Ntsev Yuavtsum Daw! – 5/1/2024

1710

 

 

Lukas 14:34-35

Nqe cim:

“Ntsev yog yam uas zoo, tiamsis yog ntsev tsuag lawm, yuav ua li cas kom rov qab ntsev tau. Cov ntsev ntawd tsis zoo siv ua dabtsi, muab rau av los av tsis zoo, thiab muab xyaw chiv los tsis zoo, tsuas muaj yuav muab povtseg xwb. Yog leejtwg muaj pobntseg cia li mloog! (Lukas 14:34-35)

 

Lus nug rau sawdaws xav:

–       Tus uas nrog tus Tswv mus txog ib tog tau muab piv rau yam dab tsi?

–       Tus uas muaj kev ntseeg li ntawd nws lub neej yuav zoo li cas?

–       Koj zeem paub koj tej kev sim siab thaum uas nrog Tswv Yexus mus yog dab tsi?

“Ntsev yog yam uas zoo” vim siv rau ntau yam xwsli coj los las txhua yam tuav kom tsis lwj, coj los rau zaub mov noj… tiamsis cov ntsev ntawd yuavtsum daw thiaj muaj qabhau.  Yog thaum uas “ntsev tsuag lawm” txawm siv los “rau liaj” kom nroj tuag lossis “tso xyaw chiv” kom chiv nyob taus ntev los yeej tsis muaj qabhau. “…tiamsis yog ntsev tsuag lawm, yuav ua li cas kom rov qab ntsev tau?” Yeej tsis muaj haukev twg! Tiamsis tseeb tiag ntsev yeej tsis txawj tsuag, vim ntsev muaj Sodium thiab Chloride (NaCl) sib lo ua ke ruaj heev, tsis lam sib faib tau tawm, vim li ntawd, ntsev tsis txawj tsuag. Yog li ntawd, yam Tswv Yexus xav qhia yog dab tsi? Ntsev yeej tsis txawj tsuag thiab tsis tau pom dua ntsev txawj tsuag. Ib yam li ntawd, tus uas hais tias nws yog Tswv Yexus thwjtim, tiamsis nws tsis muaj Tswv Yexus tus yam ntxwv, tsis hlub Tswv Yexus, tsis saib Tswv Yexus yog txhua yam hauv nws lub neej thiab tsis nrog Tswv Yexus tiv kev txomnyem, lossis tsis cia Tswv Yexus ua tus cawmseej thiab tsis zeem paub Tswv Yexus yog Vajtswv, tus uas zoo li ntawd yog tus uas lam ntseeg xwb, nws yeej tsis yog Tswv Yexus tus thwjtim tseeb, qhov uas nws nrog tus Tswv mus yeej tsis muaj qabhau.

“Muaj neeg coob coob nrog Yexus ua ke mus…” (Lukas 14:25), tiamsis muaj pes tsawg tus hauv lawv yog Tswv Yexus tus thwjtim tseeb? Muaj pes tsawg tus yuav tso Tswv Yexus tseg thaum uas lawv pom Nws kwv ntoo khaublig mus rau saum roob Khaulakhauthas? Yog li ntawd, nrog tus Tswv mus, tsis tau txhais hais tias yog Tswv Yexus tus thwjtim tseeb; ib yam li ntawd, ua raws li tej kevcai ntseeg, thiab kub siab lug rau txojkev ntseeg kuj tsis tau txhais hais tias yog Tswv Yexus thwjtim tseeb thiab. Yog peb totaub yuamkev qhov uas nrog Tswv Yexus mus peb yuav raug neeg ntiajteb thuam peb, peb yuav chim siab thiab tso tseg tsis xav pehawm Vajtswv thiab ua Nws haujlwm lawm. Yuav ua rau peb thiab lwm tus qaug zog.

Txhua tus ntseeg Tswv Yexus tseeb thiab yug dua tshiab lawm, lawv yeej ua neej tawm tsam tej kev sim siab kom ua tau neej mloog Tswv Yexus lus txaus nkaus, tiamsis qhov uas mloog Tswv Yexus lus thiab tso txhua yam tseg yuavtsum yog tus uas totaub, ntshaw thiab nrog Tswv Yexus mus ua ntu zus hauv yus lub neej.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, nyuam yaus thov fij yuam yaus lub neej rau Koj. Thov siv nyuam yaus raws li Koj lub siab nyiam. Thov Koj ntuas thiab qhia nyuam yaus paub mloog Koj lus thiab txawj tso txhua yam tseg thiab txaus siab nrog Koj tiv kev txomnyem. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas tseem tabtom ua neej tso txhua yam tseg, nrog tus Tswv mus ua ntu zus hauv lub neej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 5

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLời Chúc Đầu Năm
Bài tiếp theoHra Brei Msĭn Yơh! – 5/1/2024