Phung Kiă Ƀăng Jang Sang Aê Diê – 12/12/2023

2115

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 23:18-19

Êlan kliăng: “Diih amâo thâo hĕ kơ diih jing sang kkuh mpŭ kơ Aê Diê leh anăn Yang Mngăt Jăk Aê Diê dôk hlăm diih?” (I Kôrantô 3:16)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Khua ngă yang Y‑Jêhôiđa dưm phung kiă ƀăng jang sang Aê Diê ya pioh ngă? Ñu dlăng yuôm kơ ya klei? Si ngă ih uêñ mĭn kơ klei doh jăk hlăm klei hdĭp ih leh anăn gŏ sang ih pô?

Tui si klei Y‑Môis leh anăn Mtao Y‑Đawit mtă leh, Y‑Jêhôiđa dưm phung kiă ƀăng jang ti ƀăng jang sang Yêhôwa. Mơ̆ng ênuk Y‑Môis arăng jao leh kơ phung Lêwi djă bruă kiă ƀăng jang Sang čhiăm. Msĕ si Y‑Phineas, čô Y‑Arôn, jing khua kơ phung Lêwi kiă băng jang Sang Aê Diê leh anăn Aê Diê dôk mbĭt leh hŏng digơ̆ hlăm bruă anei, brei ƀuh anei jing bruă bi mơak kơ Aê Diê (I Klei Yăl Dliê 9:19-20). Mtao Y‑Đawit leh anăn Khua ngă yang Y‑Samuel jao bruă msĕ mơh kơ phung anak čô phung kiă ƀăng jang anei kăp bi kmlah kiă ƀăng jang tĭng ngŏ, tĭng yŭ, tĭng dưr leh anăn tĭng dhŭng ti pă bĭt kiêng Sang čhiăm. Arăng jao kơ digơ̆ wăt bruă kiă adŭ leh anăn ngăn drăp hlăm Sang Aê Diê. Digơ̆ gak Sang Aê Diê êjai mlam leh anăn pŏk ƀăng jang Sang Aê Diê grăp aguah. Mâo đa đa hlăm phung digơ̆ klam bruă răng kriê mnơ̆ng yua hlăm Sang Aê Diê, đa đa phung mkăn arăng mdưm bruă kiă mnơ̆ng yua hlăm anôk doh jăk…(I Klei Yăl Dliê 9:26-29).

Wăt tơdah êlâo dih arăng jao lu mta bruă kơ phung kiă ƀăng jang dưn, ƀiădah bi Khua ngă yang Y‑Jêhôiđa klei ñu kñăm čiăng yuôm hĭn tơdah lŏ bi mrâo klei kkuh mpŭ jing djă pioh klei doh jăk hlăm Sang Aê Diê. Bruă phŭn kơ phung kiă ƀăng jang jing: “amâo mâo sa čô mnuih čhŏ dưi mŭt tinăn ôh” (êlan 19). Phung ƀuôn sang Aê Diê srăng bi čhŏ diñu pô kyua lu mta klei, si tô hmô ruêh asei mlei djiê mnơ̆ng amâo mâo doh, mniê mrâo kkiêng, mnuih djŏ phŭng amâodah klei bi ƀlĕ ti êngao klĭt…(Bruă Lêwi 11-13). Tui si klei bhiăn Y‑Môis, jih jang phung čhŏ amâo dưi mŭt hlăm anôk Aê Diê dôk ôh kyuadah klei anăn bi êdah klei kƀah klei mpŭ kơ Aê Diê Pô doh jăk leh anăn srăng bi čhŏ anôk Aê Diê dôk ti krah diñu (Bruă Lêwi 15:31).

Klei mâo phung kiă ƀăng jang Sang Aê Diê jing klei lŏ bi hdơr kơ phung Israel hdơr kơ klei doh jăk Aê Diê leh anăn klei mpŭ kơ Sang kkuh mpŭ doh jăk Ñu. Hruê anei drei pô yơh jing sang kkuh mpŭ kơ Aê Diê (I Kôrantô 3:16). Brei drei mâo ai tiê leh anăn knuih ngă khut khat hŏng klei soh, hngah leh anăn suôt jih jang ya mnơ̆ng bi čhŏ Sang kkuh mpŭ kơ Aê Diê thâodah anăn jing sa mta bruă ngă, klei blŭ amâodah klei mĭn amâo bi mơak kơ Aê Diê ôh. Tăp năng anăn jing klei hngah kơ klei ƀĭng găp jak dlăng sa pŏk hdruôm hră mâo klei čih amâo jăk ôh amâodah rup leh anăn phim čhŏ mrŏ hlăm internet. Brei drei jing sa čô mnuih kiă ƀăng jang sang kkuh mpŭ asei mlei drei pô leh anăn gŏ sang drei.

Mâo mơ̆ klei drei brei dôk bi čhŏ asei mlei drei, jing sang kkuh mpŭ kơ Aê Diê?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih yua leh kâo jing sang kkuh mpŭ kơ Ih. Đru kâo mâo ai tiê leh anăn knuih sa čô kiă ƀăng jang sang kkuh mpŭ leh anăn knang kơ Ih čiăng kơ klei hdĭp kâo leh anăn klei kâo kkuh mpŭ bi mơak kơ Ih nanao. Kâo wah lač hlăm anăn Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Yôhan 1:1-2:17

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCov Neeg Zov Qhovrooj Tuamtsev – 12/12/2023
Bài tiếp theoNhững Người Canh Cửa Đền Thờ – 12/12/2023