Cov Neeg Zov Qhovrooj Tuamtsev – 12/12/2023

944

 

 

II Xwmtxheej Vajntxwv 23:18-19

Nqe cim

“Nej yeej paub hais tias nej lub cev yog Vajtswv lub tuamtsev, thiab Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv nej lub siab?” (I Kauleethaus 3:16).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus povthawj Yehauyadas tsa cov neeg zov lub Tuamtsev ua dabtsi?

–       Nws saib yam twg tseemceeb?

–       Peb hmov tshua txog qhov kev dawbhuv hauv yus lub neej thiab tsevneeg lub neej zoo li cas?

Yehauyadas ua raws li Mauxes thiab Vajntxwv Daviv samhwm, nws tsa cov neeg saib tej qhovrooj ntawm tus Tswv lub Tuamtsev. Txij tiam Mauxes nyob twb muaj cov neeg Levis tau tsa saib haujlwm hauv lub Tsevntaub. Zoo ib yam li Finehas uas yog Aloos tus xeebntxwv, yog tus tswj cov neeg Levis uas saib haujlwm hauv lub Tuamtsev uas tau tus Tswv nrog nraim, qhov no qhia paub tes haujlwm no haum tus Tswv siab (I Xwmtxheej Vajntxwv 9:19-20). Cov neeg uas zov qhovrooj Tuamtsev no tej xeebntxwv yuav tau Vajntxwv Daviv thiab tus povthawj Xamuyees txib ua haujlwm sib hloo zov cov qhovrooj sab hnubtuaj, sab hnubpoob, yav qabteb, yav qaumteb ntawm plaub sab lub Tsevntaub. Lawv kuj raug txib saib cov chav thiab tiv thaiv Vajtswv lub Tuamtsev. Lawv zov lub Tuamtsev hmo ntuj thiab qhib qhovrooj Tuamtsev txhua tagkis sawv ntxov. Hauv cov neeg ntawd kuj muaj cov uas raug txib saib, tu tej cuabyeej hauv lub Tuamtsev lossis raug xaiv los saib tej cuabyeej thiab tej khoom hauv chav dawbhuv… (I Xwmtxheej Vajntxwv 9:26-29).

Txawm yog zov qhovrooj Tuamtsev ua ntej raug txib ua haujlwm los tus povthawj Yehauyadas saib qhov no yog qhov tseemceeb uas nws xav ua kom rov muaj kev pehawm, ua li ntawd thiaj muaj kev dawbhuv nyob hauv lub Tuamtsev. Cov neeg zov qhovrooj Tuamtsev tes haujlwm yog “tsis pub tus neeg uas tsis huv mus rau hauv li” (nqe 19). Tus Tswv haivneeg tsis dawbhuv muaj ntau qhov vimchiv, xws li uas kov cov tsiaj tsis dawbhuv, lossis tus pojniam nyuam qhuav yug menyuam, lossis cov neeg mob ruas thiab mob tej tawv nqaij… (Levis Kevcai 11-13). Raws li Mauxes txoj kevcai, tus neeg uas tabtom tsis huv tsis tau cai mus cuag tus Tswv, vim ua li ntawd qhia tawm lub siab tsis hwm Vajtswv tus uas dawbhuv thiab ua rau Nws qhov chaw nyob tsis huv (Levis Kevcai 15:31).

Qhov uas muaj cov neeg zov qhovrooj Tuamtsev yog qhia rau cov Yixalayees paub txog Vajtswv txojkev dawbhuv thiab lub siab hwm Nws lub Tuamtsev dawbhuv. Nimno peb lub cev yog tus Tswv lub tuamtsev (I Kauleethaus 3:16). Peb kuj yuav tsum muaj lub siab thiab tus cwjpwm tso kev txhaum tseg, qaij deb thiab rho tawm tej uas ua rau Vajtswv lub tuamtsev tsis huv, xws li tej haujlwm ua, lus hais lossis kev xav tsis haum tus Tswv siab. Tsis nyeem tej ntaub ntawv hais lus phem lossis tej duab phem saum huab cua. Cia li ua ib tug neeg zov yus thiab tsevneeg lub qhovrooj kom zoo.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj siv nyuam yaus ua Koj lub tuamtsev. Thov Koj pub kom nyuam yaus muaj lub siab thiab tus cwjpwm zoo ua tau tus zov qhovrooj tuamtsev thiab vamkhom tus Tswv ua neej, pehawm haum Koj siab. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas tabtom cia yam uas tsis huv los tsuas peb lub cev, uas yog Vajtswv lub tuamtsev?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Yauhas 1:1-2:17

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông TRƯƠNG THÁI MINH
Bài tiếp theoPhung Kiă Ƀăng Jang Sang Aê Diê – 12/12/2023