Pioh Kơ Pui – 23/3/2024

3116

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 51:47-58

Êlan kliăng: “Ƀiădah Hruê Khua Yang srăng truh msĕ si sa čô knĕ, hlăk anăn phung adiê srăng êgao tuč hŏng ênai ktang, leh anăn mnơ̆ng hlăm adiê pui srăng ƀơ̆ng tơl lik, leh anăn lăn ala wăt mnơ̆ng hlăm ñu pui srăng ƀơ̆ng jih” (II Y-Pêtrôs 3:10)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Dŭm bruă Ƀaƀilôn gĭr bi liê ai rŭ mdơ̆ng hlăm lu thŭn mlan si srăng jing ti anăp klei Yêhôwa bi kmhal? Boh blŭ “knŏng pioh kơ pui” ya čiăng lač? Ya klei diih ngă čiăng amâo jing mnơ̆ng pioh kơ pui ôh hlăm hruê knhal tuč?

Hŏng ai ktang lĭng kahan leh anăn klei thâo mĭn pô, phung mtao, khua kahan Ƀaƀilôn mjing leh klei hing ang “đĭ truh kơ adiê”, mjing klei dưi, klei mdrŏng sah hŏng hdră rŭ mdơ̆ng hing ang hlăm ênuk anăn, ƀuôn prŏng kjăp, ƀăng jang ƀuôn prŏng rŭ mdơ̆ng dlông snăk… (êlan 53, 58). Ƀiădah lĕ Ƀaƀilôn duh bi liê soh čhuai kơ mngăt pô tơdah amâo kkuh mpŭ kơ Aê Diê Sĭt Nik ƀiădah lŏ kkuh mpŭ kơ phung yang amâo mâo sĭt, amâo djŏ knŏng dŭm năn ôh, diñu lŏ ngă mgao, amâo hŭi mpŭ kơ Yêhôwa kyua anăn tơdah Mtao Y-Nêbukatnetsar ba kahan nao blah phung ƀuôn sang Aê Diê snăn diñu bi chŏ sang Yang Yêrusalem thŭn 586 Êlâo kơ Krist (êlan 51). Kyua klei soh êgao hnơ̆ng anăn Yêhôwa bi kmhal Ƀaƀilôn Ñu srăng rŭ ênua djuê ana anei, Ñu klă sĭt srăng tiŏ nao phung roh nao kơ diñu, ngă kơ lăn diñu jing ênguôl. Tơdah diñu ngă jhat kơ phung ƀuôn sang Aê Diê, si ngă phung Israel djiê leh snăn djuê ana diñu ăt srăng tŭ klei bi kmhal msĕ snăn mơh, rup yang hơăi mang srăng dlưh, lăn tŭ klei hêñ, mnư̆ ƀuôn prŏng srăng dlưh rai, ƀăng jang ƀuôn prŏng pui srăng ƀơ̆ng… (êlan 47, 49, 52, 58). Boh blŭ “knŏng pioh kơ pui” čiăng lač kơ mnơ̆ng pioh čuh, djăp klei suăi êmăn diñu hlăm dŭm thŭn mlan êgao amâo ba klei tŭ dưn kơ diñu ôh hlăm wưng anei, djăp bruă leh anăn boh tŭ diñu srăng pioh kơ pui.

Drei dôk gĭr grăp hruê hlăm klei hdĭp anei čiăng mâo ngăn drăp, mkŏ mjing lăn čar kjăp ktang, ƀiădah Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs mâo Yang Mngăt Jăk atăt êlan čiăng hưn brei phung ƀuôn sang răng hlăm hruê Khua Yang, djăp mta mnơ̆ng hlăm lăn ala srăng pioh kơ pui, djăp hdră bruă pui srăng ƀơ̆ng jih (II Y-Pêtrôs 3:1-10). Brei lŏ dlăng wĭt tơdah drei pioh lu mmông, ai tiê čiăng jing mnơ̆ng kơ pui. Akâo kơ Khua Yang brei kơ drei mâo klei thâo mĭn mơ̆ng Aê Diê čiăng thâo kral ya jing klei srăng adôk leh djăp mta mnơ̆ng hlăm lăn ala anei srăng êgao tuč. Brei lŏ wĭt lač klei Aê Diê iêô mă bruă kơ Ñu, gưt asăp Ñu hlăm bruă bi liê kơ ênoh yuôm hlăm mngăt, đru hlăm bruă Aê Diê, sĭt suôr hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ lu mnuih thâo kơ klei bi mtlaih… Dưi mâo snăn kơh, jih boh tŭ jing drei adôk lă lar.

Ya klei brei drei bi mlih tơdah hmư̆ klei mñă hruê anei?

Wah lač: Ơ Yêhôwa kơ phung kahan! Kâo bi mni kơ klei dưi Ih hlăm jih jang ƀuôn sang, jih jang ala čar ăt msĕ mơh kluôm êngĭt adiê anei. Akâo kơ Ih brei kơ kâo klei thâo mĭn čiăng ruah leh anăn bi liê hlăm bruă mâo ênoh yuôm lă lar, čiăng kơ kâo amâo tuh êyuh hruê mmông, ai tiê klei mĭn pioh kơ pui. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 29

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Khoom Rau Hluavtaws – 23/3/2024
Bài tiếp theoLàm Mồi Cho Lửa – 23/3/2024