Phục Vụ Theo Ơn Chúa Ban – 4/6/2019

2210

 

Rô-ma 12:4-8

4 Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, 5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. 6 Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; 7 ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; 8 ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. 

Câu gốc: “Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người” (I Cô-rinh-tô 12:11).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô muốn dạy điều gì khi ví sánh Hội Thánh với một thân thể? Chúng ta cần phải làm gì với ơn Chúa ban để Hội Thánh được vững mạnh?

Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh thân thể để nhấn mạnh dầu thân thể có nhiều chi thể nhưng chỉ là một thân. Mỗi chi thể trong thân làm việc hài hòa với nhau để toàn thân khỏe mạnh thể nào thì Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh cũng phải hoạt động giống như vậy để Hội Thánh được vững mạnh và tăng trưởng.

Trước hết, cần biết trong chúng ta có những ân tứ khác nhau, sự phục vụ khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một Đức Thánh Linh, Đấng ban cho ân tứ. Sứ đồ Phao-lô nói những công việc khác nhau con cái Chúa có thể làm được trong Hội Thánh là ân tứ Đức Thánh Linh ban phát riêng cho mỗi người (I Cô-rinh-tô 12:11), và Đức Chúa Trời quyết định việc phân phát những ân tứ ấy, mỗi người với những ân tứ khác nhau. Thứ hai, Đức Chúa Trời ban cho Cơ Đốc nhân những ân tứ khác nhau với mục đích gây dựng Hội Thánh để làm vững mạnh thân thể của Chúa. Vì vậy, con dân Chúa phải phục vụ Chúa cách khiêm nhường. Người có khả năng ca hát, hay nói lưu loát trước đám đông…, thay vì chỉ muốn làm vinh danh mình, thì hãy dâng cho Chúa để Ngài sử dụng ân tứ đó làm vinh danh Chúa và giúp ích cho nhiều người.

Có thể chúng ta nghĩ khả năng và ân tứ của mình không có ích lợi gì, hãy nhớ Chúa kêu gọi chúng ta sử dụng ân tứ chứ không phải đánh giá ân tứ của mình. Không có ân tứ nào là không có ích trong Hội Thánh. Điều quan trọng chúng ta phải nhớ là Chúa ban ân tứ để phục vụ Chúa và phục vụ lẫn nhau. Vì lòng biết ơn Chúa và vì tình yêu thương anh em, chúng ta phải sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa muốn chúng ta làm để tôn vinh Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân phải biết mọi việc mình làm là đặc ân được dự phần trong việc gây dựng thân thể Đấng Christ và tôn vinh Đức Chúa Trời, dù đó là hát trong ban hát hay dọn dẹp nơi thờ phượng. Hội Thánh sẽ hoạt động hiệu quả khi mỗi tín hữu làm việc mình có thể làm. Chìa khóa cho sự vững mạnh của Hội Thánh là Hội Thánh hoạt động hài hòa như một thân thể khỏe mạnh. Lời khuyên đơn giản của Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta là mỗi người hãy làm việc có thể làm trong Hội Thánh. Nếu có thể dạy dỗ, hãy dạy dỗ. Nếu có thể phục vụ, hãy phục vụ. Nếu có thể khích lệ, hãy khích lệ… Tóm lại, công việc của mỗi người là hãy làm việc có thể làm vì đó là ơn Đức Chúa Trời ban cho. Chúa không kêu gọi chúng ta làm hết mọi việc. Ngài chỉ kêu gọi chúng ta làm phần việc chúng ta làm được.

Bạn có sẵn lòng làm việc bạn có thể làm để phục vụ Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con trung tín hầu việc Chúa, làm công việc con có thể làm để góp phần gây dựng Hội Thánh Chúa ngày càng vững mạnh.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 33.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org