Tus Uas Paub Txhua Yam Ua Ntej – 20/2/2024

890

 

 

II Kevcai 25:17-19

Nqe cim

Yog li ntawd, thaum tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv muab lub tebchaws rau nej, thiab ua rau nej nyob tso siab lug tsis ntshai nej tej yeebncuab uas nyob ib ncig nej, nej nco ntsoov muab cov Amalej tua kom tuag tas thiaj tsis muaj leejtwg nco txog lawv ntxiv lawm. Nej yuav tsum nco ntsoov tej no!” (II Kevcai 25:19).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Nyob hauv keebkwm, cov Amalej tau ua dabtsi rau cov Yixalayees?

–       Vajtswv samhwm kom Nws haivneeg yuav tsum ua licas rau cov Amalej thaum lawv mus nyob hauv lub Tebchaws Coglus Tseg? Vim licas?

–       Koj siv zaj kawm no licas hauv koj lubneej?

Cov Amalej yog ib haivneeg nruj tsiv, lawv tau tuaj tua cov Yixalayees kiag tomqab uas tus Tswv haivneeg tawm hauv tebchaws Iziv los. Thaum ntawd, cov Yixalayees tej yawgkoob yeej tsis tau npaj ib yam dabtsi los tawmtsam cov Amalej. Yog tsis muaj Vajtswv lub hwjchim cawm, ces txhiab pua tus neeg Yixalayees twb raug tuag hauv cov Amalej txhais tes thaum lawv tuaj txhav cov Yixalayees lawm (Khiavdim 17:8-16). Ntawd yog keebtiv Vajtswv samhwm kom Nws haivneeg tsis txhob hnov qab tej kev nruj tsiv, phem qias uas cov Amalej tau ua rau Nws haivneeg txawm yog thaum lawv twb mus nyob hauv Tebchaws Coglus Tseg lawm.

Lo lus samhwm no xam cuag li muaj kev ua pauj kev ntsim siab thiab tsis muaj kev hlub. Tiamsis qhov tseeb, tus Tswv yeej paub ua ntej txog tej kev phem uas cov Amalej yuav ua rau Nws haivneeg. Yog li ntawd txojcai no tau muab los tivthaiv tus Tswv haivneeg kom tsis raug kev txomnyem rau yav tomntej. Timkhawv yog nyob rau tiam cov thawjtswj, cov Amalej tau koom tes nrog lwm haivneeg tuaj tua thiab txeeb cov Yixalayees. Muaj ib zaug lawv tau koom tes nrog tus vajntxwv kav tebchaws Mau-am tuaj tua cov Yixalayees. Hais tau hais tias, nyob tiam Vajluskub Qub, cov Amalej yog haivneeg uas ntau zaug ua rau cov Yixalayees ntsib kev nyuaj siab thiab kev puastsuaj. Thaum kawm txog ntu keebkwm hais txog cov Yixalayees thiab cov Amalej lubneej tomqab uas tau nyob hauv Tebchaws Coglus Tseg, peb thiaj totaub tseeb txog qhov muaj nqis thiab qhov zoo ntawm txojcai uas tus Tswv tau muab cob rau Nws haivneeg.

Thaum saib mus rau txojkev nrog tus Tswv mus txhua hnub, tej zaug peb txhua tus twb raug ntsib tej kev nyuaj siab, qaug zog vim tsis ua raws li tus Tswv qhia lawm. Zaj kawm hnub no qhuab ntuas peb hais tias, Vajtswv yog tus paub txhua yam yav dhau los, tamsim no, thiab yav tomntej. Vim li ntawd, tej lus qhia nrog rau tej kevcai tus Tswv pub rau Nws haivneeg yog siv los tivthaiv peb, kom peb tau roos hauv Nws ob txhais tes thiab ua lubneej nyob hauv Nws txoj koob hmoov. Txawm yog muaj tej yam peb totaub tsis txog, los peb yuav tsum cia siab ntsoov hais tias Vajtswv yog tus paub txhua yam thiab muaj kev hlub, Nws paub dabtsi yog yam zoo tshaj rau Nws haivneeg. Qhov uas tuag nthi ua raws Vajtswv Txojlus qhia yuav pab peb qaij dhau tej teebmeem uas peb tsis tsimnyog raug.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, Koj yog tus paub txhua yam. Thov pub nyuam yaus muaj lub siab mos muag ua raws li Koj lub siabnyiam txawm yog ntau zaug nyuam yaus tsis tau totaub Koj lub homphiaj rau nyuam yaus lubneej. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb txais tau yam dabtsi thaum txiavtxim siab ua raws tej yam tus Tswv qhia txawm yog tej zaug peb tsis tau totaub txog Nws lub siabnyiam?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Ntawv Nkauj 1-3

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà H BEI BYĂ (Aduôn Y Bin)
Bài tiếp theoPô Thâo Êlâo Jih Jang Klei – 20/2/2024