Nqis Peev Kom Yog – 8/11/2023

1107

 

 

Pajlug 11:26

Nqe cim:

“Tej neeg tsawm foom tus uas sau qoob los tseg cia tos muag kom tau nqi ntau, tiamsis luag qhuas tus uas muag pheej yig” (Pajlug 11:26).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajntxwv Xalumoos qhia tshwm yam teebmeem twg nyob tiam ntawd?

–       Yam dabtsi ua rau muaj qhov teebmeem ntawd?

–       Koj yuav tsum muaj tus cwjpwm zoo licas rau tej khoom qhov txhua chaw uas koj tabtom muaj?

Vajntxwv Xalumoos tabtom hais txog teebmeem thaum muaj kev tshaib nqhis, uas muaj cov neeg sau tej qoob loo los tseg cia kom muag tau tus nqi siab thiaj tau tsam peev ntau. Cov neeg “sau qoob tseg cia” – hais txog tej yam cheemtsum kawg nkaus hauv lubneej, tsis yog hais txog tej yam khoom uas muaj nqi siab. Vim licas thaum tseem muaj kev tshaib nqhis ho muaj cov neeg siab phem zoo li ntawd? Vim cov neeg ntawd saib tej khoom qhov txhia chaw yog lawv tug, yog li ntawd lawv thiaj pub cai rau tus kheej siv raws li lawv siabnyiam kom tau tsam peev tsis quavntsej lwm tus tej kev txomnyem. Qhov uas nqis peev kom tau tsam nyob hauv kev lag luam yeej tsis txhaum cai, tiamsis cov neeg no raug “tsawm foom” vim lawv ntshaw nyiaj txiag xwb, tsis quavntsej txog lwm tus txojsia thiab txojkev txomnyem.

“Tiamsis luag qhuas tus uas muag pheej yig”. Cov neeg uas muag “qoob loo” tawm, tsis muab sau tseg cia ua npluanuj yog cov uas tau qhuas lossis tau koobhmoov. Lawv paub hais tias lawv tus kheej tsuas yog tus tubtxib xwb, lawv yuav tsum siv tej khoom lawv muaj los ua muaj nqis rau lwm tus. Lawv paub hais tias Vajtswv yog tus pom thiab lawv yuav raug lees nyias tes haujlwm tabmeeg Nws. Lawv zeem paub hais tias txhua yam lawv muaj yog Vajtswv ua tus pub kom tau siv raws li Nws lub homphiaj. Thiab lawv kuj zeem paub hais tias qhov ua zoo rau lwm tus yog qhov tseemceeb, lawv thiaj tsis siv tej uas lawv muaj los ua muaj nqis rau tus kheej xwb. Yauxej yog tus qauv zoo rau peb, thaum nws paub hais tias lub meejmom uas nws tau txais yog siv los cawm cov pejxeem, thiab txojkev zeem paub ntawd ua rau nws tsis siv nws lub hwjchim los ua npluanuj rau tus kheej (Chivkeeb 50:19-20). Kx. Timothy Keller sau tseg hais tias: “Koj ciaj tsis taus yog hais tias tsis ua pa, tiamsis tsis muaj leejtwg ciaj kom tau ua pa xwb. Thiab koj ua lag luam tsis muaj tsam peev yeej tsis tau, tiamsis tsis txhob muaj leejtwg ua lag luam tsuas yog vim ntshaw nyiaj txiag xwb”. Yog cov ntseeg Yexus, thaum xaiv ib lub tuam txhab (công ty) los nqis peev lossis xaiv ib yam khoom los ua luam, peb yuav tsum nug hais tias yam khoom uas peb nqis peev thiab tej uas lub tuam txhab ua puas muaj nqis rau zej zog sawvdaws?

Rov los saib zaj kawm dhau los nyob hauv Pajlug 11:24-25, vim licas ho hais kuv thaum kuv tsuas khaws tej uas yog kuv tug cia xwb? Vim licas kuv yuav tsum siv “laub lug” tej uas kuv txhais tes khwv tau los ntawm lub hws nrog thiab lub kua muag poob? Nqe Pajlug hnub no teb rau peb hais tias: Vim tej uas kuv muaj tsis yog kuv tug tiamsis yog Vajtswv tug. Nws pub rau peb siv los ua rau Nws tau koob meej thiab muaj nqis rau lwm tus. Thaum kuv tsis faib tej uas tus Tswv pub rau kuv rau lwm tus ces kuv tabtom xav thiab ua li cov “neeg ua phem” (Pajlug 11:23).

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov qhia nyuam yaus nco ntsoov hais tias, txhua yam nyuam yaus muaj yog Koj tug. Thov qhuab ntuas nyuam yaus txhua hnub kom nyuam yaus ua tiav tes haujlwm ua ib tug tubtxib ncajncees txhua hnub, ua rau Koj tau koobmeej thiab ua muaj nqis rau lwm tus. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas siv tej khoom nyiajtxiag mus raws tus Tswv siabnyiam lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Thexalaunikes 2:17-4:12

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHội Thánh Phú Quý: Niềm Vui Tiếp Đón Tân Quản Nhiệm
Bài tiếp theoKlei Duh Djŏ – 8/11/2023