brei phung Israel ngă kơ phung Amalek tơdah mŭt dôk hlăm Čar Ñu Ƀuăn? Ya ngă? Si ngă ih mă yua klei hriăm anei kơ ih pô?

Phung Amalek jing sa phung găp djuê jhŏng ƀai, diñu bi blah hŏng phung Israel ktuê êlan digơ̆ kbiă mơ̆ng čar Êjip. Hlăm ênuk rŭng răng anăn, phung aê kơ phung Israel amâo mâo klei mprăp pioh bi kdơ̆ng wĭt hŏng klei phung Amalek bi blah ôh. Tơdah amâo mâo klei đru mơ̆ng Aê Diê Pô bŏ hŏng klei myang ôh, sĭt nik srăng mâo lu êbâo čô phung Israel djiê hlăm kngan phung Amalek kyua klei diñu tlĕ mmiă hŏng klei măk ƀai (Klei Kbiă 17:8-16). Kyua klei anei yơh Aê Diê mtă kơ phung ƀuôn sang Ñu đăm wơr bĭt ôh klei măk ƀai, klei jhat phung Amalek ngă leh kơ digơ̆ wăt tơdah digơ̆ mŭt dôk leh hlăm Čar Aê Diê Ƀuăn.

Klei mtă anei msĕ si mtă brei ngă klei đuôm ai leh anăn kƀah klei pap. Ƀiădah boh klă gơ̆, Aê Diê thâo êlâo leh ya klei jhat phung Amalek srăng ngă kơ phung ƀuôn sang Ñu. Snăn yơh Aê Diê mtă brei ngă klei anei pioh răng mgang phung ƀuôn sang Ñu čiăng digơ̆ amâo srăng lŏ tŭ klei knap mñai msĕ snăn ôh kơ êdei anăp. Bi êdah sĭt kơ klei anăn jing hlăm ênuk phung khua phat kđi, phung Amalek bi mguôp hŏng phung kahan mkăn bi blah leh anăn tlĕ dŏ dô phung Israel. Mâo blư̆ diñu bi mguôp hŏng mtao čar Môap hriê bi blah hŏng čar Israel. Dưi lač hlăm jih ênuk Klei Bi Mguôp Hđăp, phung Amalek jing sa găp djuê lu blư̆ ngă klei bi rai leh anăn bi luh liê kơ phung Israel. Tơdah ksiêm dlăng kơ klei hƀuê ênuk phung Israel hŏng phung Amalek leh mŭt dôk leh hlăm Čar Aê Diê Ƀuăn kơh, drei thâo săng sĭt kơ klei yuôm bhăn leh anăn klei jăk jĭn hlăm klei bhiăn Aê Diê brei kơ phung ƀuôn sang Ñu.

Tơdah dlăng wĭt kơ êlan myang drei êbat tui hlue Khua Yang grăp hruê, sĭt nik grăp čô hlăm phung drei tuôm găn leh sơăi klei knap mñai, klei luč liê kyua amâo gưt ôh kơ klei Khua Yang mtă. Klei hriăm hruê anei mñă kơ drei thâo, Aê Diê jing Pô thâo jih jang klei mơ̆ng hruê êgao leh, ară anei hin hlŏng truh kơ êdei anăp. Kyuanăn, jih jang klei Khua Yang mtô leh anăn mtă kơ phung ƀuôn sang Ñu jing êlan pioh răng mgang drei sơăi, čiăng đru drei dôk nanao hlăm klei Aê Diê răng kriê leh anăn hdĭp hlăm klei jăk jĭn Ñu brei. Wăt tơdah mâo lu klei drei ka thâo săng dưn ƀiădah brei drei đăo kơ Aê Diê jing Pô Thâo Jih Jang Mnơ̆ng leh anăn bŏ hŏng klei khăp thâo ya klei jing jăk kơ phung đăo kơ Ñu. Gưt jih klei Khua Yang mtă srăng đru drei tlaih mơ̆ng klei jŭ jhat amâo năng mâo ôh.

Si klei bi knal drei mâo tơdah drei čuăn ngă tui si klei Khua Yang mtă wăt tơdah tăp năng drei ka thâo săng klă ôh kơ klei Khua Yang čiăng?

Wah lač: Ơ Khua Yang, Pô ƀuh jih jang klei, brei bĕ kơ kâo ai tiê êdu êun thâo ngă tui si klei Ih čiăng wăt tơdah kâo ka thâo săng klă ôh kơ klei Ih čiăng hlăm klei hdĭp kâo. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 1-3

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Uas Paub Txhua Yam Ua Ntej – 20/2/2024
Bài tiếp theoĐấng Nhìn Biết Trước Mọi Điều – 20/2/2024