Ua Khoom Rau Hluavtaws – 23/3/2024

2379

 

 

Yelemis 51:47-58

Nqe cim

“Hnub uas tus Tswv los, hnub ntawd nws yuav los ib yam li tubsab tuaj. Hnub ntawd thaum muaj suab nrov qeeg nkaws lub ntuj yuav ploj ntais mus, hluavtaws yuav kub ib puas tsav yam uas nyob saum nruab ntug yaj tas. Lub ntiajteb thiab ib puas tsav yam uas nyob hauv ntiajteb puavleej yuav kub hnyiab tas huv tibsi thiab.” (2Petus 3 :10).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Txhua tes haujlwm uas Npanpiloos siv siv zog ua hauv ntau lub xyoo dhau los yuav zoo li cas rau Vajtswv txojkev rau txim?

–       Lo lus “ua haujlwm rau hluavtaws” xav hais txog dabtsi?

–       Peb cheemtsum ua dabtsi kom tsis raug ua khoom rau hluavtaws hnub kawg?

Los ntawm kev muaj zog ua rog thiab yus txojkev txawj ntse, cov Npanpiloos ua rau nws muaj koob nto npe “nce mus txog saum nruab ntug”, ua rau Npanpiloos muaj zog, npluanuj thiab ua tau ntau yam muaj koob nto npe rau tiam thaum ntawd, lawv tej nroog, tej ntsayeej, chaw fajxwm siab thiab ruaj khov heev… (nqe 53,58). Tiamsis Npanpiloos nqis peev yuam kev rau nws sab ntsujplig, tsis pehawm Vajtswv tus uas yog qhov tseeb tiamsis mus pe tej vajtswv uas tsis muaj qabhau, tsis tas li ntawd xwb Npanpiloos tseem khavtheeb, tsis paub ntshai Vajtswv, yog li ntawd, thaum vajntxwv Nenpukajnexales mus ntaus Vajtswv haivneeg nws thiaj li ua tej yam uas phem qias kawg nkaus rau hauv Vajtswv lub Tuamtsev nroog Yeluxalees xyoo 586 U.Y (nqe 51). Twb yog vim tej yam uas Npanpiloos ua txhaum ntau heev lawm, Vajtswv thiaj rau txim rau cov Npanpiloos pauj tej ua lawv tau ua, Vajtswv yuav txib lwm tus los tawmtsam lawv, ua rau lawv lub tebchaws dhau mus ua tiaj suabpuam. Yog lawv tau tsimtxom li cas rau Vajtswv haivneeg, Vajtswv haivneeg tuag li cas ces Npanpiloos tej pejxeem yuav tau txais li ntawd, lawv tej mlom uas tsis muaj qabhau yuav puastsuaj tas, lawv yuav poob ntsejmuag, lawv tej ntsayeej uas ruaj khov yuav pob puas tas rau hauv av, thiab lawv tej roojvag tsomfaj raug hlawv kub hnyiab tas… (nqe 47, 49, 52, 58). Lo lus “ua haujlwm rau hluavtaws” muaj lub ntsiab tias ua khoom rau hluavtaws kub, lawv tej nqi zog uas lawv khwv ntau lub xyoo dhau los tsis muaj qabhau rau lawv tamsim no, txhua yam uas lawv ua tau, muaj puavleej muab rau hluavtaws hlawv.

Peb siv siv zog khwv hauv peb lub neej txhua hnub kom peb muaj khoom qhov txhia chaw thiab ua tau ntau yam, tiamsis Timthawj Petus tau Vaj Ntsujplig qhia  ceebtoom rau Vajtswv cov menyuam paub hais tias txog tus Tswv hnub, txhua yam hauv ntiajteb no thiab txhua yam uas neeg khwv tau puavleej yuav raug muab hlawv kub hnyiab tas huv tibsi (II Petus 3:1-10). Yog li ntawd, cia li tig saib, saib peb puas tabtom siv sijhawm, dag zog, tswvyim ua khoom rau hluavtaws. Thov Vajtswv pub kom peb muaj Vajtswv txojkev txawj ntse, paub ua tej yam uas nyob ruaj khov thaum lub ntiajteb no dua mus lawm. Peb cia li txais Vajtswv lo lus hu mus ua Nws tes haujlwm, ua neej raws li Vajtswv siab nyiam, nqis peev rau txhua yam uas muaj nqis rau sab ntsujplig, rau siab ua Vajtswv tes haujlwm, ncaj ncees qhia Txojmoo Zoo rau lwm tus kom lawv tau txais kev cawmdim… Ua li no, tej uas peb ua thiaj yuav nyob mus ibtxhis.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus! Nyuam yaus qhuas Koj lub hwjchim tswj kav txhua haivneeg, txhua lub tebchaws thiab tagnrho lub ntiajteb no. Thov Koj pub kom nyuam yaus paub xaiv thiab ua tej haujlwm uas yuav nyob mus ibtxhis, nyuam yaus thiaj tsis siv sijhawm, kev xav mus ua tej uas yuav raug hluavtaws kub. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 29

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBình Phước: 1.200 Giáo Phẩm và Chấp sự Tham Dự Hội Đồng Bồi Linh
Bài tiếp theoPioh Kơ Pui – 23/3/2024